پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی شهرستان ورامین

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده علوم تربیت  و روانشناسی ، گروه مدیریت آموزشی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A))

رشته مدیریت ، گرایش آموزشی

عنوان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی شهرستان ورامین

استاد راهنما

جناب آقای دکتر نادر سلیمانی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر ناصر عباس زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول
کلیات پژوهش 10-2
مقدمه 3
بیان مسئله 4
اهمیّت وضرورت مسئله 6
اهداف تحقیق 7
هدف کلّی 7
اهداف جزئی 7
فرضیه ها یا سوال ها 8 – 7
سوال اصلی 7
به صورت سوالات ویژه 8
به صورت فرضیه های ویژه 8
تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها 10 – 9
تعاریف نظری 9
تعاریف عملیاتی 9
فصل دوم
ادبیات وپیشینه تحقیق 47 – 11
مقدمه 12
بخش اول : اعتیاد اینترنتی 18 – 12
گونه شناسی اعتیاد اینترنتی وشاخصه های آن 18 – 16
استفاده مرضی ویژه از اینترنت 16
استفاده مرضی کلّی (فراگیر) از اینترنت 16
اعتیاد به سایبرسکس 16
اعتیاد از نوع روابط سایبر 17
اعتیاد به خرید ،تجارت ومزایده 17
اعتیاد به جستجو و ذخیره بیش از اندازه اطلاعات 17
اعتیاد به کامپیوتر 18
بخش دوم : هوش هیجانی 40 – 18
تاریخچه هوش هیجانی 18
هوش چیست؟ 20
هوشبهر وموفّقیّت 21
هیجان 21
پیشینه مطالعه هوش غیرشناختی 23
تعریف وپیشینه هوش هیجانی 25
الگوهای هوش هیجانی 35 – 27
الگوی سالوی – مایر 28
ارزیابی و ابراز هیجان 28
تنظیم هیجان در خود و دیگران 28
استفاده از هیجان 28
الگوی گلمن 29
خودآگاهی 29
خودنظم دهی 30
انگیزه 31
همدلی 31
مهارت اجتماعی 33
الگوی بار – ان 33
مهارت درون فردی 33
مهارت میان فردی 34
سازگاری 34
کنترل استرس 35
خلق عمومی 35
هوش هیجانی از دیدگاه اسلام 35
کاربرد هوش هیجانی 36
آموزش 37
مدیریت منابع انسانی 37
سیاست 38
بازار یابی 38
پویایی خانواده 39
بخش سوم : پیشینه پژوهش 47 – 41
پیشینه تجربی پژوهش 41
پیشینه خارج از کشور 41
پیشینه داخل کشور 43
جمع بندی وارائه چارچوب نظری تحقیق 46
فصل سوم
روش اجرای پژوهش 52 – 47
مقدمه 49
روش پژوهش 49
جامعه آماری ، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری 49
ابزارهای جمع آوری داده ها 49
اعتمادعلمی واعتبار ابزار 51
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها 70 – 53
مقدمه 54
بخش اول : توصیف ویژگی های جمعیّت شناختی نمونه پژوهش 55 – 54
بخش دوم : توصیف آماری متغیر های اصلی تحقیق 59 – 56
بخش سوم : پاسخگویی به سوالات پژوهش 70 – 60
فصل پنجم
خلاصه پژوهش 72
خلاصه یافته های پژوهش 73
بحث ونتیجه گیری 77
محدودیّت ها و پیشنهاد ها 82 – 80
محدودیّت ها 80
پیشنهاد ها 81
منابع مورد استفاده 88 – 83
منابع فارسی 83
منابع لاتین 86
ضمائم وپیوست ها 95 – 89
چکیده انگلیسی 97 – 96

 

 

فهرست جداول

 

عنوان صفحه
جدول شماره 4-1: جدول توزیع فراوانی نمونه پژوهش به تفکیک جنسیت 54
جدول شماره4- 2: جدول توزیع فراوانی نمونه پژوهش به تفکیک سن 55
جدول شماره4- 2: جدول توزیع فراوانی نمونه پژوهش به تفکیک سن 55
جدول شماره 4- 4 : توصیف آماری متغیر اعتیاد اینترنتی به تفکیک جنسیت 56
جدول شماره4 – 5 : توصیف آماری متغیر اعتیاد اینترنتی به تفکیک سن 56
جدول شماره4 – 6 : توصیف آماری متغیر اعتیاد اینترنتی به تفکیک پایه تحصیلی 57
جدول شماره4 – 7 : توصیف آماری متغیر هوش هیجانی به تفکیک جنسیت 57
جدول شماره4- 8 : توصیف آماری متغیر هوش هیجانی به تفکیک سن 58
جدول شماره4- 9 : توصیف آماری متغیر هوش هیجانی به تفکیک پایه تحصیلی 58
جدول شماره 4-10 : آزمون کولموگروف اسمیرنوف 59
جدول شماره 4-11 :  تحلیل آماری متغییر های اعتیاد به اینترنت و هوش هیجانی 60
جدول شماره 4- 12 : نتایج تحلیل آماری مولفه های هوش هیجانی 62
جدول شماره 4- 13 :نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین اعتیاد به اینترنت و هوش هیجانی در سطح اطمینان 99٪ 66
جدول شماره 4- 14 : نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین اعتیاد به اینترنت و مولفه های هوش هیجانی در سطح اطمینان 99٪ 67
جدول شماره 4 – 15 : نتایج تحلیل واریانس بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت 68
جدول شماره 4 – 16: نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون برای بررسی توان پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه هوش هیجانی 68
جدول شماره 4 – 17 : خلاصه نتایج محاسبات آزمون رتبه ای فریدمن برای مقایسه تاثیرگذاری مولفه های اصلی هوش هیجانی  براعتیاد به اینترنت 69
جدول شماره 4 – 18 : نتایج آزمون رتبه ای فریدمن 69

 

 

 

 

فهرست نمودار ها

 

عنوان صفحه
نمودار شماره 4-1 : نمودار پراکنش نمرات پرسشنامه هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت 65

 

 فهرست اشکال

 

عنوان صفحه
شکل(2-1) چارچوب مفهومی پژوهش 47

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *