پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه حقوق معاونت در جرم

مقام اجرایی کشور یعنی رهبری گرفته میشود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و یا به مجازات خفیفتری تبدیل میگردد. عفو خصوصی به موجب بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 ق.م.ا از اختیارات رهبری است که در رد یا قبول آن مختار […]

پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه حقوق مسئولیت کیفری

«حکم عقل برقبح اعانت برغیر است برای نافرمانیامرخداوند وآنچه مورد غضب اوست، لذا اعمال و مساعدت فاعلآن، از نظر عقل زشت و مطرود و مستوجب مجازات است.2 مبحث دوم: مبانی حقوقی      لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          در ارتباط با معاونت در جرم هرگاه یک یا چند نفر در […]

پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه حقوق معاونت در جرم

با وضع ماده 726 ق.م.ا تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم تصویب گردید که دادگاه ها هم اکنون در تعیین مجازات معاون در جرایم مستلزم تعزیر که مجاز ات معاون صراحتاً تعیین نشده است تابع حکم قانون اخیر است. 1 گفتار دوم: سیر تقنینی معاونت درجرم […]

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق حقوق درباره آیین دادرسی مدنی

جز شناسایی و قبول این واقعیت که مفاد رأی قطعی و الزام‌آور است نمی‌باشد»منظور از شناسایی به رسمیت شناختن حکم داوری توسط نظام حقوقی کشور محل اجرای حکم است.در چنین حالتی در برخورد با شناسایی و اجرای آراء داوری بین‌المللی سیستم متفاوتی وجود دارد:1- سیستم وسیع: در این سیستم تفاوتی بین آرای داخلی و بین‌المللی […]

پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه حقوق معاونت در جرم

آن را فراهم میسازد. شرط، هرچیزی است که تأثیر فعل جانی متوقف بر وجود آن است اگرچه خود آن در وقوع جنایت دخالت ندارد. به عبارت دیگرشرط آن چنان امری است که از عدم آن عدم وجود معلول لازم میآید لکن از وجود آن وجود معلول (جرم) لازم نمیآید. از این رو وقوع جنایت محصول […]

پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه حقوق معاونت در جرم

ه ارتکاب جرم، مستقل از مسئولیت محرّض (وادار کننده) میباشد. محرّض تاثیر روانی بر فاعل میگذارد و او را وادار به ارتکاب جرم میکند. اما محرّض در عملیات مادی و ارکان مشکله جرم نقش اجرایی ندارد و فقط از لحاظ روانی باعث تحریک فاعل و تمایل او به جرم میشود. برای دانلود متن کامل پایان […]

پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه حقوق معاونت در جرم

به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد»(م. 61 ق.م.ا) همینطور ماده 512 ق.م.ا «در مورد اغواء و تحریک به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت درچنین مواردی مشارکت در پدیده جزایی بعد از تبانی یا تفاهم است. ولی در اینجا جرایم خاص و کیفرهای معینی مطرح است.3 2ولیدر […]

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق حقوق درباره داوری آنسیترال

بود و هر یک از طرفین می‌توانند به استناد عدم رعایت این اصل تقاضای ابطال رأی داور را بنماید.همانگونه که قبلاً نیز بیان شد قواعد دیوان هیچ راهنمایی روشن در خصوص بطان، بی‌اعتباری و تجدیدنظر در حکم پیش‌بینی نمی‌کند و سکوت در مورد این مساله در قواعد داوری آنسیترال به دلیل اتکای روشن این مقررات […]

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق حقوق درباره داوری آنسیترال

جلسه نیستند و چنین امری بر عهده و تصمیم خود داوران واگذار گردیده است ولی در عین حال مکلف به رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و… می‏باشند و در صورت عدم رعایت هر یک از موارد عنوان شده رأی صادره باطل خواهد شد.2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر […]

پایان نامه ها و مقالات

تحقیق حقوق درباره قانون آیین دادرسی

است:«اموال و دارایی‏های منقولی که از محل اعتبارات طرح‏های عمرانی (سرمایه‏گذاری) برای اجرای طرح‏های مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طر‏ح‏ها ایجاد و یا تملک می‏شود اعم از اینکه دستگاه اجرایی، وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی یا موسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانیکه اجرای طرح‏های مربوط خاتمه نیافته است، […]