پایان نامه بررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه عمومی استان کرمانشاه در سال تحصیلی 1393-1392

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی علوم تربیتی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

 

عنوان:

 

بررسی رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه عمومی استان کرمانشاه در سال تحصیلی 1393-1392

 

استاد راهنما:

دکتر سیروس قنبری

 

 

2 تیر 1393

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده:

     پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه­ی بین یادگیری سازمانی  با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه‌ی عمومی استان کرمانشاه صورت گرفته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیّه دبیران مدارس متوسطه عمومی استان کرمانشاه است که تعداد آنها 5600 نفر می باشد و از روش های نمونهگیری خوشه ای و تصادفی طبقه ای نسبی و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 361 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات سه پرسشنامهی یادگیری سازمانی نیفه، درگیری شغلی کانونگو و نوآوری سازمانی اتلای و اکیف بوده است. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش روایی محتوا استفاده شد و مورد تأیید متخصصان مدیریت  آموزشی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها از طریق اجرای مقدماتی بر روی یک نمونه‌ی 50 نفری از آزمودنی ها ( دبیران زن و مرد ) و با بهره گیری از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای پرسشنامه یادگیری سازمانی 87/0، درگیری شغلی 76/0 و نوآوری سازمانی 86/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 از شاخص­های آمار توصیفی همچون جدول، فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و روش­های آمار استنباطی همچون آزمون t تک گروهی، آزمون t برای گروه های مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که: میزان یادگیری سازمانی(و مؤلفه های آن) و نوآوری سازمانی دبیران مدارس متوسطه  عمومی استان کرمانشاه بالاتر از حد متوسط و میزان درگیری شغلی در حد متوسط است. میزان درگیری شغلی دبیران زن بیشتر از دبیران مرد و میزان نوآوری سازمانی و یادگیری سازمانی دبیران زن و مرد یکسان است. میزان یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی و درگیری شغلی دبیران به لحاظ متغیرهای سوابق تحصیلی و سنوات خدمت و میزان یادگیری سازمانی و درگیری شغلی دبیران به لحاظ سن یکسان می باشد ولی  بین میزان نوآوری سازمانی دبیران به لحاظ سن تفاوت وجود دارد. بین یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن (مهارت های فردی، مدل های ذهنی، چشم انداز مشترک، یادگیری تیمی، تفکر سیستمی) با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد. مؤلفه های مدل های ذهنی مهارتهای فردی یادگیری سازمانی توان پیش بینی نوآوری سازمانی را دارند. همچنین مؤلفه های چشم انداز مشترک و مدل های ذهنی یادگیری سازمانی توان پیش بینی درگیری شغلی را دارند.

واژگان کلیدی: یادگیری سازمانی، درگیری شغلی، نوآوری سازمانی، دبیران مدارس متوسطه عمومی.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول: کلیّات پژوهش

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2) بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3) اهمیّت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………. 8

1-4) اهداف  پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 10

1-5)سؤال های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 10

1-6) فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………….. 11

1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی…………………………………………………………………………………. 11

1-7-1) تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………… 11

1-7-2) تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………… 12

 

فصل دوم : مبانی نظری و سوابق پژوهشی موضوع تحقیق

2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2) تعریف یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………. 17

2-2-1) تاریخچه یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………… 20

2-2-2) تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده………………………………………………………. 22

2-2-3) ویژگی های یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………. 23

2-2-4) چهار بعد اصلی یادگیری سازمانی…………………………………………………………………….. 24

2-2-5) یادگیری سازمانی به مثابه فرایندی پویا……………………………………………………………….. 24

2-2-6) فرایند سه مرحله ای یادگیری سازمانی……………………………………………………………….. 25

2-2-7) فرایند یادگیری سازمانی از دیدگاه، آرجریس و شون (1978)………………………………… 26

2-2-8) یادگیری درون سازمانی و بین سازمانی   …………………………………………………………… 27

2-2-9) یادگیری درونی و بیرونی……………………………………………………………………………….. 28

2-2-10) یادگیری سطح پائین و سطح بالا……………………………………………………………………. 29

2-2-11) یادگیری ارثی، تجربی و نیابتی………………………………………………………………………. 30

2-2-12) یادگیری تطبیقی و مولّد……………………………………………………………………………….. 30

2-2-13) انواع یادگیری از نظر شاین  (1993)……………………………………………………………… 31

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

2-2-14) شیوه هاو راهکارهای یادگیری سازمانی……………………………………………………………. 32

2-2-15) سطوح یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………. 35

2-2-16) سازوکارهای انتقال از یادگیری فردی به یادگیری جمعی………………………………………. 37

2-2-17) موانع یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………… 38

2-2-18) راه های غلبه بر موانع یادگیری سازمانی…………………………………………………………… 39

2-2-19) موانع نهادینه کردن یادگیری سازمانی………………………………………………………………. 40

2-2-20) مزایای به کار گیری یادگیری سازمانی……………………………………………………………… 40

2-2-21) پیامدهای نادیده گرفتن یادگیری سازمانی…………………………………………………………. 41

2-2-22) دیدگاه نیفه در مورد یادگیری سازمانی……………………………………………………………… 41

2-3) درگیری شغلی…………………………………………………………………………………………………. 45

2-3-1) تعریف درگیری شغلی…………………………………………………………………………………… 45

2-3-2) مدل سه مرحله ای کاسمیر………………………………………………………………………………. 47

2-3-3) تعیین کننده های درگیری شغلی……………………………………………………………………….. 48

2-3-4) اندازه گیری درگیری شغلی……………………………………………………………………………… 50

2-3-5) درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کاری…………………………………….. 51

2-3-6) درگیری شغلی و نوآوری در سازمان و عوامل محیط کار………………………………………… 52

2-3-7) درگیری شغلی و خصوصیّات شخصیّتی……………………………………………………………… 53

2-3-8) عوامل اثرگذار بر درگیری شغلی………………………………………………………………………. 54

2-3-9) پیامد های درگیری شغلی……………………………………………………………………………….. 56

2-3-10) دیدگاه کانونگو درباره­ی درگیری شغلی……………………………………………………………. 57

2-3-11)  مدل منافع نهفته ( تئوری محروم سازی )جاهودز………………………………………………. 58

2-3-12) نظریه درگیری شغلی و مدیریت کیفیّت فراگیر و مدیریت منابع انسانی……………………. 59

3-3) نوآوری سازمانی………………………………………………………………………………………………. 61

3-3-1) تعریف نوآوری……………………………………………………………………………………………. 62

3-3-2) نوآوری……………………………………………………………………………………………………… 64

3-3-3) نوآوری سازمانی…………………………………………………………………………………………… 65

3-3-4) تاریخچه نوآوری سازمانی………………………………………………………………………………. 67

3-3-5) سنخ شناسی نوآوری سازمانی………………………………………………………………………….. 68

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

3-3-6) نوآوری و یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………. 69

3-3-7) مؤلفه های اصلی رهبری نوآوری سازمانی…………………………………………………………… 71

3-3-8) عوامل مؤثر بر شکل گیری نوآوری سازمانی………………………………………………………… 72

3-3-9) مراحل فرایند نوآوری سازمانی…………………………………………………………………………. 74

3-3-10) مدل های نوآوری سازمانی……………………………………………………………………………. 76

3-3-11) مدل یادگیری یکپارچه در خلق نوآوری چهارباغی و نیومن (1996)………………………. 77

3-3-12) دیدگاه های نوآوری سازمانی………………………………………………………………………… 79

3-3-13) موانع خلاقیّت و نوآوری……………………………………………………………………………… 82

3-3-14) موانع و مشکلات تغییر و نوآوری در سازمان ها………………………………………………… 84

3-3-15) نقش و مسؤولیّت مدیران آموزش و پرورش در فرایند تغییر و نوآوری……………………. 84

3-4) مروری بر پژوهش انجام شده در داخل و خارج کشور………………………………………………. 86

3-4-1) پیشینه­ی پژوهش موضوع در داخل کشور…………………………………………………………… 86

3-4-2) پیشینه­ی پژوهشی در خارج از کشور…………………………………………………………………. 92

4-4) جمع بندی……………………………………………………………………………………………………… 98

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 101

3-2) روش پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 101

3-3) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………. 102

3-4) حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………… 103

3-5)  روش های جمع آوری اطّلاعات……………………………………………………………………….. 104

3-6) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………… 105

1-6-3) روایی پرسشنامه ها……………………………………………………………………………………… 105

2-6-3) پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………. 105

3- 7) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………. 106

 

فصل چهارم : ( تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش)

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 111

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

4-2) یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………. 111

4-2-1) اطلّاعات جمعیّت شناختی نمونه مورد مطالعه…………………………………………………….. 111

4-3) پیش فرض های استفاده از آزمون های آماری پارامتریک………………………………………….. 115

4-4) تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش………………………………………………………………………… 117

4-5) تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………. 123

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 131

5-3) خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 131

5-4) یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 132

5-5) نتیجه گیری کلّی…………………………………………………………………………………………….. 140

5-6) پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………… 141

5-6-1) پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………… 141

5-6-2)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………… 143

5-7) محدودیّت های تحقیق ……………………………………………………………………………………. 144

7-5-1) محدودیّت های در اختیار محقق…………………………………………………………………….. 144

7-5-2) محدودیّت های خارج از کنترل محقق……………………………………………………………… 144

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………….. 147

پیوست ها

فهرست جداول

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول شماره1-1) سیر تاریخی مفاهیم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی …………………….. 21

جدول شماره2-2) موانع اصلی یادگیری سازمانی…………………………………………………………. 39

جدول شماره 2-3) درجات مختلف نوآوری………………………………………………………………. 64

جدول شماره 2 -4)سنخ شناسی نوآوری سازمانی………………………………………………………… 68

جدول شماره1-3) توزیع جامعه و نمونه با توجه به شهرستان های منتخب………………………….. 103

جدول شماره2 -3) تعداد سؤالات و مؤلفه های هریک از پرسشنامه ها………………………………. 105

جدول شماره3-3) پایایی ابزار گردآوری پژوهش(پرسشنامه ها)………………………………………. 106

جدول  شماره1-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس…………………. 111

جدول شماره2-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به لحاظ سن………………………. 112

جدول شماره3-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ مدرک تحصیلی. 113

جدول شماره4-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه دبیران به لحاظ سابقه خدمت………………….. 114

جدول شماره5 -4- نتیجه آزمون کالموگروف اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها………. 115

جدول شماره6-4) بررسی میزان یادگیری سازمانی دبیران……………………………………………….. 117

جدول شماره 7-4) بررسی میزان درگیری شغلی………………………………………………………….. 119

جدول شماره8-4) بررسی میزان نوآوری سازمانی………………………………………………………… 119

جدول شماره9-4) میانگین یادگیری سازمانی، درگیری شغلی و نوآوری سازمان…………………… 120

جدول شماره 10-4) میانگین یادگیری،درگیری شغلی و نوآوری به لحاظ سن،جنس وسنوات…. 121

جدول شماره11-4) مقایسه میزان نوآوری سازمانی به لحاظ سن……………………………………… 122

جدول شماره 12-4) بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با درگیری شغلی دبیران………………… 123

جدول شماره 13-4- بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی……………………… 124

جدول شماره 14-4)تحلیل رگرسیون چندمتغیره تاثیر مؤلفه های یادگیری بر درگیری شغلی……. 125

جدول شماره 15-4-) تحلیل رگرسیون چندمتغیره تاثیر مؤلفه های یادگیری بر نوآوری…………. 126

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                       صفحه

شکل 1-1)مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………. 8

شکل2-1 ) یادگیری یک، دو و سه حلقه ای…………………………………………………………………. 27

شکل 2-2)  مدل یادگیری یکپارچه در خلق نوآوری……………………………………………………….. 79

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                       صفحه

نمودار2-1) یادگیری سازمانی به مثابه فرایندی پویا…………………………………………………………. 25

نمودار 2-2) نوآوری سازمانی……………………………………………………………………………………. 66

نمودار1-4)  درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس…………………………………………. 111

نمودار2-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سن……………………………………………… 112

نمودار3-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب مدرک تحصیلی………………………………. 113

نمودار4-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سابقه خدمت………………………………….. 114

نمودا5-4) توزیع فراوانی متغیرهای تحقیق به همراه منحنی توزیع نرمال……………………………….

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *