پایان نامه مشوق های صادراتی و اهداف مالی شرکت های صادر کننده

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق

۱-۸-۱) تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق:

ابزارها  و مشوق های صادراتی: همان گونه که در بخش قبلی بیان شد عملکرد صادراتی به ۴ بخش تقسیم می شود.ابزارها و سیاست هایی وجود دارد که بر عملکرد صادراتی شرکت ها تاثیر می گذارد و موجب ارتقاء آن می شود. دولت ها در تمامی کشورها با استفاده از این مشوق ها به دنبال افزایش عملکرد صادراتی شرکت ها هستند. این ابزارها و مشوق ها به طور کلی به شکل دانش ارائه می شود(Durmusoglu et al, 2012).

اهداف مالی: اهداف مالی به عنوان رضایتمندی از عملکرد کلی، برگشت سرمایه، سهم بازار صادرات و دستیابی به رشد صادرات از دیدگاه مالی است(Durmusoglu et al, 2012).

هدف ارتباط با سهامداران: حامیان شرکت از مهمترین نوع سهامداران هستند زیرا بهبود ارتباط با آنها موجب کسب مزیت رقابتی، خدمات میتنی بر شرکت، کیفیت فیزیکی و قیمت خوب می شود. اگر منابع برای سهامداران شناخته شده باشد، فعالیت های ایجاد ارزش می تواند به شکل خوبی بهینه شود(Durmusoglu et al, 2012).

اهداف استراتژیک: اهداف استراتژیک عبارتند از کسب بازار صادراتی و بهبود در صلاحیت و شایستگی های شرکت هستند. بنابراین، دستیابی به اهداف استراتژیک باید جزیی از مقیاس های ارزیابی عملکرد باشد (Durmusoglu et al, 2012).

اهداف یادگیری سازمانی: یادگیری سازمانی فرآیند بهبود فعالیت ها و رفتارها و کسب دانش از طریق کارکنان است. قابلیت های شرکت به یادگیری، سازمان ها را تبدیل به محیط کوچکی می کند که از داخل به خارج به یادگیری می پردازد(Durmusoglu et al, 2012).

 

۱-۸-۲) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:

عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم به این جهت است که آن مفهوم قابل اندازه گیری شود و این امر از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم، طبقه بندی کردن آن به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری است.( سکاران، ۱۳۸۴، ۱۹۵).

متغیر مستقل و تعریف عملیاتی آن:

ابزارها و مشوق های صادارتی دولت: به معنی خدمات و تشویق هایی است که دولت برای صادر کنندگان در نظر می گیرد. در این تحقیق این متغیر با استفاده از سوالات پرسشنامه که براساس دانش عملی و یا دانش ذهنی است، سنجیده می شود. این سوالات در طیف ۵تایی لیکرت قرار دارد و از بسیار کم تا بسیار زیاد می باشد.

متغیر وابسته و تعریف عملیاتی آن:

اهداف مالی: اهداف مالی در این تحقیق با استفاده از معیارهایی مانند رضایتمندی از صادارت، سود صادارتی، سهم بازار صادراتی، رضایت از رشد صادرات و میزان برگشت سرمایه شرکت از طریق فعالیت های صادراتی سنجیده می شود. این معیارها توسط سوالات موجود در پرسشنامه و در طیف ۵تایی لیکرت مورد بررسی قرار می گیرد

ارتباط با سهامداران: این متغیردر تحقیق حاضر با استفاده از معیارهای رضایت مشتریان، ارتباط با مشتریان کشور مبدا و مقصد و میزان توزیع سهم بازار و با استفاده از سوالات موجود در پرسشنامه سنجیده می شود. سوالات در طیف ۵تایی لیکرت و از بسیار کم تا بسیار زیاد قرار دارد.

اهداف استراتژیک: این متغیر نیز، با استفاده از معیارهایی مثل وضعیت شرکت صادرکننده در داخل کشور، تجهیز شرکت به تکنولوژی های جدید، آگاهی از برندهای جهانی، میزان گرایش شرکت صادر کننده به بازارهای داخلی و میزان تحمل فشارهای رقابتی در پرسشنامه سنجیده می شود. سوالات موجود در پرسشنامه در طیف ۵تایی لیکرت قرار دارد که از بسیار کم تا بسیار زیاد می باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *