پایان نامه رابطه ادراک کارکنان از سیاست¬های ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت   

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 رشته مدیریت دولتی مدیریت نیروی انسانی

عنوان:

رابطه ادراک کارکنان از سیاست­های ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان )

استاد راهنما :

دکتر مهناز همتی نوعدوست گیلانی

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه………………………………….. 3

1-2) بیان مسأله……………………………… 4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق……………………… 5

1-4) اهداف تحقیق…………………………….. 7

1-5) چارچوب نظری تحقیق……………………….. 7

1-6) سوالات تحقیق…………………………….. 8

1-7) فرضیه­های تحقیق………………………….. 9

1-8) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق…. 9

1-9) قلمرو تحقیق…………………………….. 11

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: نگرش شغلی (با تأکید بر تمایل به ترک شغل و رضایت شغلی)

2-1-1) مقدمه………………………………… 14

2-1-2) تعاریف و مفاهیم نگرش شغلی………………. 14

2-1-3) جایگاه نگرش شغلی در مباحث رفتار سازمانی….. 16

2-1-4) راهکارهای تغییر نگرش شغلی………………. 16

2-1-5) تأثیر باورها بر نگرش شغلی و باز مهندسی آن… 17

2-1-6) ابعاد نگرش شغلی……………………….. 18

2-1-7) عوامل موثر بر نگرش شغلی………………… 20

2-1-8) انواع نگرش شغلی……………………….. 29

2-1-9) تعاریف و مفاهیم تمایل به ترک شغل………… 29

2-1-10) انواع ترک شغل­ها………………………. 31

2-1-11) مدل­های ترک شغل……………………….. 34

2-1-12) عوامل مرتبط با ترک خدمت……………….. 35

2-1-13) معایب و مزایای ترک خدمت……………….. 39

2-1-14) تعاریف و­ مفاهیم رضایت شغلی…………….. 40

2-1-15) نظریه­های رضایت شغلی…………………… 43

2-1-16) عوامل موثر بر رضایت شغلی………………. 46

2-1-17) روش­های اندازه­گیری رضایت شغلی…………… 51

2-1-18) پیامدهای رضایت شغلی…………………… 57

بخش دوم: سیاست های ارزیابی عملکرد

2-2-1) مقدمه………………………………… 60

2-2-2) تعاریف و مفاهیم سیاست­های ارزیابی عملکرد….. 60

2-2-3) سیاست­های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن و اهداف آن­ها  64

2-2-4) انواع سیاست­های ارزیابی عملکرد…………… 66

2-2-5) شاخص­های ارزیابی عملکرد…………………. 74

بخش سوم: پیشینه تحقیق

2-3-1) پیشینه مطالعاتی در داخل کشور……………. 78

2-3-2) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور…………. 83

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه………………………………….. 87

3-2) روش تحقیق………………………………. 88

3-2-1) جامعه و نمونه آماری……………………. 88

3-3) روش­ و ابزار جمع­آوری داده­ها……………….. 89

3-3-1) پرسش­نامه از سیاستهای ارزیابی عملکرد……… 89

3-3-2) پرسش­نامه رضایت شغلی……………………. 89

3-3-3) پرسش­نامه تمایل به ترک  شغل……………… 89

3-4) روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری…………… 89

3-4-1) روایی………………………………… 89

3-4-2) پایایی……………………………….. 90

3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………… 91

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه………………………………….. 93

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…… 94

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق…………………….. 97

4-4) بررسی مدل تحقیق…………………………. 100

4-4-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد……….. 100

4-4-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری….. 101

4-4-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق    102

4-5) آزمون فرضیه ها………………………….. 105

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه………………………………….. 109

5-2) نتایج آمار توصیفی……………………….. 109

5-2-1) توصیف پاسخ دهندگان  …………………… 109

5-2-2) توصیف متغیر تمایل به ترک شغل……………. 109

5-2-3) توصیف متغیر رضایت شغلی…………………. 109

5-2-4) توصیف متغیر سیاست­های ارزیابی عملکرد……… 110

5-3) نتایج آزمون فرضیه­ها……………………… 110

5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق…………… 111

5-5) محدودیت­های تحقیق………………………… 113

5-6) پیشنهاداتی برای محققین آینده……………… 113

فهرست منابع…………………………………. 114

پیوست………………………………………. 122

 

فهرست جداول

جدول 2-1): تفاوت­های عمده سیستم­های سنتی و مدرن ارزیابی عملکرد 65

جدول 2-2): شاخص­های ارزیابی عملکرد دیدگاه صاحب­نظران. 75

جدول 3-1): محاسبه آلفای کرانباخ برای سوالات پرسشنامه 91

جدول 4-1): توصیف جنسیت پاسخ دهندگان……………. 94

جدول 4-2): توصیف سن پاسخ دهندگان………………. 95

جدول 4-3): توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان…………… 96

جدول 4-4): توصیف متغیر سیاست های ارزیابی عملکرد…. 97

جدول 4-5): توصیف متغیر رضایت شغلی……………… 98

جدول 4-6): توصیف متغیر تمایل به ترک شغل………… 99

جدول 4-7): شاخص های معنی داری و برازش مدل………. 104

 

فهرست نمودار

نمودار 4-1): نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان….. 94

نمودار 4-2): نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان…….. 95

نمودار 4-3): نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان…. 96

نمودار 4-4): هیستوگرام  متغیر سیاست های ارزیابی عملکرد   97

نمودار 4-5): هیستوگرام  متغیر رضایت شغلی……….. 98

نمودار 4-6): هیستوگرام  متغیر تمایل به ترک شغل….. 99

نمودار 4-7): آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)…… 100

نمودار 4-8): آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 101

 

فهرست اشکال

شکل 1-1): مدل مفهومی تحقیق……………………. 8

شکل 2-1): اجزای رابطه نگرش- رفتار……………… 19

شکل 2-2): عوامل موثر بر نگرش شغلی……………… 28

شکل 2-3): انواع ترک خدمت……………………… 32

شکل 2-4): ترک خدمت…………………………… 34

شکل 2-5): رابطه ی نگرش ها در رفتار…………….. 36

شکل 2-6): تعامل ترک شغل و رضایت شغلی…………… 38

شکل 2-7): نقش توانایی در فرایند ترک خدمت……….. 39

شکل 2-8): سیستم ارزیابی عملکرد یکپارچه…………. 68

شکل 2-9): روش ارزیابی عملکرد و ادغام آن با سیستم­های مدیریت   71

 

چکیده

مدیر یا سرپرست ممکن است در ارزیابی عملکرد کارکنان دست به اغراق یا تغییر واقعیت بزند تا از مقابله­های  احتمالی آن­ها با نظام کاری تحت امر خود بکاهد. در چنین مواردی است که نظام­ها و سیاست­های ارزیابی عملکرد به سادگی سطح تعهد، رضایت و تمایل به جستجوی جایگزین­های شغلی و ترک خدمت کارکنان را تحت تأثیر قرار می­دهند.

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه سیاستهای ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل  کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان (معاونت­ها) با تعداد 693 نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به جدول مورگان تعداد حجم نمونه 248 نفر است که تعداد 280 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه­برداری غیراحتمالی دردسترس توزیع شد. در نهایت تعداد 256 پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد و اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل داده­ها مشخص گردید که در سطح 95% اطمینان سیاست­های ارزیابی عملکرد (انگیزشی) با رضایت شغلی ارتباط مثبت و معنی دار و با تمایل به ترک شغل ارتباط منفی دارد. همچنین رضایت شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان ارتباط منفی و معنی داری دارد.

کلمات کلیدی: سیاست­های ارزیابی عملکرد کارکنان، رضایت شغلی، تمایل به ترک شغل

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *