پایان نامه رابطه سرمایه انسانی و شایستگی‌ محوری کارکنان با عملکرد شغلی در شرکت‌های بیمه خصوصی ایران

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه

عنوان:

رابطه سرمایه انسانی و شایستگی‌محوری کارکنان با عملکرد شغلی در شرکت‌های بیمه خصوصی ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر نادر مظلومی

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول……………………………………. 1

1.1.       مقدمه……………………………………. 2

1.2.      بیان مسئله……………………………………3

1.3.      اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………… 4

1.4.      پرسش اصلی پژوهش………………………………………. 5

1.5.      چارچوب نظری پژوهش………………………………………. 5

1.6.      گزاره‌های پژوهش…………………………………… 7

1.6.1.        فرضیه‌های پژوهش……………………………………7

1.6.2.       هدفهای پژوهش یا نتایج مورد انتظار……………………….. 7

1.7.      روش کلی پژوهش………………………………………. 7

1.7.1.       جامعه آماری پژوهش………………………………………. 7

1.7.2.       قلمرو زمانی پژوهش………………………………………. 8

1.7.3.      روش نمونه‌گیری و تخمین حجم جامعه………………………. 8

1.7.4.       روش‌های گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده برای آن……… 8

1.7.5.       روش تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها…………………………………… 8

1.8.      شرح واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش……………………………………9

1.9.      بخش دوم: آشنایی با شرکت‌های بیمه………………………….. 10

1.9.1.        تعداد کارکنان صنعت بیمه کشور برحسب تحصیلات و سنوات خدمت در سال 1392…..10

فصل دوم……………………………………. 12

2.1.    مقدمه……………………………………13

2.2. سرمایه فکری……………………………………… 14

2.2.1. اهمیت سرمایه فکری……………………………………… 16

2.2.2. اجزای سرمایه فکری……………………………………… 17

2.2.2.1. سرمایه ساختاری (سازمانی)………………………….. 17

2.2.2.2. سرمایه رابطه‌ای…………………………………….. 18

2.2.2.3. سرمایه انسانی…………………………………….. 19

2.3. تاریخچه نظریه سرمایه انسانی…………………………….. 19

2.3.1. مفهوم سرمایه انسانی……………………………………… 22

2.3.2.  تعریف عملیاتی سرمایه انسانی………………………………… 24

2.3.3. اهمیت سرمایه انسانی……………………………………… 25

2.3.4 . سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی…………………………….. 28

2.3.5. تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش و پرورش………………….. 30

2.3.6.  تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش ضمن خدمت…………….. 31

2.3.7. بررسی تطبیقی اجزای سرمایه انسانی از نظر صاحب‌نظران مختلف……. 32

2.3.8. سرمایه انسانی و رقابت‌پذیری سازمانی………………………………. 33

2.3.9. اهمیت سرمایه انسانی در بیمه……………………………………. 36

2.4. تاریخچه شایستگی……………………………………… 38

2.4.1.  تفاوت competence و competency…………………………..

2.4.2.  مفهوم شایستگی……………………………………… 39

2.4.3.  مدیریت منابع انسانی مبتنی بر قابلیت‌ها…………………… 41

2.4.4.     ابعاد شایستگی……………………………………… 42

2.4.5.     الگوهای شایستگی……………………………………… 43

2.4.5.1.      ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ………………………………………. 43

2.4.5.2.      ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ ﻭ ﺍﺳﭙﻨﺴﺮ…………………………… 44

2.4.5.3.      ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺷﺮﻭﺩﺭ…………………………………… 46

2.4.5.4.      ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﺩﻭﻟﻮﻳﻜﺰ ﻭ ﻫﺮﺑﺮﺕ……………………………. 47

2.4.5.5.      ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ‌های ﮔﻠﻤﻦ ﻭ ﺑﻮﻳﺎﺗﺰﻳﺲ…………………………….. 49

2.4.6.     توسعه الگوهای شایستگی……………………………………… 51

2.4.7.     سطوح شایستگی……………………………………… 52

2.4.8.     مفهوم شایستگی‌محوری……………………………………… 52

2.4.9.     شناسایی شایستگی‌های محوری……………………………. 55

2.4.10.   اهمیت شایستگی‌محوری……………………………………… 55

2.4.11.   شایستگی‌محوری در نیروی انسانی…………………………… 57

2.4.12.   شایستگی‌محوری و شایستگی‌های شخصی………………… 58

2.4.13.   ایجاد ارتباط بین شایستگی‌های کارکنان با شایستگی‌های محوری……59

2.5.     عملکرد……………………………………. 59

2.5.1.     عوامل یا متغیرهای موثر بر عملکرد………………………….. 60

2.6.     عملکرد شغلی……………………………………… 60

2.6.1. ابعاد عملکرد شغلی……………………………………… 63

2.6.1.1. عملکرد وظیفه‌ای…………………………………….. 63

2.6.1.2. عملکرد زمینه‌ای(متنی)…………………………………… 63

2.6.1.3. عملکرد انطباقی…………………………………….. 64

2.7.     بخش دوم: پیشینه پژوهش………………………………………. 66

2.7.1.     پژوهش‌های داخلی……………………………………… 66

2.7.2.     پژوهش‌های خارجی……………………………………… 69

2.8.     بخش سوم: صنعت بیمه……………………………………. 71

2.9.     نتیجه‌گیری……………………………………… 73

فصل سوم……………………………………. 76

3.1. مقدمه……………………………………. 77

3.2.  روش پژوهش………………………………………. 77

3.2.1.  روش پژوهش براساس هدف……………………………………… 78

3.2.2 روش پژوهش بر اساس ماهیت روش………………………………. 78

3.3. جامعه آماری……………………………………80

3.4.  نمونه آماری…………………………………… 80

3.5.  روش نمونه‌گیری…………………………………… 80

3.6.  حجم نمونه……………………………………81

3.7.  روش گردآوری اطلاعات……………………………………… 81

3.7.1. مطالعات کتابخانه‌ای……………………………………… 82

3.7.2. پژوهش‌های میدانی……………………………………… 82

3.8.  تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه………………………………. 83

9.3. تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه………………….. 84

3.10.  روش تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها…………………………………… 85

3.11. مدلسازی معادلات ساختاری…………………………………… 86

3.11.1.   تحلیل عاملی……………………………………… 88

3.11.2    تحلیل مسیر……………………………………. 89

3.12. مراحل عمومی آزمون فرض آماری…………………………………… 90

3.13.   نتیجه‌گیری و خلاصه فصل سوم…………………………………… 91

فصل چهارم……………………………………. 92

4.1.      مقدمه……………………………………. 93

4.2.     آمار توصیفی……………………………………94

4.2.1.       جنسیت……………………………………… 94

4.2.2.      سن…………………………………….. 95

4.2.3.      تحصیلات……………………………………… 96

4.2.4.      سابقه خدمت…………………………………… 97

4.2.5.      سمت سازمانی……………………………………… 98

4.3.     آمار استنباطی…………………………………… 99

4.3.1.      آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش……………………… 99

4.3.2.      ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش……………… 100

4.3.3. ارزیابی بخش اندازه‌گیری مدل……………………………….. 101

4.3.3.1.      تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های متغیر کیفیت سرمایه انسانی………101

4.3.3.2.      تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های متغیر شایستگی‌محوری کارکنان…….103

4.3.3.3.      تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد شغلی………………… 106

4.3.4.     معیارهای اعتبارسنجی مدل اندازه‌گیری………………….. 108

4.3.5.     مدلسازی معادلات ساختاری……………………………………… 111

4.3.5.1.      رتبه‌بندی شاخص‌های پژوهش………………………………………. 114

4.3.6.     معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری………………………………. 115

4.3.7.     آزمون فرضیات…………………………………… 115

4.3.7.1.      فرضیه اصلی…………………………………….. 116

4.3.7.2.      فرضیات فرعی…………………………………….. 116

4.3.8.     بررسی تأثیر متغیر‌های جمعیت شناختی بر متغیرهای پژوهش………..118

4.3.8.1.      تحلیل تاثیر تحصیلات بر متغیرهای پژوهش…………………. 118

4.3.9.     خلاصه فصل چهارم…………………………………… 119

فصل پنجم…………………………………….. 120

5.1.     مقدمه……………………………………. 121

5.2.     مروری اجمالی بر فرایند پژوهش………………………… 121

5.3.     نتیجه‌گیری……………………………………… 123

5.3.1.     نتایج یافته‌های توصیفی…………………………….. 123

5.3.2.     نتایج یافته‌های استنباطی……………………………. 124

5.4.     مقایسه مدل مفهومی پژوهش و مدل مبتنی بر یافته‌ها……..125

5.5.     تحلیل آزمون آنوا…………………………………… 127

5.6.     محدودیت‌های پژوهش…………………………….. 128

5.7. پیشنهادها ……………………………………128

5.7.1. پیشنهادهای کاربردی و مبتنی بر یافته‌ها…………………. 128

5.7.2. پیشنهادهایی برای مدیران ارشد…………………………. 130

5.7.3. پیشنهادهای عمومی……………………………………… 131

5.7.4.  پیشنهادهای پژوهشی………………………………….. 132

منابع و مآخذ…………………………………….. I

منابع فارسی…………………………………… II

منابع لاتین…………………………………… VI

ضمائم…………………………………….. XIV

چکیده:

با جایگزین شدن اقتصاد تولیدی به اقتصاد خدمت محور، اهمیت سرمایه انسانی به عنوان عامل کلیدی بازار با قدرت فزاینده‌ای آشکار شده است. شرکت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بخواهند خود را متمایز از دیگران بدانند و در بازار به رقابت بپردازند ملزم به استخدام، آموزش و پرورش و نگهداری نیروی انسانی با استعدادهای برجسته هستند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت سرمایه انسانی و شایستگی‌محوری کارکنان با عملکرد شغلی در شرکت‌های بیمه خصوصی به انجام رسید. فرضیه اصلی این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت سرمایه انسانی و عملکرد شغلی از طریق متغیر میانجی شایستگی‌محوری کارکنان در شرکت‌های بیمه خصوصی می‌پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی و از نظر روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران شرکت‌های بیمه خصوصی (شامل مدیران عامل، ارشد و عملیاتی) با بیش از 5 سال سابقه فعالیت در شهر تهران می‌باشند. برای انجام این پژوهش، از مطالعات کتابخانه‌ای شامل بررسی و مطالعه مقالات و پژوهش‌های صورت گرفته و همچنین از روش‌های میدانی مانند ابزار پرسشنامه که به همین منظور تهیه گردیده است، استفاده شده است. به منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، از روش‌های آماری مختلف همچون آزمون‌های تحلیل همبستگی، آلفای کرونباخ، کولموگروف- اسمیرنوف و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردیده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که فرضیه اصلی این پژوهش مورد تایید قرار گرفته است. به عبارت دیگر، کیفیت سرمایه انسانی از طریق متغیر میانجی شایستگی‌ محوری کارکنان با عملکرد شغلی در شرکت‌های بیمه خصوصی رابطه دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *