تز و پایان نامه مقالات

پیشنهاد -پایان نامه رایگان روانشناسی :بررسی علل افت تحصیلی

دانلود پایان نامه

پیشنهاد

 

 •    پیشنهاد می گردد  در مدارس آموزش های لازم برای تنظیم در آمد  هاو نحوه هزینه آنها آموزش داده شود با اجرای این طرح در تمامی سطوح تحصیلی دانش آموز تعادل بین میزان در آمد و مصرف خانواده ها به عنوان اصلی اساسی مورد توجه و اثرات کمتری در افت تحصیلی داشته باشد.
 • پیشنهاد می گردد دانشجویان در تحقیق های بعدی بررسی تاثیر مشغله های غیر درسی بر افت تحصیلی دانش آموزان تحقیق و بررسی نمایند.
 • پیشنهاد می گردد دانشجویان در تحقیق های بعدی بررسی تاثیر دو زبانه بودن بر افت تحصیلی دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضیه یک

  Cases
  Valid Missing Total
  N Percent N Percent N Percent
oftetahsili * daramad 40 100.0% 0 .0% 40 100.0%
Chi-Square Tests
  Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 1.012E2a 65 .003
Likelihood Ratio 67.289 65 .399
Linear-by-Linear Association 12.143 1 .000
N of Valid Cases 40    
a. 84 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .03.

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضیه دو

Case Processing Summary
  Cases
  Valid Missing Total
  N Percent N Percent N Percent
oftetahsili * tahsilatvaledin 40 100.0% 0 .0% 40 100.0%

 

 

 

Chi-Square Tests
  Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 76.492a 65 .156
Likelihood Ratio 66.359 65 .430
Linear-by-Linear Association 6.124 1 .013
N of Valid Cases 40    
a. 84 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .03.

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضیه سه

Case Processing Summary
  Cases
  Valid Missing Total
  N Percent N Percent N Percent
oftetahsili * visjegi.maleman 40 100.0% 0 .0% 40 100.0%

 

 

Chi-Square Tests
  Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 1.760E2a 182 .611
Likelihood Ratio 100.872 182 1.000
Linear-by-Linear Association 3.619 1 .057
N of Valid Cases 40    
a. 210 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .03.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضیه چهار

Case Processing Summary
  Cases
  Valid Missing Total
  N Percent N Percent N Percent
oftetahsili * q12 40 100.0% 0 .0% 40 100.0%

 

 

Chi-Square Tests
  Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 17.027a 26 .908
Likelihood Ratio 18.588 26 .853
Linear-by-Linear Association 4.989 1 .026
N of Valid Cases 40    
a. 42 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .03.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضیه پنج

Case Processing Summary
  Cases
  Valid Missing Total
  N Percent N Percent N Percent
oftetahsili * fazayeamozeshi 40 100.0% 0 .0% 40 100.0%

 

 

 

Chi-Square Tests
  Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 74.731a 65 .192
Likelihood Ratio 68.429 65 .362
Linear-by-Linear Association 9.846 1 .002
N of Valid Cases 40    
a. 84 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضیه شش

Case Processing Summary
  Cases
  Valid Missing Total
  N Percent N Percent N Percent
oftetahsili * q14 40 100.0% 0 .0% 40 100.0%

 

 

Chi-Square Tests
  Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 23.808a 26 .587
Likelihood Ratio 26.618 26 .430
Linear-by-Linear Association 1.838 1 .175
N of Valid Cases 40    
a. 42 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .20.

 

 

 

 

پرسشنامه

دبیر محترم  با سلام و احترام

این پرسشنامه جهت بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه  ناحیه 2  آموزش وپرورش شهرستان اردبیل تنظیم شده است خواهشمند است با جواب دادن به این سوالات   ما را دراین راه یاری کنید.                                                                                                            با تشکر

1-   میزان درامد والدین تا چه حد می تواند در افت تحصلی دانش آموزان موثر واقع شود؟

خیلی کم               کم                متوسط                زیاد                    خیلی زیاد

 • آیا مدیران مدارس منطقه از روی صلاحیت منصوب شده اند؟

خیلی کم                   کم             متوسط                   زیاد                  خیلی زیاد

 • در ارئه دروس بیشتر از چه شیوه تدریس استفاده می کنید؟

سخنرانی              حل مساله          نمایش               گردش علمی          بحث گروهی

 • آیا متناسب با رشته تحصیلی خود تدریس می کنید؟

خیلی کم              کم              متوسط                   زیاد                 خیلی زیاد

 • به نظر شما با چه میزان درآمد ماهیانه والدین دانش آموزان آسوده خاطر می توانند درس بخوانند؟در یک خانواده پنج نفری

کمتر 300 هزار             بین300 تا 400 هزار         بین 400 تا 500 هزار                          بین 500 تا 600 هزار                  بالاتر از 600 هزار

 • آیا ساختمان آموزشگاهی که در آن شاغل هستید در وضعیت مطلوب آموزشگاهی قرار دارد؟

خیلی کم                 کم                متوسط                  زیاد                  خیلی زیاد

 • به نظر شما استفاده از وسایل و امکانات آموزشی تا چه حد بر میزان یادیگیری و پیشرفت تحصیلی موثر است؟

خیلی کم                  کم               متوسط                  زیاد                خیلی زیاد

 • تعداد دانش آموزان کلاس شما به طور متوسط چند نفر است؟

کمتر از 20        بین 20 تا 25        بین 25 تا 30             بین30 تا 35         بیشتر از 35

 • آیا مدرک تحصیلی معلمان می تواند بر پیشرفت تحصیلی موثر واقع شود؟

خیلی کم                   کم              متوسط                  زیاد             خیلی زیاد

 • در طراحی سوالات امتحانی بیشترکدام گروه از دانش آموزان را مد نظر قرار می دهید؟

خیلی ضعیف              ضعیف          متوسط                  زرنگ            هر سه

 • میزان علاقه مندی دانش آموز به درس ومدرسه تا چه میزان بر پیشرفت تحصیل تاثیر دارد؟

خیلی کم                کم               متوسط                    زیاد            خیلی زیاد

 • آیا در تدریس خودتان از مواد و وسایل کمک  آموزشی استفاده می کنید؟

خیلی کم            کم               متوسط                   زیاد          خیلی زیاد

 • آیا شیوه عمل مدیر آموزشگاه تاثیری در پیشرفت دانش آموزان دارد؟

خیلی کم                کم                متوسط                    زیاد             خیلی زیاد

 • میزان تحصیلات پدر تا چه حد بر پیشرفت دانش آموز تاثیر دارد؟

خیلی کم                کم                متوسط                    زیاد            خیلی زیاد

 • میزان تحصیلات مادر, پدر تا چه حدر بر پیشرفت دانش آموز تاثیر دارد؟

خیلی کم                 کم              متوسط                      زیاد           خیلی زیاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

 • امین فر,مرتضی , « افت تحصیلی یا اتلاف در آموزش و پرورش» , فصل نامه تعلیم و تربیت , شماره 7 و 8 پاییز و زمستان 1365
 • اسحاقی , سید علی , برسی علل و عوامل موثر بر افت تحصیلی در مدرسه راهنمایی 17 شهریور کلور از توابع شهرستان خلخال در سال تحصیلی 72-71 شورای تحقیقات , 1372
 • بیابان گرد , اسماعیل , «عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان » مجله تربیت , شماره هشتم ر اردبهشت 1375
 • بهروش علی ,«بررسی پدیده افت تحصیلی از دید گاه جامعه شناسی »روزنامه اطلاعات شماره 20733, 16 فروردین 1375
 • بهروش علی , «عوامل کاهش افت تحصیلی »روزنامه اطلاعات شماره 20739 , 23 فروردین 1375
 • بهروش علی ,«عوامل کاهش افت تحصیلی »روزنامه اطلاعات شماره 20745, 30 فروردین 1375
 • پولادی , محمد علی «بررسی عوامل مهم افت تحصیلی , در دبیرستان پسرانه اهواز »پایان نامه کارشناسی ارشد , دانشگاه شهید چمران اهواز , خرداد ماه 1375
 • توکلی , مهین «بررسی رابطه برخی درون داده های توام آموزش ابتدایی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان این دوره »مجله رشد آموزش ابتدایی , شماره 3 , آذر ماه 1376
 • دلاور , علی , «روش های آماری در روان شناسی , علوم تربیتی تهران» انتشارات دانشگاه پیام نور 1370
 • شریفی , حسن پاشا , «آموزش ابتدایی و افت تحصیلی »رشد معلم , شماره1 مهر ماه 70-69
 • شریفی , حسن پاشا , « افت تحصیلی و تربیت معلم »رشد معلم , شماره 3 مهر ماه 70-69
 • علی پور, عظیم , «بررسی ارتباط ویژگی های خانوادگی بعد خانواده با افت تحصیلی دانش آموزان پسردر دوره متوسطه شهر اردبیل », پایان نامه کارشناسی ارشد , دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران , تابستان 1374
 • گلشن مومنی , رسول , جامعه شناسی , آ.پ , تهران نشر شیفته , 1375
 • گزارشات یونسکو , «ضایعات تحصیلی در کشورهای جهان بین سال های 1970 تا 1980 », قصل نامه تعلیم و تربیت , شماره 7 و 8 پاییز و زمستان 1365
 • مهداد , حسین , «بررسی عوامل افت تحیلی در دوره متوسطه عمومی دبیرستان های پسرانه شهرستان خرم آباد لرستان » , پایان نامه کارشناسی ارشد , دانشگاه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طبا طبایی تهران 1370
 • سلطانی , شهناز , روزنامه ایران شماره 3821 , 1386 , صفحه زنگ اول
 • پور ظهیری , تقی , «مقدمات برنا مه ریزی درسی و آموزشی »چاپ اول 1370
 • شاهروانی , احمد و جمعی از پژوهشگران , «علل افت تحصیلی در شهرستان خرم آباد »پایان نامه کارشناسی ارشد 1384
 • سیف , علی اکبر , روان شناس ===چاپ اول 1370
 • دباغی دوست , علیرضا ,«بررسی آسیب های اجتماعی دانش آموزان و تاثیر آن در آموزش » پایان نامه کارشناسی ارشد  , دانشگاه تهران 1380

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی علل افت تحصیلی از دیدگاه معلمان و راههای مقابله با آن در مدارس دخترانه متوسطه 100 برگ  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی

92