پایان نامه مطالعه تطبیقی روابط حقوقی زوجین در حقوق ایران و ترکیه

وزات علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی کارواحد قزوین

دانشکده حقوق

حقوق خصوصی

عنوان پایان نامه:

مطالعه تطبیقی روابط حقوقی زوجین در حقوق ایران و ترکیه

استاد راهنما:

دکتر احتشامی

 استاد مشاور:

دکتر رجب زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………..0

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………….1

1-1- بیان مساله…………………………………………………………………………………………2

2-1- اهداف……………………………………………………………………………………………….2

3-1- اهمیت موضوع تحقیق…………………………………………………………………………….3

4-1- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………….4

1-6- تعریف اصطلاحات و متغیرها………………………………………………………………………5

7-1- پیشینه پژوهش مبانی نظری……………………………………………………………………6

1-7-1- پیشینه پژوهش در جهان………………………………………………………………………6

2-7-1- پیشینه پژوهش در ایران……………………………………………………………………….6

3-7-1- مبانی نظری…………………………………………………………………………………….6

8-1- روش کار و تحقیق موانع و مشکلات تحقیق……………………………………………………7

فصل دوم………………………………………………………………………………………………….8

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….9

1-2) حقوق زن………………………………………………………………………………………….10

1-1-2) حقوق زن در قانون اساسی………………………………………………………………….10

2-1-2) تعدیل هایی انجام گرفته در حمایت از زنان و خانواده……………………………………..12

2-2) قوانین مربوط به تشکیل و اداره خانواده در قانون مدنی ایران……………………………….13

3-2) ولایت……………………………………………………………………………………………….19

4-2) حضانت……………………………………………………………………………………………..21

1-4-2) حضانت در لغت و اصطلاح……………………………………………………………………..22

2-4-2) معنای حضانت در حقوق ایران…………………………………………………………………22

3-4-2) تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت………………………………………………..23

4-4-2) موانع یا موارد سقوط حق حضانت…………………………………………………………….24

1-5-2) انحلال عقد نکاح…………………………………………………………………………………32

2-5-2) تعدد زوجات………………………………………………………………………………………34

6-2) سایر قوانین نابرابر در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران………………………………….36

7-2) دیدگاه های فقهی و حقوقی نسبت به حقوق زوجین………………………………………..38

8-2) هماهنگی یا عدم هماهنگی قوانین راجع به حقوق زوجین با شرایط فعلی جامعه……….43

فصل سوم: حقوق ترکیه………………………………………………………………………………..47

1-3) مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی پیشین ترکیه………………………………………..49

1-2-3) تاثیر مقررات بین المللی در قانون مدنی ترکیه……………………………………………….51

2-2-3) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر………………………………………………………………..52

3-3) قانون مدنی پیشین ترکیه و روند تصویب قانون مدنی جدید…………………………………..53

4-3) عدم تبعیض بین زوجین با توجه به تفاوت های جنسیتی……………………………………..55

1-5-3- قاعده عام: استقلال زوجین در روابط و اعمال حقوقیشان………………………………….57

2-5-3) اعمال حقوقی که توافق زوجین در آن ضروری است………………………………………..58

6-3) استثنائات پیش بینی شده برای اعمال حقوقی که مرتبط با حقوق خانواده می باشد…..58

1-6-3) مقررات وضع شده در رابطه با اقامتگاه……………………………………………………….59

فصل چهارم: مقایسه حقوق ایران با حقوق ترکیه…………………………………………………..62

1-4) تعارض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی ترکیه……………………63

3-4) تعارض کنوانسیون با قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران………………………………….85

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………103

5-1) جمع بندی…………………………………………………………………………………………104

2-5) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….105

3-5) پیشنهادات………………………………………………………………………………………..107

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..108

چکیده

در این تحقیق تلاش شده است تا روابط حقوقی زوجین در دو کشور مسلمان ایران وترکیه با توجه به تغییرات جدیدی که در قوانین دو کشور نسبت به این موضوع شده است بررسی شوداین تحقیق علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتیب کلیات و نتیجه گیری می باشد ،در فصل دوم حقوق ایران را در زمینه روابط حقوقی زوجین مورد بررسی قرار می دهد،درفصل سوم نیز حقوق ترکیه رامورد بررسی قرار می دهد، و در فصل چهارم به مقایسه حقوق ایران و ترکیه و کنوانسیون های بین المللی که ترکیه به آن ملحق شده است، می پردازد.

روشن است که قوانین کشور ما با توجه به اسلامى بودن نظام، وابستگى جدى به دین و شریعت اسلامى دارد. بر این اساس، قوانین داخلى ما همه مقید به هماهنگى با موازین اسلامى هستند،بنابرین حقوق زوجین در قانون ایران مبتنی بر تفاوت نقش زن و مرد است. این حقوق به مفهوم عام آن می تواند شامل بسیاری از مفاد قانون مدنی در حوزه خانواده باشد و حتی مباحثی همچون طلاق و ارث و حضانت فرزندان را نیز شامل شود برای نمونه در موارد متعددی نظیر ریاست خانواده که اقامتگاه، اشتغال، روابط مالی ، تمکین،و…زنان حقوق متفاوت و فرودستی نسبت به مردان دارنددر سوی مقابل سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند.قانون مدنی 4721 ماده ای ترکیه که دراول ژانویه سال 2002 به تصویب مجلس این کشور رسیده است تغییرات زیادی خصوصا در حوزه حقوق خانواده کرده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *