دیجی همکار : فروشگاه آنلاین دوربین مداربسته و تجهیزات حفاظتی

فروشگاه اینترنتی دیجی‌همکار (Digihamkar) بزرگ‌ ترین فراهم کننده سیستم ها و دوربین های مداربسته امنیتی حرفه ای  و تجهیزات حفاظتی در کشور است. ما مفتخریم که بیشترین قابلیت انتخاب انواع دوربین های مدار بسته امنیتی موجود را...
ادامه مطلب

بازاریابی و درک نیاز های مشتریان

بسیاری از مردم اشتباهاً واژه بازاریابی را فروش و انجام تبلیغات جهت ترغیب به خرید معنی می کنند. چنانچه کل بازاریابی را به یک کوه یخ تشبیه کنیم فروش بخش کوچکی است که در رأس آن قرار دارد و قسمت اعظم شاید بیش از ۹۰ درصد آن در...
ادامه مطلب

زناشویی، جنسی، صمیمیت

بعدهیجانی:این بعدشامل این است که زوجین قادرند دراحساسات یکدیگر شریک شوند،اعتمادو اطمینان به دیگری،احساس امنیت واطمینان از باهم بودن داشته باشند.بعدشناختی:این بعدشامل سهیم شدن درافکار راجع به زندگی، ساختن برنامه های...
ادامه مطلب

صمیمیت، رشدی، رمانتیک

3-صمیمیت معنوی:تشابه درارزشها وعقاید4-صمیمیت فکری:اشتراک دراندیشه و بی پرده گویی دانش ومعرفت.صمیمیت واقعی دربعضی از ازدواج ها شکل نمی گیرد،بین برخی زوجین درقبل و بعداز ازدواج به دلیل اینکه درصددشناخت یکدیگر هستند...
ادامه مطلب

دلبستگی، عشق، مادر

بنابرعقیده گلاسر،انسان ها برای تامین نیازاساسی شان به عشق وصمیمیت، به وجودفرددیگری درروابط احتیاج دارند وازطرفی میزان نیازبه صمیمیت وعشق آنقدر درافرادمختلف متفاوت است،که می تواند ازدواج رابه یک راز تبدیل کند. برای...
ادامه مطلب

دلبستگی، درمانی، امنیت

2)اعتقادبه غیرقابل اطمینان بودن افراد3)اضطراب درموردترک شدن و یاازدست دادن عشق وعلاقهاکنون موضوع موردتوجه ما این است که چگونه انواع دلبستگی کودکان با روابط صمیمانه آن ها دربزرگسالی مرتبط است. درمقایسه با این دلبستگی...
ادامه مطلب

صمیمیت، درمانی، زناشویی

• پژوهش نجفلوئی(1385) تحت عنوان "نقش تمایز خود در روابط زناشویی" که بر روی 17 زوج به صورت تصادفی وبا پرسشنامه انجام شد؛نشان داد که تمایز یافتگی با تعارض زناشویی رابطه مثبت و معنی دار دارد.از میان خرده آزمون ها...
ادامه مطلب

اضطراب، روان، “

• جان هاگستاد (2008)در پژوهش خود با عنوان"تاثیر نظریه انتخاب بر وابستگی روانی"توانست به نتیجه برسد که آموزش مفاهیم نظریه انتخاب در 20 جلسه در برانگیختن کنترل درونی ،انتخاب و هویت ،مسؤولیت به طور معناداری موثر بوده...
ادامه مطلب

صمیمیت، هراس، دلبستگی

در حوزه صمیمیت• پژوهش تاسکونا (2010 ) تحت عنوان "شالوده ای برای درک صمیمیت" که بر روی 100 از دانش آموزان دختر دبیرستانی 15 -18 ساله انجام شده است؛نشان می دهد که افرادی که هنوز هویتشان تشکیل نشده در روابط صمیمانه بی ثبات...
ادامه مطلب
بالا