پایان نامه کاربرد تئوری میدان موثر بر هم کنش های قوی کوارکهای سنگین

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده علوم پایه ، گروه فیزیک 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MSC)

گرایش :  فیزیک بنیادی

عنوان: 

کاربرد تئوری میدان موثر در برهم کنش های قوی کوارک های سنگین

استاد راهنما

دکتر حسین مهربان

استاد مشاور

آقای علی اصغر خاکپور

تابستان 1391

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

در این پایان در مورد بر هم کنش های ضعیف ذرات و پارامتری کردن استاندارد آنها تحقیق کردیم. عملگرهای  تا  را در بسط عملگرها در واپاشی های ضعیف مورد استفاده قرار دادیم. هامیلتونین موثر ضعیف را در مورد واپاشی های مزون B و مزون K مورد استفاده قرار دادیم. ضرایب ویلسون مربوط به آنها را محاسبه و در مورد چندین واپاشی بکار برده ایم و سپس تئوری موثر کوارک سنگین را  مطالعه و حالتهای مختلف را برای مزونهای سنگین کوارک B مورد استفاده قرار دادیم.

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل 1: بر هم کنش های ضعیف 1

1-1- ذرات و برهم کنش ها 2

1-2- پارامتری کردن استاندارد 5

1-3-مثلث یکانی مرتبه اول 6

1-4- باز بهنجارش QCD 9

فصل 2: عملگرها در واپاشی های ضعیف 16

2-1- بسط عملگرها در واپاشی های ضعیف 17

2-2- بسط عملگرها و اثرات برد کوتاه QCD 22

2-3-مقیاس فاکتور کردن 32

فصل 3: 33

هامیلتونی موثر در  بر هم کنش های ضعیف 33

3-1- هامیلتونی مؤثر 34

3-2- عملگرهای همیلتونی موثر 35

3-3- ضرایب ویلسون 40

3-4- هامیلتونی موثر  شامل عملگرهای پنگوئن QCD 47

3-5- هامیلتونی موثر  در QCD 49

3-6- ضرایب ویلسون   در QCD 51

3-7-هامیلتونی  در عملگرهای الکتروضعیف پنگوئن 52

3-8- هامیلتونی موثر   در عملگرهای الکتروضعیف پنگوئن 53

3-10- ضرایب ویلسون  در الکترو ضعیف پنگوئن 57

فصل 4: 59

واپاشی های ضعیف مزون های B و K 59

4-1- هامیلتونی موثر در واپاشی ……. 60

4-2- هامیلتونی موثر در واپاشی ……. 62

4-3-هامیلتونی موثر در واپاشی های کمیاب مزون های K وB 63

4-4- واپاشی ……… 67

4-5- مرتبه دوم هامیلتونی موثر در واپاشی           70

4-6-واپاشی های     ،      و           73

فصل 5: 74

تئوری موثر کوارک سنگین 74

5-1- مقدمه 75

5-2- تئوری موثر کوارک سنگین 75

5-3- جریان های سنگین 79

5-4- پدیدار شناسی واپاشی های ضعیف مزون سنگین B 83

5-5- حالتهای واپاشی کوارک سنگین b 86

 

فهرست اشکال

شکل (2-1) تک حلقه جریان- جریان ( )- ( ) ، پنگوئن ( ) و جعبه ( )،  شکل ها   در تئوری فال. 25

شکل (2-2) حلقه جریان- جریان (c)- (a) و پنگوئن (d)، نمودارهایی است که در ابعاد غیرعادی LO شرکت می‌کند و شرایط را در تئوری مؤثر تطبیق می‌دهد 4 رأس  نشان‌ دهنده الحاق 4 فرمیون  است برای اصلاح QCD محض همانطور که در این بخش و ملاحظه شده است سهمی از  در شکلهای (d.1) و (d.2) دوباره غایب است و امکان انعکاس چپ- راست یا بالا- پائین نشان داده نشده است. 27

شکل (3-1) نمودارهای فاینمن مربوط به بوزون w . 37

شکل (3-2) ضرایب ویلسون     و    برحسب توابعی از    برای   MeV  . 55

شکل (3-3) ضرایب ویلسون     و    بر حسب تابعی از    برای   MeV  ……. 56

شکل (3-4) ضرایب ویلسون    و    بر حسب   بعنوان تابعی از    برای  . 58
فهرست جداول

جدول (1-1) بارهای الکتروضعیف Y و Q  و مولفه سوم ایزو اسپین ضعیف    برای کوارکها ولپتونها در مدل استاندارد 3

جدول (3-1) ضرایب  برای واپاشی های B 44

جدول (3-2) ضرایب  برای واپاشی B 44

جدول (3-3) ضرایب  برای واپاشی های K و واپاشی های D 45

جدول (3-4) ضرایب  برای واپاشی های K و واپاشی های D 46

جدول (3-5)   و   برای واپاشی های  B با  در NLO 46

جدول (3-6)   و   برای واپاشی های  D و واپاشی های K  با  در NLO 47

جدول (3-7) ضرایب ویلسون    بر حسب     برای ………. 51

جدول (3-8) ضرایب ویلسون     برحسب     برای   و طعم های موثر   .      بطور عددی نامرتبط هستند با     و    . 53

جدول (3-9) ضرایب ویلسون    بر حسب    برای  .  مکانیزم GIM نتیجه می دهد  .  . 54

جدول (3-10) ضرایب در پارامتری سازی خطی    ضرایب ویلسون   و   بر حسب مقیاس     برای MeV  . 55

جدول (3-11) ضرایب ویلسون    بر حسب      برای ………. 57

جدول (3-12) ضرایب در پارامتری سازی خطی      که      ضرایب ویلسون       و       بر حسب مقیاس    برای    . 58

جدول (4-1) مرتبه پارامتر های CKM مربوط به واپاشی های مختلف به صورت توانی از پارامتر ولفشتاین    در مورد    بیان می شود که نقص CP است  فقط در بخش موهومی    شرکت می کند. 66

جدول (4-2) توابع     و      برای     و    مختلف . 69

جدول (4-3) تابع    برای     و    مختلف . 71

جدول (5-1) 90

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *