بررسی اثر بخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی- قسمت 30

کیفیت از نظر مخاطب بر اساس سنجش واکنش مخاطبان و از طریق بررسی لذت بخش، رضامندی، اثربخشی و تناسب با علایق مخاطبان تعیین می شود. شیوه مرسوم، استفاده از طرح های پیمایشی است.نمودار 2-7- کیفیت بر اساس سنجش واکنش مخاطب(رشیدیان، 1380(    تحقیقی از کشورهای شمالی اروپااین تحقیق توسط گروهی از محققان ادامه مطلب…

اثر القاي خلق مثبت بر افزايش اميد در بين دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا- …

پرسشنامه مذکور دو زير مقياس را در بر مي گيرد که شامل: عامل و راهبرد ميباشند. پژوهش هاي زيادي از پايايي و اعتبار اين پرسشنامه به عنوان مقياس اندازه گيري اميد حمايت مي کنند. همساني دروني کل آزمون 74/0 تا 84/0 است و اعتبار آزمون 80/0 است(اسنايدر و لوپز،2007 ).در ادامه مطلب…

اثر القاي خلق مثبت بر افزايش اميد در بين دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا- …

جدول 3-4: توزيع جمعيت نمونه بر اساس سال تحصيلي 57جدول 4-4: توزيع جمعيت نمونه بر اساس دانشکده 58جدول 5-4: آمارهاي توصيفي نمرات اميد به تفکيک گروه و آزمون 59جدول 6-4: آمارهاي توصيفي نمرات اميد به تفکيک گروه و آزمون 60جدول 7-4: آزمون کولموگروف-اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع نمرات اميد ادامه مطلب…

مقایسه اثرگذاری توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در بین منتخبی از کشورهای در حال توسعه …

273/0- * 068/0 ** 552/0 * *(**) معنیدار در سطح 1 درصد (10 درصد)مأخذ: یافتههای تحقیقنتایج تخمین مدل در کشورهای توسعهیافته در جدول (4-9) نشان میدهد کلیه متغیرهای توضیحی در سطح کمتر از 10/0 درصد معنی دار میباشند. بررسی ضریب متغیرهای LGDPP، LOPP و LENERG1 نشان میدهند ضریب این متغیرها ادامه مطلب…

مقایسه اثرگذاری توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در بین منتخبی از کشورهای …

نتایج مدل حاکی از آنست که جهانی شدن موجب افزایش کیفیت محیطزیست شده است و با افزایش درجه باز بودن تجاری به میزان یک درصد انتشار گاز CO2، به میزان 059/0 درصد کاهش یافته است که این امر با مطالعات پرکینز و نئومایر (2009) همخوانی دارد.نتایج مدل در جدول کشورهای ادامه مطلب…

مقایسه اثرگذاری توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در بین منتخبی از کشورهای …

تخمینزننده اثرات تصادفی یک شرط دیگر را نیز در نظر میگیرد مبنی بر اینکه تخمین زنندهها با جزء خطاء هر مقطع نیز همبستگی ندارد یعنی:E(yit * uit )این شرط به عنوان محدودیتهای بیش از حد قابل تشخیص[66] بیان میشوند که در نرم افزار استاتا با دستور xt overid قابل آزمون میباشد.در روش رگرسیون ادامه مطلب…

مقاله دانشگاهی – بررسي رابطه بين كيفيت حسابداري، تأخير درتعدیل قيمت سهام و بازده آتي سهام …

شرکت های که جزء بانکها، بیمه ها، واسطه گری های مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و … هستند. 98 شرکت هایی که پایان سال مالی غیر از 29 اسفند ماه می باشد 70 شرکت هایی که بیشتر از 4 ماه وقفه معاملاتی دارند 109 شرکت هایی که داده‌های ناقصی دارند 92 نمونه ادامه مطلب…

بررسي رابطه بين كيفيت حسابداري، تأخير درتعدیل قيمت سهام و بازده آتي …

H0:α1 = α2 = … = α روش داده‌های تلفيقيH1:حداقل يکي از عرض از مبدأها با بقيه متفاوت است روش داده‌های تابلويياگر مقدارP-Value محاسبه شده بيشتر از سطح خطاي 5 درصد باشد، فرض صفر رد نمی‌شود و بايد از روش داده‌های تلفيقي استفاده نمود (بالتاجي[46]، 2005).3-10-1-2- آزمون هاسمناگر بعد از ادامه مطلب…

بررسي رابطه بين كيفيت حسابداري، تأخير درتعدیل قيمت سهام و بازده آتي …

= سهامداران نهادی i در دوره t،= گردش معاملات شرکت i در دوره t؛= روزهاي معاملاتی شرکت i در دوره t؛= اندازه شرکت i در دوره t،= مقدار ثابت مدل؛= مقدار ثابت متغیرها؛= میزان خطا مدل.3-7- قلمرو تحقیقهر تحقیقی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا محقق در تمامی ادامه مطلب…

تحقیق – بررسي رابطه بين كيفيت حسابداري، تأخير درتعدیل قيمت سهام و بازده آتي …

= جریان وجه نقد حاصل از عملیاتی شرکت i در سال t+1؛= تغییر در درآمد فروش شرکت i در سال t؛= خالص داراییهای ثابت مشهود شرکت i در سال t؛= باقی مانده در رابطه بالا که معیار تعیین کیفیت اقلام تعهدی می باشد.بنابراين هر چه اندازه مقادير خطاي حاصل (|  |) ادامه مطلب…