پایان نامه رایگان روانشناسی :بررسی علل افت تحصيلي

تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

  • مقدمه
  • گزارش توصیفی
  • نتایج استنباطی
  • یافته های جانبی

 

 

مقدمه

اين فصل از تحقيق حاضر شامل دو بخش مي باشد:

بخش اول: تحت عنوان تجزيه و تحليل توصيفي داده ها

بخش دوم: تحت عنوان تجزيه و تحليل استنباطي و آزمون فرضيات

بخش سوم : تحت عنوان یافته های جانبی

بخش اول اين فصل شامل جداول توصيفي مربوط به پرسشنامه مي باشند كه در اين بخش سوال هاي مربوط به  به پرسش نامه ها از نظر تعداد و درصد پاسخ هاي ارائه شده به گزينه ها مورد جمع بندي قرار گرفته و در جدولي استخراج گرديده است كه در زير هر يك از جداول نيز با توجه به داده هاي جدول به توصيف مطالب پرداخته شده است.

بخش دوم اين فصل به تجزيه و تحليل فرضيات پرداخته و هريك از فرضيه هاي تحقيق با توجه به سوال هاي مربوط به آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند .

بخش سوم این فصل به یافته های جانبی بخش اول یعنی آمار توصیفی پرداخته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار توصیفی نتایج آماری

با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال یک (میزان در آمد والدین و افت تحصیلی ) از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه زیاد با فراوانی 18 و 45 درصد و کمترین آن به گزینه کم با فراوانی 2 و 5 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.

جدول 4-1 توزیع  میزان درآمد خانواده و افت تحصیلی

فراوانی درصد
کم 2 5.0
متوسط 11 27.5
زیاد 18 45.0
خیلی زیاد 9 22.5
جمع 40 100.0

نمودار 4-1 – توزیع میزان درآمد خانواده و افت تحصیلی

 

با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال دو (انتصاب مدیران مدارس از روی صلاحیت ) از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه متوسط با فراوانی 15 و 5/37 درصد و کمترین آن به گزینه خیلی زیاد با فراوانی 3 و 5/7 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.

جدول 4-2 انتصاب مدیران مدارس از روی صلاحیت

فراوانی درصد
کم 9 22.5
خیلی کم 5 12.5
متوسط 15 37.5
زیاد 8 20.0
خیلی زیاد 3 7.5
جمع 40 100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 4-2- انتصاب مدیران مدارس از روی صلاحیت

با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال سه (میزان راضی بودن معلمان از شغل خود )از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه زیاد با فراوانی 18 و 45 درصد و کمترین آن به گزینه خیلی زیاد با فراوانی 1 و 5/2 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.

 جدول 4-3 میزان راضی بودن معلمان از شخصیت خود

فراوانی درصد
کم 8 20.0
خیلی کم 3 7.5
متوسط 10 25.0
زیاد 18 45.0
خیلی زیاد 1 2.5
جمع 40 100.0

 نمودار 4-3 –راضی بودن معلمان از شخصیت خود

با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال چهار(شیوه تریس معلمان ) از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه سخنرانی با فراوانی 19 و 5/47 درصد و کمترین آن به گزینه حل مسأله با فراوانی 3 و 5/7 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.

جدول 4-4 – شیوه تدریس معلمان

فراوانی درصد
سخنرانی 19 47.5
حل مسأله 3 7.5
نمایش 4 10.0
بحث گروهی 14 35.0
جمع 40 100.0

نمودار 4-4 – شیوه تدریس معلمان

با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال پنج (تدریس معلمان متناسب با رشد تحصیلی خود ) از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه زیاد با فراوانی 17 و 5/42 درصد و کمترین آن به گزینه خیلی کم با فراوانی 3 و 5/7 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.

جدول 4-5 تدریس معلمان متناسب با رشد تحصیلی خود

فراوانی درصد
کم 9 22.5
خیلی کم 3 7.5
متوسط 7 17.5
زیاد 17 42.5
خیلی زیاد 4 10.0
جمع 40 100.0

نمودار 4-5 تدریس معلمان متناسب با رشد تحصیلی خود

با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال شش (میزان در آمد ماهیانه والدین) از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه بالاتر از 600 هزار تومان درآمد با فراوانی 22 و 5/55 درصد و کمترین آن به گزینه بین 400 ـ 500 با فراوانی 1 و 5/2 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.

جدول 4-6  میزان در آمد ماهیانه والدین

فراوانی درصد
بین 400 ـ 500 1 2.5
بین 500 ـ 600 17 42.5
بالاتر از 600 22 55.0
جمع 40 100.0

نمودار 4-6 میزان در آمد ماهیانه والدین

 

با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال هفت (وضعیت ساختمان آموزشگاه ) از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه متوسط با فراوانی 16 و 40 درصد و کمترین آن به گزینه خیلی زیاد با فراوانی 2 و 5 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.

جدول4-7 وضعیت ساختمان آموزشگاه

فراوانی درصد
کم 9 22.5
خیلی کم 6 15.0
متوسط 16 40.0
زیاد 7 17.5
خیلی زیاد 2 5.0
جمع 40 100.0

نمودار 4-7 وضعیت ساختمان آموزشگاه

با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال هشت(استفاده از وسایل و امکانات آموزشی)از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه خیلی زیاد با فراوانی 21 و 5/52 درصد و کمترین آن به گزینه متوسط با فراوانی 8  و 20 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.

نمودار4-8 استفاده از وسایل و امکانات آموزشی

فراوانی درصد
متوسط 8 20.0
زیاد 11 27.5
خیلی زیاد 21 52.5
جمع 40 100.0

نمو دار 4-8 استفاده از وسایل و امکانات آموزشی

با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال نه ) تعداد دانش آموزان کلاس (از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه بین 25 تا 30 با فراوانی 19 و 5/47 درصد و کمترین آن به گزینه کمتر از 20 با فراوانی 1 و 5/2 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.

جدول 4-9  تعداد دانش آموزان کلاس

فراوانی درصد
کمتر از 20 1 2.5
بین 20 تا 25 5 12.5
بین 25 تا 30 19 47.5
بیشتر از 30 15 37.5
جمع 40 100.0

نمودار 4-9 تعداد دانش آموزان کلاس

 

با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال ده (میزان تاثیر مدرک تحصیلی معلمان بر پیشرفت تحصیلی )از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه زیاد با فراوانی 25 و 5/62 درصد و کمترین آن به گزینه خیلی کم با فراوانی 3 و 5/2 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.

جدول4-10 میزان تاثیر مدرک تحصیلی معلمان بر پیشرفت تحصیلی

فراوانی درصد
خیلی کم 1 2.5
متوسط 6 15.0
زیاد 25 62.5
خیلی زیاد 8 20.0
جمع 40 100.0

نمودار4-10  میزان تاثیر مدرک تحصیلی معلمان بر پیشرفت تحصیلی

 

با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال یازده (تاثیر طراحی سوالات امتحانی ) از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه هر سه مورد با فراوانی 25 و 5/62 درصد و کمترین آن به گزینه خیلی زیاد با فراوانی 2 و 5 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.

جدول 4-11  میزان تاثیر طراحی سوالات امتحانی

فراوانی درصد
متوسط 13 32.5
زرنگ 2 5.0
هر 3 مورد 25 62.5
جمع 40 100.0

نمودار 4-11  میزان تاثیر طراحی سوالات امتحانی

 

با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال دوازده (تاثیر علاقمندی دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی) از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه زیاد با فراوانی 22 و 5/55 درصد و کمترین آن به گزینه متوسط با فراوانی 1 و 5/2 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.

جدول 4-12 تاثیر علاقمندی دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی

فراوانی درصد
متوسط 1 2.5
زیاد 22 55.0
خیلی زیاد 17 42.5
جمع 40 100.0

نمودار 4-12  تاثیر علاقمندی دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی

 

با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال سیزده (تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی) از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه متوسط با فراوانی 13 و 5/32 درصد و کمترین آن به گزینه خیلی زیاد با فراوانی 4 و 10 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.

جدول 4-13  تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی

فراوانی درصد
کم 10 25.0
خیلی کم 7 17.5
متوسط 13 32.5
زیاد 6 15.0
خیلی زیاد 4 10.0
جمع 40 100.0

نمودار 4-13 تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی

با توجه به نتایج آماری بدست آمده تعداد پاسخ دهندگان به سوال چهارده (تاثیر شیوه عمل مدیر آموزشگاه برپیشرفت تحصیلی) از بین 40 نفر که بیشترین تعداد به گزینه زیاد با فراوانی 21 و 5/52 درصد و کمترین آن به گزینه خیلی زیاد با فراوانی 8 و 20 درصد می باشد و بقیه نیز به ترتیبی که در جدول و نمودار زیر آمده مشخص و نشان داده شده است.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی علل افت تحصيلي از ديدگاه معلمان و راههاي مقابله با آن در مدارس دخترانه متوسطه 100 برگ  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *