پایان نامه فرصتهای فرهنگی در هیئت¬های دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام

مدل پورتر

از دیدگاه پورتر توانایی سازمان در صفحه رقابت، در یک بازار مفروض یا مورد نظر بوسیله منابع اقتصادی و فنی آن سازمان و نیز بوسیله عوامل محیطی که هر یک از آنها ورود آن سازمان را به بازار جدید مورد تهدید قرار می‌دهند، تعیین می‌شود.

از دیدگاه پوتر پنج نیروی محیطی عبارتند از: تهدیدی که از جانب تازه واردها متوجه سازمان است، قدرت مذاکره مصرف کنندگان، قدرت مذاکره عرضه کنندگان مواد اولیه، محصولات جایگزین و یکه تازی سازمان برای تقویت موضع جدید در بازارهای شلوغ (شکل۲-۱)، (طبیبی، ۱۳۸۹).

این مدل بر شرایط رقابتی و حساسیت بالا نسبت به ورود و خروج رقبای بالقوه به بازار که باعث کاهش سهم بازار می‌شوند و ارتباط بین نیروهای مؤثر بر عملکرد رقابتی سازمان تأکید دارد. رقبای بالقوه و بالفعل، سهم بازار آنها و همچنین انعطاف پذیری آنها در تولید سهم بسزایی در تسخیر بازار دارد. برای داشتن استراتژی‌های سازمانی اثربخش، مدیران می‌بایست درک روشنی از نیروهای رقابتی داشته و  عکس‌العمل‌های متناسبی نسبت به آنها نشان دهند.

طبق این مدل یک سازمان در شرایطی رقابتی می‌تواند استراتژی زیر را داشته باشد:

  1. استراتژی متمایز سازی
  2. استراتژی پیشگامی در کاهش هزینه
  3. استراتژی تمرکز (داوری، ۱۳۹۰).

 

رقبای بالقوه و بالفعل
رقبای صنعت 

 

 

شدت رقابت

خریداران
تأمین کنندگان
محصولات جایگزین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل۲-۱٫ مدل رقابتی پورتر

منبع: (داوری، ۱۳۹۰، ۸۹)

 

 

 

۲-۵-۴٫ مدل BCG

این مدل از سوی گروه مشاوران دانشگاه بوستون ارائه شده است. در این روش بر سه جنبه از واحدهای سازمانی یا SBU توجه می‌شود: فروش، رشد آن در بازار و این که آیا واحد توانسته است در فعالیت‌های خود همه وجوه نقد را جذب کند، یا پول‌های نقدی را ایجاد نماید یا خیر؟ در این روش، سعی می‌شود میان مصرف و تولید یا عرضه وجوه نقد واحد مورد نظر تعادل برقرار شود (شکل۲-۲)، (فرد،۱۳۹۳).

ماتریس گروه مشاوران بوستون و ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی به گونه‌ای طرح ریزی شده‌اند که به سازمان‌هایی که دارای بخش‌های متعدد می‌باشند این امکان را می‌دهند تا استراتژی‌های گوناگونی را تدوین نمایند. این ماتریس بصورت نمودار می‌تواند سهم نسبی بازار هر یک از بخش‌ها و نرخ رشد صنعت را نشان می‌دهد (دیوید، ۱۳۹۴).

 

علامت سوالجریان نقد بسیار منفی ستارهجریان نقد نسبتاً خوب
سگجریان نقد نسبتاً خوب گاو شیردهجریان نقد بسیار مثبت

 

کم
متوسط
زیاد
زیاد
نرخ رشد بازار
سهم نسبی از بازار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل۲-۲٫ ماتریسی BCG

منبع: (طبیبی، ۱۳۸۹، ۱۳۷)

 

۲-۵-۵٫ مدل SWOT

تجزیه و تحلیل SWOTنیازها، مشکلات و مسائل بالقوه را شناسایی می‌کند و نقش مهمی را در برنامه‌ریزی استراتژیک ایفا می‌کند (فروزنده دهکردی،۱۳۹۴).

آنالیز SWOT یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سازمانی با فرصت‌ها و تهدید‌های برون سازمانی است. SWOT از ابتدای کلمات قوت[۱]، ضعف[۲]، فرصت[۳] و تهدید[۴] گرفته شده است. آنالیز SWOT تحلیل سیتماتیک برای شناسایی این عوامل و تدوین استراتژی که بهترین تطابق بین آنها را ایجاد می‌نماید، ارائه می‌دهد.

از دیدگاه این مدل یک استراتژی مناسب قوت‌ها و فرصت‌ها را به حداکثر وضعف‌ها و تهدیدها را به حداقل ممکن می‌رساند. برای این منظور نقاط قوت وضعف و فرصت‌ها و تهدیدها در چهار حالت کلی SO، WO، ST وWT پیوند داده می‌شود و گزینه‌های استراتژی از بین آنها انتخاب می‌شوند. ماتریس آنالیز SWOT در (شکل۲-۳)، به تصویر کشیده شده است. (داوری، ۱۳۹۰، ۱۰۳).SWOT   قالبی را برای شناسایی و تدوین استراتژی‌ها فراهم می‌کند (مت و ذکریا، ۲۰۱۵).

 

               عوامل درونی 

عوامل بیرونی

نقاط قوت:S1-….

S2-….

S3-….

نقاط ضعف:W1-…

W2-…

W3-…

فرصت‌ها:O1-….

O2-….

O3-…

استراتژی‌هایی که براساس استفاده از نقاط قوت، برای بهره برداری از فرصت‌های پایه گذاری شده‌اند. استراتژی‌هایی که براساس از بین بردن نقاط ضعف، برای     بهره برداری از فرصت‌ها پایه گذاری شده‌اند.
تهدیدات :T1 -….

T2-….

T3-….

استراتژی‌هایی که براساس استفاده از نقاط قوت، به منظور مبارزه با تهدیدها پایه گذاری شده‌اند. استراتژی‌هایی که براساس از بین بردن نقاط ضعف، به منظور مبارزه با تهدیدها پایه گذاری شده‌اند.

شکل۲-۳٫ ماتریس آنالیز SWOT

منبع: (داوری، ۱۳۹۰)

تجزیه و تحلیل محیطی، اطلاعات لازم برای شناخت فرصت‌ها و تهدیدها و همچنین قوت‌ها و ضعف‌ها در محیط سازمان را فراهم می‌آورد.

فرصت‌ها: فرصت یک موقعیت مطلوب عمده در محیط سازمان است. روندهای کلیدی، تغییر در وضعیت رقابت یا قانونی، تغییرات فن شناختی، بهبود روابط با مشتریان و …. از منابع فرصت تلقی می‌شوند.

تهدیدات: تهدید یک موقعیت نامطلوب عمده در محیط مؤسسه است. تهدید یک مانع یا محدودیت کلیدی در موقعیت جاری یا آینده مؤسسه است. به عنوان مثال: ورود یک کامپیوتر جدید، رشد کند بازار، افزایش قدرت چانه زنی خریداران یا تأمین کنندگان کلیدی، تغییرات عمده فن شناختی و … نوعی تهدید محسوب می‌شوند. قوت‌ها: قوت منبع، مهارت یا مزیت دیگری است نسبت به رقبا و نیازهای بازارهایی که مؤسسه در آن کار می‌کنند یا خواهد کرد. قوت شایستگی متمایزی است که مزیت مقایسه‌ای در بازار محسوب می‌شود. مانند: منابع مالی، تصویر ذهنی، رهبری بازار و روابط با خریداران و…

ضعف‌ها: ضعف یک محدودیت یا کمبود در منابع، مهارتها و توانایی‌هایی است که بطور جدی مانع عملکرد اثربخش می‌شود. تجهیزات، منابع مالی، توانایی‌های مدیریتی می‌توانند از جمله منابع ضعف باشند (مت و ذکریا، ۲۰۱۵). یکی از جنبه‌های جالب اکثر تحلیل‌های SWOT آن است که ضعف‌ها و قوت‌ها و فرصت‌ها و تهدیدها تصاویر دقیق یکدیگرند، بدین معنی که بزرگترین نقاط قوت یک سازمان ممکن است بزرگترین ضعف‌های آن نیز باشد (براسیون، ۱۳۸۱، ۱۶۶). تجزیه وتحلیلSWOT به این موارد توجه دارد:

  • نقاط قوت   برای ساختن
  • نقاط ضعف برای پوشش دادن
  • فرصت‌ها         برای غنیمت شمردن
  • تهدیدات    برای مقابله با آنها.

۲-۶٫ روش شناسی تدوین راهبرد (چارچوبی جامع برای برنامه‌ریزی راهبردی).

مرحله شروع: تعیین چشم انداز و مأموریت
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE ) External Factor Evaluation Matrix
ماتریس بررسی رقابت( CPM ) Competitive profile matrix
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی( IFE )Internal  Factor Evaluation Matrix
مرحله اول: مرحله ورودی
ماتریس تهدیدات فرصتها،  نقاط ضعف و نقاط قوتStrengthes, Weaknesses, Opportunities, Threats            ) SWOT   (
ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیکStrategic position and action evaluation  (SPACE   (
ماتریس گروه مشاور انبوستونBoston Counsulting Group )BCG )
ماتریس داخلی و خارجیInternal -external)IE   (
ماتریس استراتژی اصلی 
مرحله دوم: مرحله مقایسه
ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمیQuantitative Strategic planning Matrix )QSPM  (
مرحله سوم: مرحله تصمیم گیری

چارچوبی جامع برای تدوین راهبرد یا برنامه‌ریزی راهبردی توسط دیوید در شکل زیر ارائه گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل۲-۴٫ روش شناسی تدوین راهبرد (چارچوبی جامع برای تدوین راهبرد).

منبع: (دیوید، ۱۳۹۴).

الف- چشم‌انداز سازمان

چشم‌انداز سازمان بیانیه‌ای (شفاهی یا کتبی)، است که از سوی عالی ترین سطح مدیریت سازمان تدوین می‌شود. این بیانیه درک مدیریت را از آینده مطلوب سازمان نشان می‌دهد و نشان دهنده نوع اقداماتی است که می‌باید برای ساختن آینده سازمان و تحقق ماموریت آن انجام داد.چشم‌انداز به منزله چراغ راهنمایی است برای تصمیم­گیری­های اساسی، چون با داشتن تصویری روشن از جهت حرکت سازمان با اطمینان خاطر بیشتری می‌توان قدم برداشت و خطرها را پذیرفت. بیانیه چشم‌انداز در عین حال معرف نوع و دامنه تغییراتی است که می‌باید در زمینه‌های اساسی مانند فرهنگ سازمان، ساز و کارهای تصمیم گیری و چگونگی برخورد با امور اجرایی به عمل آید.

بیانیه چشم‌انداز با ارائه تصویری مثبت و تلاش برانگیز از آینده سازمان و تاکید بر اعتقاد عمیق مدیریت در تحقق آینده مذکور الهام بخش فعالیتهای کارکنان است. اگر چه چشم‌انداز در آینده سازمان به این سئوال پاسخ می‌دهد که ما می‌خواهیم چه بشویم؟” اما لاجرم با حال و گذشته سازمان مرتبط است. بخصوص کارکنان سازمان چشم‌اندازی را که با گذشته و حال مرتبط باشد، آشناتر می‌یابند و تحقق آن را عملی تر می‌بینند. تجربه موید آن است که ارائه تصویری خلاق از آینده توام با واقع بینی به نحوی که نوید بخش

[۱] – Strength

[۲] – Weakness

[۳] – Opportunity

[۴] – Threat

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *