پایان نامه تاثیر ویژگیهای شخصیتی مدیران بر ویژگیهای کارآفرینی مدیران

 فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی: ویژگی­های شخصیتی مدیران بر ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیر می‌گذارد.

فرضیه­های فرعی:

  1. ویژگی شخصیتی وظیفه مداری مدیران بر ابعاد هشت گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیر می‌گذارد.
  2. ویژگی شخصیتی گشودگی تجربه مدیران بر ابعاد هشت گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیر می‌گذارد.
  3. ویژگی شخصیتی برون گرایی مدیران برابعاد هشت گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیرمی گذارد.
  4. ویژگی شخصیتی ثبات هیجانی مدیران بر ابعاد هشت گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیر می‌گذارد.
  5. ویژگی شخصیتی همسازی مدیران بر ابعاد هشت گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تاثیر می‌گذارد.

۶-۱-  نوآوری تحقیق

ادبیات تحقیقی مدیریت در حوزه کارآفرینی تاکنون به این مقوله که؛ کارآفرینی می‌تواند تحت تأثیر ویژگی­های پایه­ای شخصیتی قرار بگیرد” نپرداخته است. این تحقیق راهگشای تحقیقات متعدد بسیاری است. به خصوص اهمیت موضوع از این جهت است که تحقیق حاضر در ایران انجام گرفته و طبیعتا همانند بسیاری از تحقیقات دیگر در تعمیم نتایج تحت تاثیر متغیرهای فرهنگی سایر جوامع قرار نگرفته است و تعمیم آن در این جامعه آسانتر و علمی­تر است.

۷- ۱-  روش تحقیق

 ۱-۷-۱-  روش ­شناسی تحقیق

تحقیق حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و از منظر روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی است. داده­های این تحقیق نیز بصورت کمی است.

۲-۷- ۱-  روش گردآوری اطلاعات

در این تحقیق از مطالعات کتابخانه­ای برای تهیه ادبیات موضوعی و شاخص و پرسشنامه و از پرسشنامه برای تهیه داده­های میدانی استفاده شده است.

با توجه به اینکه تحقیق حاضر توصیفی است و از مدلهای استانداردی برای سنجش متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شد، محقق با استفاده از پرسشنامه­های علمی که بدین منظور طراحی شده­اند به جمع آوری داده­ها پرداخت و به تبیین روابط بین متغیرها پرداخت.

۳-۷- ۱-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

با توجه به نرمال بودن داده­های حاصل از پرسشنامه در این تحقیق از آزمونهای همبستگی پارامتریک استفاده شد. جهت بالا رفتن اعتبار نتایج تحقیق، محقق سعی با افزایش تعداد پرسشنامه­ها به ویژگی نرمال بودن داده­ها دست یافت.

۴-۷- ۱-  جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت بیمه البرز است. برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش از فرمول کوکران استفاده شد. روش برآورد حجم نمونه کوکران به شرح ذیل است: حجم مناسب نمونه براساس تصمیم در مورد سطح دقت مورد انتظار و مقدار خطای استاندارد قابل پذیرش، برآورد می‌گردد. برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش از فرمول کوکران استفاده می‌شود. روش برآورد حجم نمونه کوکران به شرح ذیل است:

که در آن: N حجم جامعه آماری،  n = نمونه آماری

۹۶/۱= t  تی استیودنت (فاصله اطمینان در سطح معناداری ۹۵/۰ (مقدار متغیر متناظر با سطح آلفای -۱)

۵/۰d= درجه اطمینان

۵/۰p= احتمال موفقیت (نسبت حائزین صفت خاص در جمعیت نمونه)

۵/۰q= احتمال عدم موفقیت (نسبت فاقدین صفت خاص در جمعیت نمونه) (آذر، ۱۳۸۰:۲۲).

بنابراین حجم نمونه مورد نیاز به صورت زیر محاسبه گردیده است:

تعداد نمونه آماری این تحقیق با خطای ۵%   برابر با  ۱۶۸ نفر است.

۸- ۱-  سوابق مربوط

سوزان (۲۰۰۲)، در تحقیق خود پیرامون بررسی ارتباط بین کارآفرینی، ویژگی‌های شخصیتی و سبک رهبری مدیران با عملکرد آنان، تعداد ۵۲۰ نفر از مدیران مدارس دوره متوسطه را با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای گزینش نموده و در نهایت با استفاده از مدل آماری رگرسیون چند متغیری، مشخص ساخت که کارآفرینی و سبک رهبری، ارتباط مثبت معنی‌داری را با عملکرد مدیران نشان می‌دهند. در حالیکه هیچگونه ارتباط معنی داری بین ویژگی‌های شخصیتی مدیران با عملکرد آنان مشاهده نشده است.

درتحقیق طباطبایی (۱۳۸۲) که تحت عنوان بررسی ارتباط بین عزت نفس، کارآفرینی، سلامت عمومی و عملکرد مدیران زن وزارت کار صورت گرفته است، با بررسی‌های میدانی و استفاده از مدل آماری t هسته (قبل از آموزش کارآفرینی و بعد از آموزش کارآفرینی) به این نتیجه رسید که کارآفرینی باعث افزایش عملکرد، سلامت عمومی و عزت نفس می‌شود. وی ارتباط بین متغیرهای مذکور را در سطح ۰۱/۰ = α گزارش نموده است.

در تحقیق احمدیان (۱۳۷۹) که در زمینه بررسی ارتباط بین کارآفرینی با عملکرد و عزت نفس مدیران صورت گرفته است، وی تعداد ۲۱۷ نفر از مدیران شرکت نفت را با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب نموده و با استفاده از مدل آماری رگرسیون کاننی، تعیین ساخت که عملکرد ارتباط مثبت  معنی داری را با کارآفرینی و عزت نفس نشان می‌دهد و به میزانی که مدیر از ویژگی کارآفرینی برخوردار باشد، به همان نسبت عملکرد وی و همچنین عزت نفس او نیز افزایش می‌یابد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *