پایان نامه رایگان روانشناسی درباره مشکلات تحصیلی 20-2 پيشينه تحقيق

20-2 پيشينه تحقيق   

با بررسی های صورت گرفته حول موضوع این پژوهش، چندین منبع یافت می شود که با موضوع این تحقیق سنخیت دارد. در ذیل به طور خلاصه در مورد تعدادی از آن ها و نتایج آن ها توضیح داده می شود:

– برمر، سعدالله (1373) به انجام پژوهشی با عنوان «بررسی و مقایسه مدارس اسلام شهر منطقه ی 6 تهران با استانداردهای آموزش و پرورش» پرداخته است. محقق در این بررسی به دو منطقه شهری      می پردازد و از هر منطقه 26 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب می کند و با استفاده از آزمون T و مجذور خی دو تجزیه و تحلیل می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدارس هر دو منطقه از استاندارد-

های آموزش و پرورش ایران فاصله دارند و حتی وضعیت منطقه اسلام شهر بحرانی تراز منطقه 6 تهران است.

– یزدان پناه (1373) تحقیقی با عنوان «بررسی وضع موجود فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی شهرستان های استان مازندران در مقایسه با استانداردهای مطلوب آموزشی» به انجام رسانده است؛ محقق در این تحقیق جامعه آماری را تمامی مدارس ابتدایی استان مازندران قرار داده است و از میان آن ها 226 مدرسه را برای نمونه انتخاب کرده است. از این تعداد مدیران 170 مدرسه به پرسشنامه ارسالی محقق پاسخ داده اند، وی اطلاعات به دست آمده را با استفاده از آزمون Z مورد تحلیل قرار می دهد. در کل این تحقیق نشان می دهد که فضاهای موجود در مدارس ابتدایی استان مازندران فاصله زیادی با استانداردها دارد.

– فقیهی، علیرضا (1374) تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه برخی از دروندادهای نظام آموزش ابتدایی

با موفقیت تحصیلی دانش آموزان شهرستان اراک» انجام داده است، جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان پایه پنجم هستند. در این تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

1- کیفیت ساختمان مدارس موفق و ناموفق تفاوت چندانی ندارد، اما از نظر موقعیت مکانی و بهداشتی، مدارس موفق وضعیت مطلوب تری دارند، به این ترتیب، مشخص شده است که تمامی مدارس موفق، در مناطقی آرام واقع شده اند، درحالی که 33 درصد از مدارس ناموفق در مناطق شلوغ و پر سر و صدا قرار دارند، همچنین 67 درصد از مدارس موفق وضعیت بهداشتی مناسب و 33درصد از آن ها وضعیت بهداشتی کاملاً نامناسب و 33 درصد وضعیت نسبتاً بهداشتی دارند.

از نظر فضای آموزشی، مدارس مرکز شهر نسبت به مناطق دیگر فضای آموزشی کمتری  دارند و مشخص شده است که 100درصد مدارس موفق، به ازای هر دانش آموز، فضای کمتر از 3 متر مربع در مدرسه وجود دارد و حال آنکه در 67درصد مدارس ناموفق، به ازای هر دانش آموز، 3تا 5متر مربع و در 33درصد بیش از  6متر مربع فضای آموزشی وجود دارد.

  • در سال 1997 تحقیقی باعنوان نشانگرهای کیفیت آموزش و پرورش در زیمباوه صورت گرفت اهداف این تحقیق عبارت بودند از:

  1. تعیین اینکه درون دادهای اختصاص داده شده به آموزش ابتدایی در زیمباوه چه بوده است؟
  2. چند درصد از زیمباوه از نرم های مربوط به ملزومات و تجهیزات پایین تر بوده اند؟
  3. آیا درون دادهای اختصاص داده شده به آموزش ابتدایی در سراسر زیمباوه به طور مساوی تقسیم شده است؟
  4. سطح موفقیت مدارس چگونه است و تاچه اندازه موفقیت در نواحی مختلف زیمباوه باهم تفاوت دارد؟

چه رابطه ای بین درون دادهای مدارس و یادگیری دانش آموزان وجود دارد؟

جامعه آماری شامل4483مدرسه و 283681دانش آموز بوده است که در9 ناحیه آموزش و پرورش توزیع شده بودند، از بین جامعه مذکور 150مدرسه، 150معلم و3000 دانش آموز به عنوان نمونه برگزیده شده اند، دروندادهای این تحقیق عبارت بودند از ساختمان مدارس، وضعیت معلمان، تجهیزات مدارس نتایج به دست آمده حاکی از ناکافی بودن تجهیزات مدارس پایین بودن شرایط زندگی معلمان  به خصوص سطح حقوق آن ها بوده است، در این تحقیق دانش آموزانی که از وضع تغذیه مناسبی برخوردار بودند وضعیت بهتری نسبت به دیگران داشتند و دانش آموزانی که کلاس های مجهزتری دارند و معلمان با تجربه با شرایط زندگی بهتر که کار و زندگیشان در همان روستا یا شهر بود و دارای تحصیلات بالاتر بودند و تراکم کمتری از دانش آموزان در کلاس وجود دارد نسبت به مدارسی که از این ویژگی ها برخوردار نبودند موفق تر بودند(آذرخش،1384).

  • در همین رابطه تحقیقی با عنوان ارتباط بین محیط های یادگیری و تجربیات کشاورزی و افزایش یادگیری در مدارس روستایی در مقطع ابتدایی در کشورهای تانزانیا، سریلانکا، هند و اتیوپی توسط تایلرو مالهال (2001) صورت گرفت. در این تحقیق مشخص شد که این مناطق مخصوصاً در مقطع ابتدایی از تجهیزات ضعیف و عدم هماهنگی برنامه های درسی با تجربیات زندگی روزمره و عدم حمایت از مدیران و معلمان و برنامه ریزان درسی توسط دولتها رنج می برند؛ در این تحقیق اکثر دانش آموزان از وضع بهداشتی ضعیف برخوردارند و بسیاری از آن ها دچار سوء تغذیه هستند؛ از مشکلات دیگر در این مناطق، تعدادزیاد دانش آموزان، صندلی های کوچک و شکسته، کلاس های تاریک با وسایل کمک آموزشی خیلی کم، عدم هماهنگی و ارتباط بین سه محیط یادگیری یعنی خانه، مدرسه و جامعه، اینکه برنامه درسی و کتاب های درسی آن ها همان کتاب های است که در شهر ها تدریس می شوند؛ عدم انگیزه معلمان و فرسودگی شغلی در آنان از مشکلات مهم تحصیلی دانش آموزان دراین مناطق می باشد.
  • در همين ارتباط تحقيق توسط اختر1 در سال (2001) در پاكستان نشان داد كه تعصب، محدوديت فضاي آموزشي، فقر فرهنگي و مادي حاكم بر جوامع كم در آمد روستايي و كمبود معلم و نامتناسب بودن برنامه درسي از عوامل ضعف و رخوت آموزش ابتدايي در پاكستان به شمار مي آيد.
  • تحقیقی توسط اشنایدر در سال (2002) با عنوان تأثیر امکانات و تجهیزات مدرسه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان آمریکا صورت گرفت؛ در این تحقیق امکانات و تجهیزات عبارت بودند از: سیستم تهویه کلاس های درس، سیستم گرمایشی  و سرمایشی، رطوبت

1.akhtar

تجهیزات، نور و روشنایی، سروصداهای داخل مدرسه، سن ساختمان، اندازه کلاس درس و مدرسه، نتایج این تحقیق نشان دادند  که امکانات و تجهیزات مدارس بر فرایند یاد دهی- یادگیری تأثیر می گذارند؛ شکل و ظاهر ساختمان، سروصدا، گرما، سرما، رطوبت، نور و روشنایی و هوای داخل کلاس ها برروی توانایی و فعالیت های معلمان و دانش آموز اثر می گذارد، اثرات این تجهیزات برروی دانش آموزان طبقات پایین تر بیشتر است.

  • سابقي (1384) تحقيقي با عنوان « بررسي وضعيت موجود فضاهاي آموزشي شهر كهنوج و مطابقت آنها با استانداردهاي مطلوب آموزشي » انجام داده است. در اين تحقيق مشخص شده است كه سرانه فضاي آموزشي، فضاي پرورشي، فضاي اداري، فضاي پشتيباني براي هر دانش آموز كمتر از استانداردهاي لازم مي باشد. اما سرانه فضاي گردش، فضاي باز محوطه بيشتر از استانداردهاي لازم مي باشد و از نظر وجود آزمايشگاه 93 درصد مدارس فاقد آزمايشگاه مي باشند.
  • ميرشكار( 1386) تحقيقي با عنوان « بررسي و مقايسه درون دادهاي نظام آموزش ابتدايي شهرستان زاهدان با استانداردهاي مطلوب آموزشي و رابطه آن با ارتقاء كيفيت برون داد ها» انجام داده است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه ميانگين مساحت مدارس با توجه به تعداد دانش آموزان كافي نمي باشند. تنها 6/9 درصد از مدارس داراي آزمايشگاه مي باشند. در كل نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه وضعيت موجود مدارس ابتدايي شهر زاهدان از نظر امكانات و فضاهاي آموزشي، پرورشي، اداري، پشتيباني مطابق با استانداردهاي سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور و آيين نامه بهداشت مدارس نمي باشند.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *