دانلود پایان نامه

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

 

4ـ3روش جمع آوری داده ها و اطلاعات

اطلاعات گردآوری شده، ارقام و مشخصاتی هستند که زمینه و اساسی برای ارائه یک پیشنهاد یا یک اقدام است. اطلاعات مورد نیاز برای این تحقیق به روش های مختلفی جمع آوری می شود. این روش ها در دو طبقه بندی مختلف جای گرفته است که عبارتند از:

الف) روش کتابخانه ای، برای روشن ساختن مباحث نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به عنوان مفیدترین روش استفاده شده است. لذا با مطالعه کتاب ها، مقالات و تحقیقات دیگر پژوهشگران و جستجو در اینترنت، اطلاعات موردنیاز جمع آوری گردید.

ب) روش میدانی، در این زمینه از ابزارهایی مانند مشاوره و مصاحبه با خبرگان در زمینه طراحی پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آن استفاده شده است. همچنین در این پژوهش برای نظرسنجی و جمع آوری اطلاعات از جامعه مورد نظر، از پرسشنامه استفاده شده است.

5ـ3 ابزار اندازه گیری تحقیق

ابزارهاى اندازه‌گیرى به دو دسته ی کلى تقسیم مى‌شوند: استاندارد یا میزان شده، و محقق ساخته. ابزارهاى استاندارد یا میزان شده به دلیل کاربردهاى فراوانى که داشته‌اند در مسیر تجارب تحقیقاتى مورد اصلاح قرار گرفته‌اند، قابلیت اعتماد بالایى دارند و بیشتر مورد استفاده محققان قرار مى‌گیرند. وجود ابزار استاندارد کار تحقیق را راحت مى‌نماید و محقق با اطمینان بالایى از آن استفاده مى‌کند. ابزارهاى محقق ساخته در غیاب ابزارهاى استاندارد، طراحى و بکار برده مى‌شوند. در واقع، کاربرد ابزار محقق ساخته زمانى است که ابزار استاندارد براى تحقیق وجود نداشته باشد. در آن صورت، محقق ناگزیر است زحمت زیادى را متحمل شود و نسبت به طراحى ابزار مورد نیاز اقدام کند.

1ـ5ـ3 مراحل تهیه پرسشنامه

به منظور سنجش سؤالات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. برای انجام این تحقیق دو نوع پرسشنامه به کار گرفته شد. 1) پرسشنامه انتخاب و استخراج مهمترین شاخص های مؤثر 2)پرسشنامه اولویت بندی روش های سرمایه گذاری خارجی

در ابتدا، با استفاده از  پرسشنامه ی آقای رمضانی در مورد معیارهای مؤثر بر انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی و بومی سازی آن در صنعت بالگرد از طریق مصاحبه با مدیران و کارشناسان، پرسشنامه ی اول با عنوان انتخاب و استخراج مهمترین شاخص های مؤثر تهیه گردید. عوامل و شاخص های مؤثر بر ارزیابی و اولویت بندی روش های سرمایه گذاری خارجی در این پرسشنامه بالغ بر 17 شاخص را شامل شد. در این پرسشنامه در مقابل هر شاخص جهت تعیین اهمیت آن، از طیف هفت گانه لیکرت استفاده گردید. این پرسشنامه در قسمت پیوست آورده شده است.

بعد از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله از جمع آوری پرسشنامه اول، آزمون میانگین برای هر کدام از شاخص ها انجام شد. در این مرحله، از میان 17 شاخص مورد نظر 11 شاخص که میانگین امتیازات آنها بیشتر از 4 بود به عنوان مهمترین شاخص های مؤثر انتخاب گردیدند. در گام بعد، پرسشنامه دومی به منظور تعیین وزن شاخص های تعیین شده از مرحله قبل و اولویت بندی روش های سرمایه گذاری خارجی طراحی شد. در طراحی این پرسشنامه نیز از نظر اساتید راهنما و مشاور و مصاحبه با تعدادی از افراد خبره به مباحث سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران، بهره گرفته شده است. سپس از بین روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی مطرح شده در پژوهش، روش هایی که در صنعت مزبور کاربردی ندارند، کنار گذاشته شدند. در نهایت پرسشنامه دوم در یک ماتریس 11* 8  طراحی گردید. نمومه پرسشنامه دوم هم در قسمت پیوست آورده شده است.

2ـ5ـ3روایی پرسشنامه

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق برمی گردد (خاکی، 1378). در این تحقیق، برای اینکه پرسشنامه از روایی مناسبی برخوردار باشد، در طراحی اولیه سؤالات مواردی نظیر ساختار پرسشنامه، استفاده از جملات قابل فهم و بدون ابهام موردنظر بوده است. پس از طراحی اولیه پرسشنامه، جهت افزایش روایی از نظرات استاد راهنما و استاد مشاور و کارشناسان امور بهره گرفته شده است.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی -انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری