پایان نامه بررسي رابطه بين اختلالات رواني -محور IV: مشكلات رواني- اجتماعي و محيطي

محور IV: مشكلات رواني- اجتماعي و محيطي

متخصص باليني طبق محور IV، رويدادها با فشارهايي را مشخص مي كند كه مي توانند بر تشخيص، درمان، يا پيامد اختلال رواني درمانجو تاثير بگذارند. نمونه هاي عوامل استرس زاي محور IV، در جدول 3-2 نشان داده شده است. همانگونه كه مي بينيد، اختلال هاي محور IV، رويدادهاي ناگوار زندگي، مانند از دست دادن كار، تصادف اتومبيل و قطع رابطه با معشوق را شامل مي شوند. همه اين اختلال ها، عوامل استرس زايي هستند كه   مي توانند اختلال رواني را ايجاد كرده، وخيم كنند، يا حتي از اختلال رواني ناشي شوند. مرد افسرده اي، تصادف شديدي مي كند، زيرا به قدري در هيجاناتش غرق شده است كه روي رانندگي تمركز ندارد. برعكس، فردي بعد از تصادف شديد اتومبيل، ممكن است افسرده شود. پس مي بينيد كه يك رويداد زندگي مي تواند نتيجه يا علت مشكل رواني باشد.

رويدادهاي زندگي محور IV، عمدتاً ناگوار هستند. با اين حال، رويدادهاي خوشايند زندگي، مانند ترفيع شغلي نيز مي توانند استرس زا باشند. كسي كه ترفيع شغلي مهمي گرفته است، شايد به علت افزايش مسئوليت ها و ضروريات مرتبط با پُست جديد، با مشكلات رواني مواجه شود.

محور V: ارزيابي كلي عملكرد

محور V براي مشخص كردن قضاوت كلي متخصص باليني درباره ي عملكرد رواني، اجتماعي و شغلي درمانجو بكار مي رود. عملكرد فعلي درمانجو هنگام پذيرش يا ترخيص و يا بالاترين سطح عملكرد او در طول سال گذشته، ارزيابي مي شوند. ارزيابي عملكرد درمانجو در طول سال گذشته اطلاعات مهمي را درباره ي پيش آگهي درمانجو يا احتمال بهبود يافتن وي، در اختيار متخصص باليني قرار مي دهد. اگر درمانجو در گذشته ي نزديك، به نحو موثري عمل كرده باشد، متخصص باليني دليل بيشري براي اميد بهبودي دارد. اگر درمانجو تاريخچه ي طولاني سازگاري ضعيف داشته باشد، پيش آگهي خيلي اميدوار كننده نيست.

جدول 3-2 محور IV در DSM-IV-TR

طبقه بندي موارد
مشكلات مربوط به گروه حامي اصلي: كودكي مرگ والد، مشكلات سلامت والد، اخراج از خانه، ازدواج مجدد والد
مشكلات مربوط به گروه حامي اصلي: بزرگسال تنش هايي با همسر، جدايي، طلاق، يا دوري، سوء استفاده جنسي يا جسماني توسط همسر
مشكلات مربوط به گروه حامي اصل: والد- فرزند بي توجهي به فرزند، سوء استفاده ي جنسي يا جسماني از فرزند، حمايت مفرط والدين
مشكلات مربوط به محيط اجتماعي مرگ يا ازدست دادن دوست، انزواي اجتماعي، تنها زندگي كردن، مشكل در فرهنگ پذيري، سازگاري با دوره هاي انتقالي زندگي (مثل بازنشستگي)
مشكلات آموزشي مشكلات تحصيلي، ناسازگاري با معلمان يا همكلاسي ها، بي سوادي، محيط آموزشي نامناسب
مشكلات شغلي بيكاري، خطر ازدست دادن شغل، شرايط شغلي دشوار، نارضايتي شغلي، تغيير شغل، ناسازگاري با همسايگان يا صاحبخانه
مشكلات مسكن بي خانماني، مسكن نامناسب، محله ي ناامن، ناسازگاري با همسايگان يا صاحبخانه
مشكلات اقتصادي فقر شديد، امكانات مالي ناكافي، مشكلات جدي در اعتبار بانكي
مشكلاتي مربوط به دسترسي به خدمات مراقبت از سلامتي بيمه سلامتي ناكافي، خدمات مراقبت از سلامت ناكافي
مشكالت مرتبط با تعامل با سيستم حقوقي/ جزايي دستگيري، حبس، قرباني تبهكاري شدن
ساير مشكلات رواني – اجتماعي قرارگرفتن در معرض وقايع ناگوار، ازدست دادن خدمات حمايتي اجتماعي مهم

مقياس ارزيابي كلي عملكرد (GAF) كه مبناي محور V است، ارزيابي سطح كلي سلامت رواني فرد را امكان پذير مي سازد. اين مقياس در جدول 4-2 نشان داده شده است.

جدول 4-2 محور V: مقياس ارزيابي كلي عملكرد

ارزيابي سطح نشانه ها موارد
100-91 عملكرد عالي؛ نشانه ها وجود ندارند  
90-81 نشانه ها وجود ندارند يا نشانه هاي ناچيزي وجود دارند. بطور كلي عملكرد در تمام زمينه ها خوب است بيشتر از مشكلات روزمره نيست. نگراني هاي گاه و بيگاه، مانند احساس اضطراب قبل از امتحانات يا احساس نااميدي بعد از باخت ورزشي
80-71 نشانه هاي جزئي زودگذر كه پاسخهاي معقول به موقعيت هاي استرس زا هستند، بيشتر از اختلال جزئي در عملكرد اجتماعي، شغلي، يا تحصيلي نيست. مشكل تمركز بعد از يك روز هيجان انگيز، مشكل خوابيدن بعد از دعوا با همسر
70-61 نشانه هاي خفيف، يا مشكلاتي در عملكرد اجتماعي، شغلي، يا تحصيلي بي خوابي خفيف، افسردگي خفيف
60-51 نشانه هاي متوسط يا مشكلات متوسط در عملكرد اجتماعي، شغلي يا تحصيلي حملات وحشتزدگي گاه و بيگاه، اختلاف با هم اتاقي ها
50-41 نشانه هاي جدي يا هرگونه اختلال جدي در عملكرد اجتماعي، شغلي، يا تحصيلي افكار خودكشي گرا، ناتواني در حفظ كردن شغل
40-31 مشكلات جدي در تفكر يا ارتباط با اختلال عمده در تعدادي از زمينه هاي عملكرد گفتار غيرمنطقي، ناتواني در كاركردن، بي توجهي به مسئوليت ها
30-21 رفتار تحت تاثير نشانه هاي روان پريشي قرار دارد يا ارتباط يا قضاوت شديداً تضعيف شده اند و يا تقريباً در كليه زمينه ها ناتواني وجود دارد. فرد هذياني و توهمي است؛ آشفته است، در فكر خودكشي است، هر روز تمام وقت را در تخت به سر مي برد.
20-11 نشانه هاي خطرناك يا اختلال شديد در ارتباط تلاش هاي خودكشي بدون انتظار روشن مرگ، خاموش و بدون تكلم
10-1 خطر مداوم براي خود يا ديگران يا ناتواني مداوم در حفظ كردن بهداشت خشونت مكرر، اقدام جدي براي خودكشي همراه با انتظار روشن مرگ
0 اطلاعات ناكافي  

اختلال هاي اضطرابي با تجربه انگيختگي فيزيولوژيكي، نگراني يا احساس وحشت، گوش به زنگي، اجتناب و گاهي ترس يا فوبي خاص، مشخص مي شود.

اختلال وحشتزدگي با حملات وحشتزدگي مكرر مشخص مي شود؛ احساس شديد و ناراحتي جسماني. اين اختلال اغلب همراه با آگورافوبي يافت مي شود، يعني، ترس از گيرافتادن و قادر به فرار نبودن درصورت بروز حمله وحشتزدگي. رويكردهاي زيستي و شناختي- رفتاري براي شناختن و درمان كردن اين اختلال، خيلي مفيد هستند و برخي از متخصصان، اختلال و حشتزدگي را «ترس از ترس» اكتسابي مي دانند كه به موجب آن، فرد نسبت به علائم اوليه اختلال وحشتزدگي خيلي حساس مي شود، و ترس از حمله ي تمام عيار باعث مي شود فرد بيش از حد نگران شود و از حمله ديگر اجتناب مي كند. درمان شناختي- رفتاري روش هايي چون آموزش آرميدگي و مواجهه ي واقعي يا غرقه سازي تجسمي را شامل مي شود. داروها نيز مي توانند به تسكين نشانه ها كمك كنند. داروهايي كه بيش از همه تجويز مي شوند، داروهاي ضداضطراب و ضدافسردگي هستند.

فوبي هاي خاص ترسهاي غيرمنطقي از اشيا يا موقعيت هاي به خصوص هستند. رفتارگرايان شناختي         مي گويند تجربيات يادگيري قبلي و چرخه ي افكار منفي و ناسازگارانه، فوبي هاي خاص را به وجود مي آورند. درمان هايي كه توط رويكردهاي رفتاري و شناختي- رفتاري توصيه شده اند، عبارت اند از: غرقه سازي، حساسيت زدايي منظم، مواجهه تجسمي، واقعي، و سرمشق گيري مشاركت كننده، همينطور روش هايي كه هدف آن تغيير دادن افكار ناسازگارانه فرد هستند، مانند بازسازي شناختي، توقف فكر، و بالابردن كارايي شخصي. درمان مبتني بر ديدگاه زيستي، دارو را شامل مي شود.

فوبي اجتماعي ترس از مورد مشاهده قرارگرفتن توسط ديگران هنگام عمل كردن بصورتي است كه تحقيرآميز يا ناراحت كننده باشد. رويكردهاي شناختي- رفتاري به فوبي اجتماعي، اين اختلال را ناشي ترس از غيرمنطقي از انتقاد مي دانندكه باعث مي شود افراد مبتلا به اين اختلال توانايي تمركز كردن بر عملكردشان را از دست بدهند و بجاي آن، توجه خود را به اينكه چقدر احساس اضطراب مي كنند جابجا نمايند كه اين باعث    مي شود مرتكب اشتباهاتي شوند و بنابراين بيشتر بترسند. روشهاي رفتاري كه مواجهه واقعي را همراه با بازسازي شناختي و آموزش مهارت هاي اجتماعي بكار مي برند، موثرترين روشها براي كمك به افراد مبتلا به فوبي اجتماعي هستند. براي موارد حاد اين اختلال، دارو توصيه مي شود.

افرادي كه مبتلا به اختلال اضطراب فراگير تشخيص داده شده اند، نگراني هاي نامعقولي دارند كه به ساير زمينه هاي زندگي آنها گسترش مي يابند. رويكرد شناختي- رفتاري به اختلال اضطراب فراگير، روي ماهيت نامعقول اين نگراني ها تاكيد مي كند و اين اختلال را بصورت دور معيوبي مي داند كه خودش را تقويت       مي كند. رويكردهاي درماني شناختي- رفتاري، قطع كردن چرخه ي منفي نگراني را توصيه مي كنند و فنوني را به افراد مي آموزند كه به آنها امكان مي دهند احساس كنند مي توانند نگراني خود را كنترل نمايند. درمان زيستي بر مصرف دارو تأكيد مي ورزد.

در اختلال وسواس فكري- عملي، افراد به وسواس هاي فكري، يا افكاري كه نمي توانند از شر آنها خلاص شوند، و وسواس هاي عملي كه رفتارهاي مقاومت ناپذير و تكراري هستند، دچار مي شوند.ديدگاه شناختي- رفتاري، اختلال وسواس فكري- عملي را محصول تداعي آموخته شده بين اضطراب و افكار يا اعمالي مي داند كه موقتاً مي توانند اضطراب را كاهش دهند. شواهد روزافزوني از توجيه زيستي اين اختلال حمايت مي كند، بطوريكه جديدترين پژوهش حاكي است كه اين اختلال با مقدار زياد سروتونين ارتباط دارد. درمان با داروهايي مانند كلومي پرامين موثر واقع مي شود، هرچند كه روشهاي شناختي- رفتاري شامل مواجهه و توقف فكر نيز بسيار موثر واقع مي شوند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *