بایگانی نویسنده: mitra4--javid

تجزیه واریانس

بیشترین مقدار درصد لاشبرگ را دارد و گروه ۴ بیشترین درصد شیب را دارد (جدول ۴-۶). جدول ۴- ۵- نتایج آنالیز واریانس شاخص‌های تنوع زیستی و متغیرهای محیطی در گروه‌های اکولوژیکشاخص‌ها سیمپسون شانون-وینر مارگالف منهینک پایلومقدار F 4/8 81/10 ۷/۵ … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

استان کرمانشاه، استان مازندران

گسترده در اکولوژی گیاهی بکار گرفته می‌شود (اورلوسی۱۱۳، ۱۹۷۸). تحلیل PCA برای کاهش تعداد متغیرها و تعیین مهمترین آنها به کار گرفته می‌شود. این روش مناسب برای مناطق کوچک و دارای گرادیان با طول کوتاه است و پیش فرض‌ها برای … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گونه‌ها، خاک،

و نتایج بنیادی و ارزشمندی برای درک ویژگی‌های طبیعی به ما بدهد. تعریف پوشش گیاهی بر مبنای فلورستیک به این معنی است که هر گونه در داخل جامعه مورد بررسی باید معرفی گردد. در روش پوشش گیاهی بر اساس داده‌های … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

یکی از اهرمهای قوی برای رسیدن به توسعه کرده است: اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می تواند باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن میتواند موجب … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بورس اوراق بهادار، هموارسازی سود

می کنند. زمانی که نرخ بهره کاهش می یابد، اکثر پروژه ها سودآور شده، اقلام تعهدی افزایش می یابد، ولی بازده های آتی کاهش می یابد؛ زیرا نرخ تنزیل پایین به معنی بازده مورد انتظار پایین در آینده است و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اقلام تعهدی اختیاری، استانداردهای حسابداری

به این نتیجه رسید که دستکاری اقلام تعهدی و رویدادهای مالی واقعی، جانشین مناسبی برای یکدیگرند و مدیران با توجه به موقعیت و شرایط در هر زمان، از هر یک از این روش ها به دیگری تغییر استراتژی می دهند. … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

سود پیش بینی شده، رفتار سرمایه گذار

۲-۳- مالیه رفتاری و مباحث مرتبط با آن ۳۹۲-۳-۱- مرحله ی گذر از مالی استاندارد ۴۱۲-۳-۲- ظهور مالی رفتاری و تصمیمات مالی ۴۳۲-۳-۳- تئوری چشم انداز ۴۵۲-۳-۳-۱- ضرر گریزی ۴۷۲-۳-۳-۲- حسابداری ذهنی ۴۷۲-۳-۳-۳- کنترل شخصی ۴۸۲-۳-۳-۴- دوری از تأسف و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

احتمال برنده شدن

بـه صورت زیر تنظیم میشود. (۴‐۸۲) j IW1,1 (q)) j IW1,1 (q − ۱) α ( p(q)− jIW1,1(q−۱)) روش یادگیری کوهنن باعث میشود که وزنهای نرون یک بردار ورودی را یـاد بگیرنـد، و بـه ایـن دلیل در کاربردهای تشخیص الگو … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شبکه های عصبی

تبـدیلهـا میتوانند با یک آنالیز چند بعدی، که در بخش بعد بحث خواهد شد، شروع شوند. ۴‐۳‐ انتخاب نوع تبدیل موجک چه موقع آنالیز پیوسته از آنالیز گسسته مناسبتر است؟ هنگامی که انرﮊی سیگنال محدود است، اگر از یک تبدیل … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

فرورزونانس، رزولوشن

بسیار کم است ولی با اضافه شدن ظرفیت خازنی مقدار بار لازم برای قطع تک فاز و دو فاز بیشتر می شود. اضافه ولتاﮊهای فرورزونانس در ترانسفورماتورهای با اولیه زمین شده کمتر هستند. فازهای مختلف ترانسفورماتور دارای رفتار مساوی درمقابل … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید: