پایان نامه بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات ساوه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A))

در رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مالی

موضوع:

بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت

استاد راهنما

دکتر مهناز ربیعی

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده- 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه- 3

1-2 بیان مسأله- 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق- 5

1-4 اهداف تحقیق- 6

1-5 سوالات تحقیق- 7

1-6 فرضیه های تحقیق- 7

1-7 روش شناسی تحقیق- 7

1-8 تعریف واژگان کلیدی و متغیرهای تحقیق- 8

فصل دوم: بررسی منابع

2-1- مقدمه- 11

2-2 بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق- 12

2-3 بررسی تحقیق های انجام شده- 18

2-3-1 پیش درآمد- 18

2-3-2 مطالعات بین المللی- 20

2-3-3 مطالعات داخلی- 25

2-4 چارچوب نظری تحقیق- 42

2-5 مدل تحلیلی تحقیق- 43

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه- 47

3-2 روش تحقیق- 48

3-3 جامعه آماری- 48

3 -4 روش جمع آوری اطلاعات- 49

3-4-1 روش مطالعات کتابخانه ای- 49

3-4-2 روش اسنادی- 49

3-5 ابزار تجزیه و تحلیل- 49

3-6 قلمرو تحقیق- 50

3-7 فرضیه تحقیق- 50

3-8 تعریف متغیر های تحقیق- 50

3-8-1 متغیر مستقل- 51

3-8-2 متغیر وابسته- 51

3-9 روش آماری تجزیه تحلیل داده ها- 52

3-9-1 برازش خط مستقیم به روش حداقل مربعات – 53

3-9-2 رگرسیون چند متغیره – 54

3-9-3 تحلیل رگرسیون- 54

3-9-4 فروض کلاسیک- 56

3-9-5 سری‌های زمانی مانا – 58

3-9-6 آزمون همجمعی انگل-گرنجر و انگل-گرنجر تعمیم یافته    60

3-9-7 آزمون همجمعی یوهانسن– یوسلیوس – 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه- 66

4-2 تصریح مدل- 66

4-3 استخراج الگوی VAR- 67

4-3-1 بررسی درجه ایستایی متغیرهای مدل- 68

4-3-2 آزمون همجمعی به روش جوهانسون- جوسیلیوس- 70

4-4 تخمین الگوی OLS- 74

4-4-1 استخراج مکانیزم تصحیح-خطا- 77

4-5 جمع بندی- 78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه- 81

5-2 خلاصه پژوهش- 81

5-3 پیشنهادات مربوط به تحقیق حاضر و تحقیقات آتی- 83

5-3-1 پیشنهادات خاص- 83

5-3-2 پیشنهادات به پژوهشگران آینده- 84

5-4 موانع و محدودیت ها- 85

فهرست منابع

منابع فارسی- 87

منابع لاتین- 89

منابع اینترنتی- 89

 

پیوست- 9

فهرست جداول

جدول 2-1 نسبت در آمد های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی   33

جدول 4-1 نتایج آزمون ریشه واحد در سطح- 68

جدول 4-2 نتایج آزمون ریشه واحد با یک تفاضل- 69

جدول 4-3 نتایج آزمون همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس- 70

جدول 4-4 بردارهای همجمعی- 71

جدول 4-5 تعیین تعداد وقفه بهینه مدل خودرگرسیون برداری   71

جدول 4-6 بررسی رابطه علیت بین متغیرهای مستقل و نسبت مالیات به هزینه- 73

جدول 4-7 تخمین الگوی ols برای مدل تحقیق- 74

جدول 4-8 آزمون های تبیین و تشخیص مدل- 76

جدول 5-1 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش- 8

چکیده

مالیات به عنوان معمولیترین و مهمترین منبع تامین درآمدهای عمومی و یکی از کارآمدترین و موثرترین ابزارهای سیاستهای مالی به شمار میروند که دولت می تواند به واسطه آن،بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد. شاخص مالیات به هزینه های دولت (T/G) یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عمکلرد نظامهای مالیاتی کشورهاست. در این راستا، تأمین کامل مخارج جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی، یکی از اهداف مهمی است که همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. با این حال، مقایسه نسبت مالیات به هزینه های جاری ایران با برخی از کشورها حکایت از نقش ضعیف مالیات در تامین هزینه های جاری دولت دارد. در این پژوهش،عوامل موثر بر نسبت مالیات به هزینه های دولت و راهکارهای بهبود این شاخص جهت مرتبط نمودن میزان رشد هزینه های دولت با رشد درآمدهای مالیاتی بررسی می گردد.در این خصوص با استفاده از مدل اقتصادسنجی و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) به بررسی تاثیر رشد مخارج دولتی در ناکارائی شاخص مالیات به هزینه های دولت در اقتصاد ایران پرداخته میشود.و متغیرهای نرخ بیکاری،مخارج دولت، تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی به عنوان متغیرهای توضیحی و نسبت مالیات به هزینه های دولت، به عنوان متغیر وابسته وارد مدل میگردد و برای بررسی علیت متغیرهای مستقل و نسبت مذکور از مدل خودرگرسیون برداری استفاده میشود.نتایج وجود ارتباط مثبت و معنادار بین تولید ناخالص داخلی و وجود ارتباط منفی و معنادار بین نرخ بیکاری و هزینه های دولت با نسبت مالیات به مخارج دولت را تایید مینماید و نشان می دهد،مادامی که تولید رونق نداشته باشد افزایش درآمدهای مالیاتی ممکن نبوده و دولت با کاهش درآمد مواجه می شود.

واژگان کلیدی: مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، نرخ بیکاری، اقتصادسنجی

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *