پایان نامه بررسی و مقایسه رضایتمندی دانش آموزان، اولیاء و کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه هیات امنایی و مدارس عادی در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

عنوان

بررسی و مقایسه رضایتمندی دانش آموزان، اولیاء و  کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه هیات امنایی و مدارس عادی در منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران

 

استاد  را هنما

دکتر ناصر عباس زاده

استا د مشاور

دکتر نادر سلیمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                                                  1

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه                                                                                                                                  3

بیان مسئله                                                                                                                            5

اهمیت وضرورت تحقیق                                                                                                         7

اهداف تحقیق                                                                                                                        8

سوال تحقیق                                                                                                                         9

تعاریف نظری وعملیاتی تحقیق                                                                                            10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقد مه                                                                                                                                15

بخش اول : مبانی نظری تحقیق

تعاریف مدیریت                                                                                                                  16

ویژگی ها و مهارت های مدیران آموزشی                                                                               17

عوامل موثر درایجاد خودگردا نی در مدارس                                                                           18

مشتریان آموزش                                                                                                                19

وا لدین ـ مدرسه                                                                                                                 21

تاریخچه روا بط خانه و مدرسه                                                                                             21

آگاهی و نقش وا لدین در آموزش و پرورش فرزندان                                                              25

تعریف ا نجمن اولیاء ومربیان مدرسه                                                                                    26

نیازها وا نتظارات اولیاء                                                                                                         28

رضایت ومبانی نظری آن                                                                                                      30

نقش تئوری های سازمان و مدیریت در تفکر مدیریت هیات ا منایی                                        38

ویژگی های مدرسه به عنوان سیستم های باز                                                                        43

عناصر کلیدی سیستمهای اجتماعی آموزشگاه                                                                        44

سنخ شنا سی ساختار سازمانی مدرسه                                                                                  49

فرهنگ وجو مدارس                                                                                                            53

فهرست سلامت سازما نی                                                                                                   53

کیفیت و اثربخشی مدارس                                                                                                   54

رهبری در مدارس                                                                                                                57

بخش دوم : آموزش متوسطه درمدارس هیات امنایی وعادی

آموزش متوسطه( اهمیت ، اهداف، مدت وساختار کلی )                                                           59

مدارس هیات ا منایی (اعضاء وشرایط مدرسه )                                                                      60

بخش سوم : پیشینه تحقیقات درخارج ودرداخل ایران مرتبط با موضوع پژوهش

پیشینه تحقیقات ا نجام شده  خارجی                                                                                   81

پیشینه تحقیقات ا نجام شده در ایران                                                                                  84

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

مقد مه                                                                                                                               91

روش تحقیق                                                                                                                       91

جامعه آماری                                                                                                                       91

نمونه وروش نمونه گیری                                                                                                     92

ابزار جمع آوری داده ها                                                                                                        93

روایی و پایایی پرسشنامه                                                                                                    94

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات                                                                                              95

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه                                                                                                                                97

داده های جمعیت شناختی                                                                                                    97

تحلیل توصیفی داده ها                                                                                                      102

تحلیل استنباطی داده ها                                                                                                    107

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق                                                                                                                  128

بحث و نتیجه گیری                                                                                                           129

پیشنهادات                                                                                                                       130

محدودیت ها                                                                                                                    131

پیوست ها

پرسشنا مه                                                                                                                       133

منابع فارسی                                                                                                                     138

منابع انگلیسی                                                                                                                  142

مجوز ورود به کلیه مدارس متوسطه دخترانه منطقه 6 آموزش وپرورش                                 143

دستورالعل اجرایی مدارس هیات امنایی به امضای وزیرمربوطه                                            144

چکیده خارجی                                                                                                                 146

فهرست جداول

جدول 1 ـ2 : نیازها وا نتظارات اولیاء ازدا نش آموزان و مدارس                                               28

جدول 2 ـ2 : ا نواع ساختارهای مدرسه ومشخصات آ نها                                                        52

جدول 1 ـ3 : توزیع جامعه آماری                                                                                          91

جدول 2 ـ 3 : حجم نمونه                                                                                                    93

جدول3 ـ 3 : توزیع سوالات برای هریک از مولفه های عملکردی مدارس                                95

جدول 1 ـ 4 :   توزیع فراوانی نمونه ها برحسب گروه‌های مورد مطالعه                                    97

جدول 2 ـ4 : توزیع نمونه ها برحسب جنسیت                                                                       98

جدول 3 ـ 4 : توزیع فراوا نی نمونه ها برحسب طبقه سنی                                                     99

جدول 4 ـ 4 :  توزیع فراوا نی نمونه ها برحسب نوع مدرسه                                                 100

جدول 5 ـ 4 : توزیع فراوا نی نمو نه ها برحسب «تحصیلات»                                               101

جدول 6 ـ 4 : شاخص های آماری مربوط به متغیرهای تحقیق                                              103  

جدول 7 ـ 4 : شاخص های توصیفی مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق بر حسب گروه ها

(مدارس عادی و هیات امنایی)                                                                                           107                                                

جدول 8 ـ 4 : آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل (مدارس عادی و هیات امنایی) در

مورد سوا ل اول تحقیق (شیوه مدیریت مدرسه)                                                                 108

جدول 9 ـ 4 : شاخص های توصیفی مربوط به عملکرد کارکنان آ موزشی بر حسب گروه ها (مدارس عادی و هیات امنایی )                                                                                          109

جدول 10 ـ 4 : آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل (مدارس عادی و هیات امنایی) در

مورد سوال دوم تحقیق (عملکرد کارکنان آموزشی )                                                            110                                                                         

جدول 11 ـ 4 : شاخص های توصیفی مربوط به عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر حسب گروه ها(مدارس عادی وهیات امنایی)                                                                                        111

جدول 12 ـ 4 : آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل (مدارس عادی و هیات امنایی) در موردسوال سوم تحقیق  (عملکرد تحصیلی دا نش آموزان)                                                    112

جدول 13 ـ 4 :  شاخص های توصیفی مربوط به تاثیر مدرسه بر رفتار دانش آموزان بر حسب گروه ها(مدارس عادی و هیات امنایی)                                                                                113

جدول 14 ـ 4 :  آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل (مدارس عادی و هیات امنایی) در مورد سوال چهارم تحقیق (تاثیر مدرسه بر رفتار دانش آموزان)                                            114

جدول 15 ـ 4 :  شاخص های توصیفی مربوط به تسهیلات آ موزشی بر حسب  گروه ها(مدارس عادی و هیات امنایی)                                                                                                        115

جدول 16 ـ 4 :  آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل (مدارس عادی و هیات امنایی) در مورد سوال پنجم تحقیق (تسهیلات آموزشی)                                                                     116

جدول 17 ـ 4 : شاخص های توصیفی مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق بر حسب گروه های مورد مطالعه                                                                                                                     117

جدول 18 ـ 4 :  ‌تحلیل واریا نس برای مقایسه نظرات سه گروه در زمینه هر یک از مولفه های تحقیق                                                                                                                             118

جدول 19 ـ 4 :آزمون توکی برای مقایسه دو به دو نظرات سه گروه در زمینه هر یک از مولفه های تحقیق                                                                                                                             119

جدول 20 ـ 4 : ‌ شاخص های توصیفی مربوط به هر یک از متغیر بر حسب جنسیت               120

جدول 21 ـ4 : آزمون   tبرای مقایسه میانگین نمرات دو گروه مستقل (زنان و مردان )           121

جدول 22 ـ 4: ‌تحلیل واریانس برای مقایسه نظرات سه گروه در زمینه هریک از مولفه­های تحقیق    123

جدول 23 ـ 4: آزمون توکی برای مقایسه دو به دو نظرات آزمودنی­ها برحسب مدرک تحصیلی          124

 

فهرست نمودارها

نمودار 1 ـ 4  : توزیع نمونه ها برحسب گروه‌های مورد مطالعه                                                98

 نمودار 2 ـ 4:  توزیع نمونه ها برحسب جنسیت                                                                     99

 نمودار 3 ـ 4 :  توزیع نمونه ها برحسب طبقه سنی                                                              100

 نمودار 4 ـ 4 : توزیع فراوانی نمونه ها  بر حسب« مدرک تحصیلی»                                       102

نمودار 5 ـ 4 : هیستوگرام مربوط به نمرات شیوه مدیریت مدارس                                        104

نمودار 6 ـ 4 : هیستوگرام مربوط به نمرات عملکرد کارکنان آموزشی                                    104

نمودار 7 ـ 4 : هیستوگرام مربوط به نمرات عملکرد تحصیلی دانش آموزان                            105

نمودار 8 ـ4 : هیستوگرام مربوط به نمرات تاثیر کلی مدرسه بر رفتار دانش آموزان                105

نمودار 9 ـ 4 : هیستوگرام مربوط به نمرات تسهیلات آموزشی                                             106

  

فهرست شکل ها

شکل 1 ـ2 : مشتریان خارجی و داخلی آموزش                                                                      20

شکل 2 ـ 2 : ا لگوی وضعیتی رضایت شغلی                                                                          36

شکل 3 ـ 2 :  مدل نظریه پردازانه پورتر ولالر                                                                        37

شکل 4 ـ2  :  سیستم باز همراه با حلقه بازخورد آن                                                               43

شکل 5 ـ 2 : سنخ شناسی ساختار سازمانی مدرسه                                                               49

شکل 6 ـ 2 :  الگوی نظری مولفه های عملکردی مدارس                                                       78

شکل 7 ـ 2 : الگوی مولفه های عملکردمدارس متوسطه در این پژوهش                                80

شکل 1 ـ 3 : فرآیند نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از جامعه آماری                              92

 

چکیده :

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه رضایتمندی (دانش آموزان، اولیاء وکارکنان) ازعملکرد مدارس متوسطه نظری دخترانه هیات امنایی و مدارس عادی درمنطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران بود. برای نیل به این هدف از بین کلیه دانش آموزان، اولیاء مدارس متوسطه دخترانه منطقه 6 پایه های دوم مدارس متوسطه عادی و مدارس هیات امنایی درمنطقه 6 در گروههای نظری از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.وکارکنان علمی مدارس شامل (مدیران، معاونین ودبیران) ازطریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به طوری که تعداد نمونه آماری ازجامعه مورد مطالعه 312 نفر بودند. ابزارجمع آوری داده ها دراین پژوهش پرسشنامه بود؛که توسط دانش آموزان ،اولیاءوکارکنان مدارس تکمیل گردید.روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی وازنظرچگونگی گردآوری داده ها(توصیفی ـ پیمایشی) است.داده های جمع آوری شده ازطریق آمارتوصیفی بصورت فراوانی،درصدو میانگین وازطریق آماراستنباطی با آزمون tدوگروه مستقل، تحلیل واریانس وآزمون توکی تحلیل شدند. نتایج نشان دادکه درزمینه رضایت ازشیوه مدیریت مدارس،عملکردکارکنان آموزشی،عملکردتحصیلی دانش آموزان مدارس تفاوتی بین مدارس عادی وهیات امنایی وجود ندارد و در زمینه رضایت از تاثیر مدرسه بر رفتار دانش آموزان ورضایت از تسهیلات آموزشی مدارس تفاوت معناداری وجود دارد.در نتیجه رضایت از تأثیر مدرسه بر رفتار دانش آموزان و تسهیلات آموزشی  درمدارس عادی بیشتر از مدارس هیات امنایی می باشد.

 

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *