پایان نامه بررسی هم بستگی الگوهای غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشکده بهداشت

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

عنوان

بررسی هم بستگی الگوهای غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن در منطقه مینودر قزوین

استاد راهنما

 

دکتر مریم جوادی

 

اساتید مشاور

 

دکتر سکینه شب بیدار

دکتر شبنم جلیل القد

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مقدمه پژوهش ها حاکی از شیوع اختلالات چربی خون در کودکی و نوجوانی است. با توجه به شکل گیری عادات غذایی ازدوران کودکی و نوجوانی و تاثیر بر سلامت یا بیماری در بزرگسالی، مطالعه حاضر با هدف تعیین هم بستگی الگوی های غذایی غالب با ترکیب چربی های خون در کودکان و نوجوانان ساکن منطقه مینودر قزوین انجام شد.

روش کار در پژوهش حاضر 321 نوجوان 10 تا18 ساله از طرح بیماری های متابولیک در منطقه مینودر قزوین انتخاب شدند. ارزیابی دریافت های غذایی با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک  و ارزیابی فعالیت بدنی با استفاده از پرسشنامه 9 آیتمی (Physical activity questionnaire in adolescent)انجام گرفت. برای اندازه گیری وضعیت چربی های سرمی بدنبال 12 ساعت ناشتایی نمونه خون وریدی از تمامی افراد شرکت کننده گرفته شد. جهت شناسایی الگوهای غذایی غالب روش تحلیلی عاملی مورد استفاده قرار گرفت و هم بستگی بین  الگو های غذایی غالب  با ترکیب چربی های خون با روش تحلیل کواریانس ارزیابی شد.

یافته ها از 301 نوجوان مورد بررسی 154نفر ( 2/51درصد ) دختر و 147 نفر ( 8/48درصد ) پسر با میانگین سنی 4/2± 08/15 سال بودند. شیوع هایپرترگلیسریدمی، هایپر کلسترولمی، بالابودن LDLکلسترول و پایین بودن HDLکلسترول در مقایسه با استاندارد در این گروه سنی به ترتیب 7/17، 1/5، 7/3 و 36 درصد بود. 1/67 درصد از نمونه ها دارای نمایه توده بدنی طبیعی بودند و تفاوت معناداری از لحاظ ترکیب چربی های خون](کلسترول تام (813/0P=)، تری گلیسیرید(313/0P=، LDLکلسترول(978/0P=)،HDL  کلسترول(114/0P=)[ و BMI[1] (09/0P=) و چربی دریافتی(94/0P=) میان دختران و پسران مشاهده نشد. در حالیکه میزان انرژی(012/0P=)، پروتتین(012/0P=) وکربوهیدرات دریافتی(001/0P=) در پسران بطور معناداری بیشتراز دختران بود. هم چنین در مجموع 1/31 درصد از نوجوانان دارای سطح فعالیت بدنی پایین ، 6/44 درصد دارای سطح فعالیت بدنی متوسط و 1/24 درصد دارای سطح فعالیت بدنی بالا بودند و اختلاف سطح فعالیت بدنی در دو جنس از نظر آماری معنادار و در پسران بیشتر از دختران بود( 001/0P=). با استفاده از روش تحلیل عاملی سه الگوی غذایی شناسایی شد که ترکیب چربی های خون و نمایه توده بدن در چارک های هر سه الگوی غذایی تفاوت معناداری نداشت(05/0P>). از آنجا که سن وجنس، نمایه توده بدن، انرژی دریافتی و میزان فعالیت بدنی بعنوان عوامل مداخله گر در نظر گرفته شدند، بعد از تعدیل این عوامل مداخله گر نیز ارتباطی بین چربی های خون با هیچ یک از الگو های غذایی شناسایی شده بدست نیامد(05/0P>). بین میزان فعالیت بدنی با ترکیب چربی های خون ارتباطی مشاهده نشد(05/0P>).

نتیجه گیری دراین مطالعه بین هیچ کدام از سه الگوی غذایی و فعالیت بدنی با ترکیب چربی خون ارتباط معناداری مشاهده نشد. انجام پژوهش های آتی با تعداد نمونه های بیشتر جهت تعیین الگو های غذایی، قعالیت بدنی و وضعیت چربی خون نوجوانان و انجام مداخلات آموزشی پیشنهاد می شود.

واژگان کلیدی الگوی غذایی، نوجوانان، چربی ، تحلیل عاملی

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *