بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم-دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

تکه هایی از پایان نامه :

اعمال مادی معاون و مباشر متفاوتند و تفاوت موضوع مورد دعوی ، اجازه محاکمه مجدد را میدهد . اگر در دعوی اول ، دلایل ، برای اثبات معاونت وجود نداشته باشد ، هیچ مانعی ندارد که دلایل ، برای شرکت در جرم مطرح گردد . بنابراین در صورت محکومیت شخص با عنوان معاون جرم ، عمل مورد تعقیب در محاکمه بعدی ، مباشرت است که متمایز از اولی می باشد . ممکن است ایراد شود که نمیتوان تصور مباشر و معاون جرم را همزمان نسبت به یک عمل مجرمانه داشت و وقتی حکم نسبت به معاونت قطعی گشت چون پذیرش دعوی مباشرت ، به معنی نادرست بودن حکم اول است و معنی این سخن ، مقابله با اعتبار امر مختومی باشد لذا برای پرهیز از این امر ، باید دعوی دوم ( مباشرت ) را مشمول اعتبار مذکور دانست و آنرا رد نمود . همین استدلال را در مورد محکومیت مباشر اول نیز می توان مطرح کرد زیرا پذیرش دعوی معاونت دوم ، به دلیل تنافی با دعوی اول ، مغایر امر مختوم حاصل آمده از دعوی اول می باشد . این استدلال در قسمت محکومیت شخص در دعوی اول ، صحیح به نظر می رسد اما در مورد برائت شخص در دعوی اول ( به عنوان معاونت ) و قابلیت پذیرش دعوی دوم ( به عنوان مباشرت ) ، قابل طرح نیست یا صورت عکس آنکه برائت از مباشرت ، به معنی فقدان دخالت در حدود معاونت نخواهد بود . بنابراین در صورت برائت شخص ، میتوان او را با عنوان شخص دیگری مانند معاونت یا مباشرت تعقیب نمود. در عین حال می توان انتقادی بر این استدلال وارد نمود  ، با این بیان که در حالت محکومیت شخص به عنوان معاونت در جرم ، نمیتوان او را به اتهام مباشرت محکوم نمود در حالیکه در حالت برائت ، می توان چنین دعوایی را مطرح کرد و این امر با اصل برائت سازگاری ندارد . زیرا شخص محکوم شده ، در مقایسه با شخص تبرئه شده ، مستحق برخورد بیشتر است در حالیکه مطابق استدلال مذکور وضعیت کاملا برعکس می باشد . این انتقاد صحیح نیست زیرا جایگاه اصل برائت در این استدلال ، به درستی ترسیم نشده است و اساسا نوبت به آن نمی رسد . در حالت محکومیت شخص به عنوان جرم ، چون حکم ، قطعی و واجد اعتبار امر مختوم است لذا پذیرش دعوی مباشرت جرم در تعارض ذاتی با آن است ولی برائت شخص در جرم معاونت ، به معنی فقدان دخالت او با عنوان مباشرت نیست .

متن کامل :

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید-رشته­ ی شیمی ( گرایش شیمی فیزیک)

3-3-1 تولید و احیاء لایه‌ی اکسیدی در سطح الکترود Pb

پابلو و همکاران ثابت کرده‌اند که وقتی لایه‌ی PbSO4 روی Pb ایجاد می‌شود، غشایی از PbSO4 ایجاد می‌شود که نیمه‌تراوا است. در این صورت که وقتی ضخامت آن به یک تا چند میکرون می‌رسند، اجازه‌ی عبور یون‌های SO42- و H2SO4 را نمی‌دهد و فقط یون‌های H+ و OH می‌توانند جریان را عبور دهند که سبب افزایش pH زیر لایه‌ی PbSO4 می‌گردد و سبب تشکیل منوکسید سرب تتراگونال (tet- PbO) و سولفات‌های پایه‌ای می‌شود [151-154]. احتمالاً همین کریستالهای سولفات سرب که مساحت سطح ویژه‌ی بالایی دارند، سطح بالاتری را در الکترود می‌پوشاند؛ و سبب افزایش اورپتانسیل اکسیژن می‌گردد.

3-3-1-1 بررسی مکانیسم اثر سدیم فلورید در ولتامتری چرخه‌ای الکترود سرب

وقتی NaF به‌عنوان افزودنی به الکترولیت اسیدسولفوریک اضافه می‌شود، به‌صورت یون‌های F و Na+ درمیاید. یون‌های F با نیروی الکتروستاتیکی جذب الکترود سرب مثبت می‌شود. این یون‌ها سطح الکترود سرب را پوشانیده و با دافعه‌ی الکتروستاتیکی مانع از رسیدن یون‌های SO42- به سطح الکترود سرب شده واحتمالا در مسیر تشکیل PbSO4 ممانعت فیزیکی ایجاد می‌کند. یون‌های SO42- که بتوانند از سد یون‌های F عبور کرده و به سطح الکترود سرب برسد هم توان تشکیل رسوب‌های بزرگ PbSO4 را ندارد؛ بنابراین ارتفاع پیک C2(مربوط به احیاء کریستالهای PbSO4 های کوچک)، افزایش پیدا می‌کند. نتایج حاصل از ولتاموگرام چرخه‌ای مربوط به حضور NaF در الکترولیت، این ادعا را ثابت می‌کند.

چنانچه از ولتاموگرام نشان داده‌شده در شکل (3-18) مربوط به افزودنی NaF دیده می‌شود، ارتفاع پیک A1 (مربوط به اکسیداسیون Pb به PbSO4) کاهش‌یافته است. این کاهش ارتفاع پیک آندی نشان می‌دهد که کریستالهای PbSO4 کمتری تولیدشده است و بنابراین، سطح الکترود از سولفاته شدن در امان می‌ماند. در روبش کاتدی پیک‌های C1 و C2 (مربوط به احیاء PbSO4 به Pb) می‌بینیم که تفاوت فاحشی با نمودار مربوط به الکترولیت بدون افزودنی دارد. ارتفاع پیک C2 افزایش‌یافته و ارتفاع پیک C1 هم کاهش‌یافته و هم به پتانسیل‌های منفی جابجا شده است. افزایش ارتفاع پیک C2 نشان می‌دهد که کریستالهای کوچک PbSO4 تولیدشده است. احیاء کریستالهای کوچک آسان‌تر است و بنابراین، تقریباً تمامی آن‌ها به Pb احیاء خواهند شد.

 

متن کامل در لینک زیر :

دسترسی پایان نامه

پایان نامه ارشد:بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا.docx -دانلود پایان نامه با فرمت ورد

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا.docx  -دانلود پایان نامه با فرمت ورد

تکه هایی از متن :

اختلافاتی که ارجاع می‌شود قبل از اینکه بتوان موضوع مورد مناقشه را نزد دادگاه عالی قضائی مطرح کرد رسیدگی می‌کنند سازمانها در زمینه های مختلف وجود دارد.

مثلاً: در زمینه اقتصادی: یعنی حمل و نقل هوائی و زمینی، علائم صنعتی، حقوق مؤلف، محصولات نباتی اوراق بهادار، پخش برنامه های رادیوئی.

در زمینه مالیاتی: یعنی مالیات بر در آمد، مالیات ارضی، تقلب مالیاتی.

در زمینه اراضی: بخش سلب مالکیت، بهره‌برداری از زمین.

در زمینه اجتماعی: یعنی تأمین اجتماعی بیمارستان‌ها، قراردادهای کشاورزی، اخراج کارگران.

در امورات نظامی: یعنی تعویق خدمات سربازی و اعتراض ناشی از امور عقیدتی و غیره این دادگاه‌ها که هم در ترکیب و هم در صلاحیت خود بسیار متفرع و گاهی وابسته به یک اداره و گاهی نیز از هر اداره کاملاً مستقل‌اند بعنوان مثال از دادگاه هایی که به مسایل ناشی از روابط کارگران و کار فرمایان رسیدگی می‌کنند. سازمانهای مورد بحث حداقل از لحاظ نظری تحت نظارت و کنترل دادگاه عالی عدالت قرار دارند.

سازمانهای دعوی اداری در انگلستان پرسنل آنها مانند دادگاههای عالی و محاکم ابتدائی از اشخاص و افراد وکلای دادگستری استخدام نشده بلکه اشخاص غیر مسلکی هستند که در جهت تخفیف دادن و یا جلوگیری از تراکم کار زیاد در محاکم حقیقی همکاری می‌نمایند از طرف دیگر مانند دادگاههای عالی در ایجاد رویه قضائی منجمله منابع مهم سیستم حقوق کامن لا نیز نقش ندارند.

فرع چهارم: ویژگیهای قوه قضائیه در انگلستان: برتری و مقام که برای قضات دادگاههای عالی شناخته شده است در واقع نکته فوق را روشن می کند بر خلاف وضع قضات و قوه قضائیه در کشور های پیروی حقوق رومن ژرمنیک در انگلیس یک قوه قضائیه حقیقی وجود دار دکه از نظر اهمیت و منزلت پایین تر از قوه مقننه و مجریه نیست دادگاه‌های عالی در انگلستان اعتبار ویژه ای داشته و نماینده یک قوه حقیقی اند بخاطراینکه ایجاد کامن لا و انصاف قبل از هر چیز در تاریخ مدیون آنها است باوجود اینکه در قرن اخیر وضع دگرگون شده است. لیکن هیچ موضوع که در حقوقدانان انگلیس این فکر را ایجاد کند که از این پس قانون منبع اصلی حقوق است به وقوع، نپیوسته است. در انگلستان نقشی را که دادگاهها در بر قراری و تامین آزادی انگلستان در تاریخ داشته اند فراموش نمی کنند هنوز هم فکر می کنند که این نقش پایان نیافته است. و وجود یک قوه قضائیه واقعی می‌تواند تأثیری سودمندی را در برابر ائتلاف کنونی حکومت یعنی قوه مجریه و پارلمان تشکیل دهد.

متن کامل :

دانلود فایل

پایان نامه ارشد:تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

طراحی مجموعه مسکونی -پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش مهندسی معماری

گدانلود پایان نامه ارشد : حرکت و پویایی در غزلیّات شمس تبریزی - پایان نامه ارشد ادبیات

دانشگاه هنر اصفهان

دانشکده معماری و شهرسازی

گروه معماری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش مهندسی معماری

طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

استاد راهنما:

آقای دکتر عیسی حجت

استاد مشاور:

آقای دکتر مجید صالحی نیا

تکه هایی از متن برای نمونه :

در جاهایی که دسترسی سواره و پارکینگ  در سطح  زمین است طراحی دقیق مسیرهای عبور ماشین و انتخاب درست مصالح ساختمانی برای اجتناب از ایجاد  سطوح وسیع اشغال شده بوسیله ماشین اهمیت بیشتری پیدا می کن. طراحی سطوح توقف ماشین و استفاده از اختلاف مصالح و رنگ شخصیت لازم را به مسیرهای پیاده می دهد . و همچنین مسیرهای اولیه و ثا نویه را از هم تفکیک کرده و مکان های با استفاده مشترک پیاده و سواره را مشخص می سازد. استفاده از مسیرهای مشترک سواره و پیاده در مجموعه هایی موفق است که تعداد واحدهای مسکونی محدود باشد، خوانایی کافی  در مسیرها وجود داشته باشد، ترافیک عبوری وجود داشته بادش و سرعت سواره محدود شده باشد(عینی فر، 1386).

2-11-7- ترکیب داخلی واحدهای مسکونی:

در مجموعه های مسکونی تعیین اندازه،  تعداد و ترکیب اتاق ها بیش از خانه های تک واحدی نیازمند دقت است با افزایش تراکم، شکل گیری محوطه مجموعه ها ( اندازه قطعات زمین، شکل آن ها،  توپوگرافی و  جهت گیری ساختمان ها) و کنترل های برنامه ریزی محوطه ( تعیین بر و کف،  محدودیت های ارتفاع ساختمان فضای باز، استانداردهای خابان و محل های توقف ماشین ) محدودیت های بیشتری در طراحی ایجاد کرده اند. در نتیجه این محدودیت ها و تراکم بیشتر  واحدهای مسکونی،  دسترسی به نور و تهویه ها مشکل تر می شود(عینی فر، 1386 ).

در ساختمان های  چند طبقه مسکونی مکان قرارگیری پله و توزیع عملکردها در طبقات مختلف از محدودیت های دیگر است و ویژگیهای جمعیتی و اقتصادی و اجتماعی ساکنین نیز عوامل تعیین کننده ای در زمینه دسترسی به طبقات، مالکیت  ماشین، خلوت، امنیت و چگونگی و مقدار فضای  انبار و استفاده از امکانات جمعی مجموعه ها  هستند. تنوع و گوناگونی ا ین عوامل نتیجه گیری در مورد اندازه و ترکیب مناسب فضاها را مشکل می سازد، ولی اصول مشترکی در طراحی  وجود دارد که می تواند مورد توجه طراحان قرار گیرد(همان، 1386 ).

اصول عمومی ترکیب درونی واحدهای مسکونی شامل وضوح و تعریف درست ورودی، سادگی، روابط عملکردی منطقی، فضاهای ارتباطی کارا، انعطاف پذیری در استفاده از اتاق و چیدمان فضا ، تجمیع افقی و عمودی سرویس ها، جهت مناسب نور در اتاق های اصلی، و رابطه اتاق ها با فضاهای بیرونی می باشد.به همین ترتیب، ترکیب فضاها بر اساس تفکیک هایی چون استفاده بیرونی-اندرونی، خصوصی-عمومی، روز- شب، و ترکیب اتاق های خواب براساس تقسیماتی چون والدین- بچه ها، صاحبخانه – مهمان و خواب- کار انجام می شود(همان، 1386 ).

در طراحی مجموعه ها تعیین اینکه تا چه حد فضاهای زندگی در واحدهای مسکونی تفکیک شده یا به صورت پلان آزاد باشند موضوع مهمی است. در پلان آزاد حتی اگر فضاها حداقل باشند، بوجود آوردن احساس گشودگی فضا مزیت بزرگی است. در مقابل این مزایا، مشکلات ناشی از کنترل مزاحمت های صوتی، خلوت بصری، ایمنی و مخارج گرمایشی و سرمایشی در اقلیم های مختلف باید در نظر گرفته شود.به علاوه عادت های فرهنگی نیز باید در نظر گرفته شود(همان، 1386 ).

به علاوه عادتهای فرهنگی و سنت سکونت، ترکیب خانوار و امکان زندگی  افراد مسن و خردسال در شکل گیری فضاهای داخلی واحدهای مسکونی مؤثر هستند. تعداد و مکان سرویس ها در واحدهای مسکونی و ارتباط آنها در مجموعه ها نیز نکته مهمی است تعداد  اندازه و دسته بندی  سرویس ها و حمام ها به وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی خانوار بستگی دارد. در واحدهای مسکونی واقع در مجموعه های با تراکم متوسط و زیاد البته تعداد  کمتری سرویس و حمام در نظر گرفته می شود، زیرا به دلیل احتمال پایین تر بودن بعد خانوار، به سرویس های ثانویه کمتری نیاز است.  بنابراین بهتر است از مساحت های به شکل مفیدتری و برای فضاهای چندمنظوره همچون کار، مطالعه و تجمع خانواده که ممکن است فضاهای بزرگتر و انعطاف پذیری تری را نیاز داشته باشند ا ستفاده شود (عینی فر، 1386).

2-11-8-اقلیم و صرفه جویی در مصرف انرژی:

شرایط اقلیمی در مناطق شهری ایران از هوای سرد در غرب و شمال غربی،  تا گرم و مرطوب در جنوب و گرم و خشک در مرکز کشور متغیر است . هر کدام از پهنه های اقلیمی نوعی از طراحی مسکن را نیاز دارد، و بهتر است که سطوح قابل قبولی از راحتی و صرفه جویی انرژی را فراهم آورد. در حاصل حاضر تحقیقات و نوشته های زیادی راجع به طراحی اقلیمی و ساختمان ها یکارا در مقابل مصرف انرژی وجود دارد. هر چند اغلب این مطالعات راجع به مجموعه های  مسکونی با تراکم کم بوده ، ولی اصول آن برای مجموعه های با تراکم متوسط به بالا نیز قابل استفاده است. این اصول شامل دقت در  تفکیک زمین و برنامه ریزی محوطه برای استفاده بهینه از نور خورشید  و کنترل بادهای  مزاحم و استفاده از بادهای مفید، پهنه بندی و تهویه فضاهای داخلی واحدها اندازه و گونه سایبان پنجره ها انتخاب مصالح ساختمانی برای استفاده مفید از انرژی ،گرمایش،سرمایش نگهداری و  عایق بندی حرارتی  و  انتخاب آگاهانه سیسیم گرمایش و سرمایش است(همان، 1386 ).

متن کامل در لینک زیر :

پایان نامه

پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی