پایان نامه بررسی حق برخورداری ازعدالت اجتماعی

مفهوم رفتارمسالمت آمیزدرحقوق بین الملل:

جهان امروز جهانی است با پیچیدگی ها وشگفتی های فراوان ،جهانی که با پیشرفت علوم وفنون ، صنعت وتکنولوژی و…،نیاز روزافزون جامعه امروزی را به روابط بین الملل ورعایت حقوق افراد بیشتر می کند.تعیین حدود اختیارات کشورها ،حقوق اقلیت ها ،حفظ ارزشهای معنوی ومادی بشری و … از مشکلاتی هستند که باید دربستر یک حقوق بین المللی درنظرگرفته شود.

دریک جمع بندی حقوق بین الملل راچنین می توان تعریف کرد:

حقوق بین الملل حقوقی است که روابط دولتها رابه عنوان نماینده ملتها ووظایف متقابل آنهادربرابر سازمانهای اجتماعی وحقوقی ویژه افراد بیگانه درهرکشورتنظیم کند واین کارباید براساس تامین آسایش ومنافع آنهاباشد”[۱]  وتعریفی که ازهمزیستی مسالمت آمیز ارائه شده است:”به نحوه مناسبات بین کشورهایی که دولتهای آنهادارای نظامهای اجتماعی وسیاسی مختلف هستند اطلاق شده است و منظورازآن رعایت اصول حق حاکمیت ، برابری حقوق ،مصونیت،تمامیت ارضی هرکشورکوچک یا بزرگ،عدم مداخله در امورداخلی سایر کشورها وفیصله مسائل ببن المللی ازطریق مذاکره است”[۲]

اندیشه رفتار مسالمت آمیز، از راه های گوناگون، وارد حقوق بین الملل معاصر شده است. گاهی در معاهده های دو جانبه یا چند جانبه، گاهی در اعلامیه های  مربوط به جنبش عدم تعهّد، گاهی در منشور سازمان وحدت افریقا و گاهی هم،در قطعنامه های سازمان ملل و منشور سازمان ملل و…دیده می شود البته باید به این نکته اشاره کرد که روابط بین الملل ازپدیده های نو نیست ،بلکه تاآنجا که تاریخ نشان می دهداین اندیشه درزمان های کهن ،ولو به شکل ابتدایی آن وجود داشته است،ملت ها ودولت ها با یکدیگردرارتباط بوده ودرزمان صلح ویا جنگ مقرراتی را هرچند درقالب اخلاقی آن مراعات            می کردند [۳]  انسان موجودی اجتماعی است که با تشکیل جوامع کوچک و بزرگ به رفع نیازهای خود می پردازد. امروزه به خلاف گذشته با افزایش سرسام آور جمعیت کره زمین ودرنتیجه افزایش احتیاجات و نیازهای انسانها، بسیار بیشتر از گذشته زمینه های تنازع و تضاد افزایش یافته است. با این حال تجربه چندین قرن تعارض و جنگ به خوبی به انسانها فهمانده که تا در فضایی به دور از درگیری ،بتوانند بصورت مسالمت آمیزدرکنار یکدیگر زندگی کنند.وبتوانند نیازهای مادی ومعنوی خود را برآورده سازند. در حقیقت می توان گفت تلاشهای جدی بشریت پس از آغاز قرن بیستم و بخصوص با پشت سرگذاراندن دو جنگ خانمانسوز جهانی در جهت کاهش روابط خصمانه و بهبود و ارتقاء روابط دوستانه آغاز شد. از اوایل همین قرن بود که اصطلاحی تحت عنوان رفتار  مسالمت آمیز وارد ادبیات سیاسی گردید. و کم کم رنگ و بوی حقوقی یافت .

۱- اهمیت تامین منافع اقلیتها درحقوق بین الملل:

اهمیت این هدف ازاین جهت مهم است که اگرحقوق بین الملل این مسئله را هدف قرارندهد و دولتها درروابط بین المللی خودرامسئول ندانند”دولت میزبان ،ممکن است خود را نسبت به تامین رفاه ومنافع حقوقی اتباع کشورهای بیگانه ،اعم ازمهاجران ،تاجران ،صنعتگران وکارگران اجنبی ،موظف نداند، چون آنان تابعیت او را نپذیرفتند و او نیزنماینده آن نیست وچون قوانین معمولاً بوسیله هیات مقننه بر اساس رای اکثریت به تصویب می رسد وبه وسیله دولت به اجرا گذاشته می شود نمی تواند حقوق اقلیت ها را که دارای فرهنگ عرف وعادتهای خاص هستند به طورکامل تامین کند”[۴]

۲-حقوق اقلیتها قبل ازسازمان ملل متحد:

باید به این نکته اشاره کرد که قبل ازاعلامیه جهانی حقوق بشر،اسناد مختلفی در زمینه حقوق اقلیت ها وجود دارد که به برخی ازآنها اشاره می شود.ازدوران قدیم همواره به مناسبتهای مختلف ازسوی برخی شخصیتها ،مقامات وگروهها بیانیه ها و دستورالعمل هایی صادرشده است که توصیه به رعایت حقوق افراد ،حمایت از مظلوم، صرفنظر از تعصبات  قومی وقبیله ای ومذهبی نموده اند،”ازجمله می توان به اعلامیه کوروش کبیر،صادره درسال ۵۳۹  قبل ازمیلاد اشاره کردکه موضوع اصلی آن رعایت حقوق اقلیت ها بخصوص یهودیان که آن موقع دراسارت به سرمی بردند وشناسایی حقوق انسانی برای همه مردم بود”[۵]  همچنین دردورا ن معاصر می توان به به اعلامیه استقلال آمریکا درسال ۱۷۷۶ واعلامیه حقوق بشروشهروند فرانسه  که درجریان انقلاب کبیرفرانسه به تصویب رسید اشاره کرد. [۶]همچنین این انقلاب نیزتاثیرمهمی درروابط بین المللی ازخود به جای گذاشت … ولی با قدرتمندشدن ناپلئون بناپارت که خود یکی ازطرفداران اهداف انقلاب بود،همه این اهداف تقریباً  فراموش شد.”[۷]

عهدنامه وستفالی ،به تبعیضات وسختگیری های مذهبی اروپا نظرداشت،”دراین عهدنامه روابط متقابل کلیسای کاتولیک رومی وکلیسای پروتستان مطابق وضعیتی که این دو کلیسا درتاریخ اول  ژانویه ۱۶۲۴ م داشتند،تثبیت وانشعاب دین مسیح به دو مذهب کاتولیک وپروتستان که مطابق عهدنامه صلح اوگسبورگ درسال ۱۵۵۵م شناخته شده بود،تاییدگردید.”[۸]    همچنین یکی دیگرازعهدنامه هایی که درزمینه حقوق اقلیتها ورفتار با آنها درعرصه بین الملل وجود دارد عهد نامه برلن است”درعهدنامه برلن(۱۸۷۸م) قدرتهای بزرگ ،دولتهای بلغارستان ،صربستان ،رومانی وترکیه را مجبور به شناسایی آزادی مذهبی اتباع خود کردند وپس ازجنگ جهانی اول درعهد نامه های عمومی که با دولتهای مغلوب منعقد شد وهمچنین در عهدنامه های خصوصی که دولتها با یکدیگر بستند،برای حمایت  بین المللی حقوق اقلیتها،اصول و قواعدی راتعیین کرده اند.”[۹]

۳-حقوق اقلیتها بعد ازسازمان ملل متحد:

اعلامیه جهانی حقوق بشر، از اسناد مهم بین المللی است که به عبارت های گوناگون، خواهان رفتار مسالمت آمیز تمام ملّتها با یکدیگر شده است هرچند بطور صریح ازحقوق اقلیت ها نام برده نشده است لکن برحقوق وآزادی های اساسی افراد بشر بدون هیچ گونه تبعیض ،ازنظر نژاد،زبان ومذهب به طورکلی تاکید وتوجه خاصی شده است که حقوق اقلیت ها را نیزشامل می شود. شورای امنیت هم که مهم ترین رکن سازمان ملل متّحد است ، مسؤولیت تأمین امنیت و صلح بین المللی را به عهده داردیکی از منابع عمده حقوق بشر فعلی که مبانی اصلی رفتار مسالمت آمیز نیز درآن اشاره شده است کنوانسیونهای چهارگانه ژنو است که درسال ۱۹۴۶ تصویب ودرسال ۱۹۵۰ لازم الاجرا شده اند.

 

عناوین کلی کنوانسیونهای ژنو عبارتند از:

۱)کنوانسیون ژنو،راجع به رفتاربا اسیران جنگی.

۲) کنوانسیون ژنو،درمورد حمایت ازافرادغیرنظامی درجنگ.

۳) کنوانسیون ژنو،برای بهبود وضع مجروحان وبیماران نیروهای مسلح درجنگ زمینی

۴) کنوانسیون ژنو،برای بهبود وضع مجروحان ،بیماران وغریقان نیروی مسلح درجنگ دریایی”[۱۰]

یکی دیگر از اقدامات درجهت حمایت ازحقوق اقلیتها بعد ازتاسیس سازمان ملل تشکیل شورای اقتصادی واجتماعی ونهادهای وابسته ،وابسته به سازمان ملل است که کمسیون فرعی حمایت از اقلیتها ، زیرمجموعه این شورا می باشد”این کمیسیون فرعی بوسیله کمیسیون حقوق بشروبا قطعنامه ((۱۱)۹)۱۹۴۶ شورای اقتصادی واجتماعی بوجودآمد تادرپرتو اعلامیه حقوق بشر،درزمینه رفع تبعیض نسبت به اقلیت ها وحمایت ازحقوق آنها مطالعه وبررسی نموده وپیشنهادات لازم را به کمیسیون بدهد.کمیسیون مزبور،ابتدا مرکب از ۱۲ عضوبود وبارها افزایش یافت وهم اکنون براساس قطعنامه ۱۹۶۸/۱۳۳۴ شورای اقتصادی واجتماعی دارای ۲۶عضواست که با پیشنهاد ومعرفی دولتها وبوسیله کمیسیون حقوق بشربرای یک دوره سه ساله انتخاب می شوندو هردو سال یک بار انتخاب نیمی از اعضا تجدید می شوند.کمیسیون فرعی سالانه یک اجلاس دارد که معمولاٌ درماه اوت در ژنو برگزار می شود”[۱۱]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *