پایان نامه با واژگان کلیدی استاندارد، درگیری ذهنی، اندازه گیری، معادلات ساختاری

ادیر استاندارد شده(T-values) نمایش داده شده است.
در جدول(۴-۱۶) مهم ترین و متداول ترین شاخص های برازش آورده شده است. همان گونه که در جدول زیر دیده می شود تقریبا تمامی شاخص ها کفایت آماری دارند، بنابراین با اطمینان بسیار بالایی می توان دریافت در مورد این شاخص به برازش کامل به دست آمده است.
جدول۴-۱۶: گزیده ای از شاخص های برازش متغیر مجاب شدن
شاخص
نام شاخص
اختصار
مقدار
برازش قابل قبول
شاخص های برازش مطلق
سطح تحت پوشش
Chi-Square
۴۳
بزرگ تر از ۵ درصد
شاخص نیکویی برازش
GFI
۹۷/۰
GFI%90
شاخص های برازش تطبیقی
شاخص نیکویی برازش اصلاح شده
AGFI
۹۶/۰
AGFI%90
شاخ های برازش تطبیقی
CFI
۹۸/۰
CFI%90
شاخص های برازش مقتصد
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
RMSEA
۰۳۰/۰
RMSEA%10
۵.۱.۵.۴- تحلیل SEM متغیرمواجهه
چهارمین مدل مربوط به متغیر مواجهه است، مقدار درجه آزادی بر روی کای اسکوئرx^2/df برای مدل حاضر۳۱/۱=((x^2 10/48)/( df 8)) ، و مقدار۳۱ RMSEA=0/0 است، این مدل در حالت مقادیر استاندارد شده ((T-values نمایش داده شده است.
در جدول(۴-۱۷) مهم ترین و متداول ترین شاخص های برازش آورده شده است. همان گونه که در جدول زیر دیده می شود تقریبا تمامی شاخص ها کفایت آماری دارند، بنابراین با اطمینان بسیار بالایی می توان دریافت در مورد این شاخص به برازش کامل به دست آمده است.
جدول۴-۱۷: گزیده ای از شاخص های برازش متغیر مواجهه
شاخص
نام شاخص
اختصار
مقدار
برازش قابل قبول
شاخص های برازش مطلق
سطح تحت پوشش
Chi-Square
۱۰
بزرگ تر از ۵ درصد
شاخص نیکویی برازش
GFI
۹۹/۰
GFI%90
شاخص های برازش تطبیقی
شاخص نیکویی برازش اصلاح شده
AGFI
۹۷/۰
AGFI%90
شاخ های برازش تطبیقی
CFI
۹۹/۰
CFI%90
شاخص های برازش مقتصد
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
RMSEA
۰۳۱/۰
RMSEA%10
۶.۱.۵.۴- تحلیل SEM متغیرتوجه کردن
پنجمین مدل مربوط به متغیر توجه کردن است، مقدار درجه آزادی بر روی کای اسکوئرx^2/df برای مدل حاضر۷۵۲/۱=((x^2 28/03)/( df 16)) ، و مقدار ۰۴۸/۰= RMSEAاست، این مدل در حالت مقادیر استاندارد شده ((T-values نمایش داده شده است.
جدول۴-۱۸: گزیده ای از شاخص های برازش متغیر توجه
شاخص
نام شاخص
اختصار
مقدار
برازش قابل قبول
شاخص های برازش مطلق
سطح تحت پوشش
Chi-Square
۲۸
بزرگ تر از ۵ درصد
شاخص نیکویی برازش
GFI
۹۸/۰
GFI%90
شاخص های برازش تطبیقی
شاخص نیکویی برازش اصلاح شده
AGFI
۹۵/۰
AGFI%90
شاخ های برازش تطبیقی
CFI
۹۸/۰
CFI%90
شاخص های برازش مقتصد
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
RMSEA
۰۴۸/۰
RMSEA%10
درجدول(۴-۱۸) مهم ترین و متداول ترین شاخص های برازش آورده شده است. همان گونه که در جدول زیر دیده می شود تقریبا تمامی شاخص ها کفایت آماری دارند، بنابراین با اطمینان بسیار بالایی می توان دریافت در مورد این شاخص به برازش کامل به دست آمده است.
۷.۱.۵.۴- تحلیل SEM متغیر درک
ششمین مدل مربوط به متغیر درک است، مقدار درجه آزادی بر روی کای اسکوئرx^2/df برای مدل حاضر ۸۳۵/۱=((x^2 23/86)/( df 13)) ، و مقدار ۱RMSEA=0/05 است، این مدل در حالت مقادیر استاندارد شده((T-values نمایش داده شده است.
جدول۴-۱۹: گزیده ای از شاخص های برازش متغیر درک
شاخص
نام شاخص
اختصار
مقدار
برازش قابل قبول
شاخص های برازش مطلق
سطح تحت پوشش
Chi-Square
۲۳
بزرگ تر از ۵ درصد
شاخص نیکویی برازش
GFI
۹۸/۰
GFI%90
شاخص های برازش تطبیقی
شاخص نیکویی برازش اصلاح شده
AGFI
۹۶/۰
AGFI%90
شاخ های برازش تطبیقی
CFI
۹۸/۰
CFI%90
شاخص های برازش مقتصد
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
RMSEA
۰۵۱/۰
RMSEA%10
در جدول(۴-۱۹) مهم ترین و متداول ترین شاخص های برازش آورده شده است. همان گونه که در جدول زیر دیده می شود تقریبا تمامی شاخص ها کفایت آماری دارند، بنابراین با اطمینان بسیار بالایی می توان دریافت در مورد این شاخص به برازش کامل به دست آمده است.
۸.۱.۵.۴- تحلیل SEM متغیر گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین
هفتمین مدل مربوط به متغیر گرایش به خرید کالاهای با درگیری ذهنی پایین است، مقدار درجه آزادی بر روی کای اسکوئرx^2/df برای مدل حاضر ۲۷۱/۱=((x^2 41/96)/( df 33)) ، و مقدار۲۹RMSEA=0/0 است، این مدل در حالت مقادیر استاندارد شده((T-values نمایش داده شده است.
جدول۴-۲۰: گزیده ای از شاخص های برازش متغیر گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین
شاخص
نام شاخص
اختصار
مقدار
برازش قابل قبول
شاخص های برازش مطلق
سطح تحت پوشش
Chi-Square
۴۱
بزرگ تر از ۵ درصد
شاخص نیکویی برازش
GFI
۹۹/۰
GFI%90
شاخص های برازش تطبیقی
شاخص نیکویی برازش اصلاح شده
AGFI
۹۶/۰
AGFI%90
شاخ های برازش تطبیقی
CFI
۹۹/۰
CFI%90
شاخص های برازش مقتصد
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
RMSEA
۰۲۹/۰
RMSEA%10
در جدول(۴-۲۰) مهم ترین و متداول ترین شاخص های برازش آورده شده است. همان گونه که در جدول زیر دیده می شود تقریبا تمامی شاخص ها کفایت آماری دارند، بنابراین با اطمینان بسیار بالایی می توان دریافت در مورد این شاخص به برازش کامل به دست آمده است.
۹.۱.۵.۴- خلاصه نتایج مربوط به برازش اجزای مدل های مفروض در پژوهش
در جدول(۴-۲۱) خلاصه ای از نتایج مربوط به برازش اجزای مدل های مفروض در پژوهش که شامل متغیرهای تمایل، ترجیح، مجاب شدن، مواجهه، توجه، فهم و گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین است، نشان داده شده است.
جدول۴-۲۱: خلاصه نتایج برازش اجزای مدل
متغیر
مقدار درجه آزادی بر روی کای اسکوئر۱۹۴ x^2/df
RMSEA195
GFI
AGFI
CFI
وضعیت
کفایت آماری
تمایل
۱.۱۲۶
۰.۰۲۲
۹۷/۰
۹۶/۰
۹۹/۰
تک بعدی است
برازش کامل
ترجیح
۱.۵۱۴
۰.۰۴۷
۹۸/۰
۹۶/۰
۹۹/۰
تک بعدی است
برازش کامل
مجاب شدن
۱.۲۹۰
۰.۰۳۰
۹۷/۰
۹۶/۰
۹۸/۰
تک بعدی است
برازش کامل
مواجهه
۱.۳۱
۰.۰۳۱
۹۹/۰
۹۷/۰
۹۹/۰
تک بعدی است
برازش کامل
توجه
۱.۹۶۲
۰.۰۵۰
۹۸/۰
۹۵/۰
۹۸/۰
تک بعدی است
برازش کامل
فهم
۱.۸۳۵
۰.۰۵۱
۹۸/۰
۹۶/۰
۹۸/۰
تک بعدی است
برازش کامل
گرایش به خرید
۱.۲۷۱
۰.۰۲۹
۹۹/۰
۹۶/۰
۹۹/۰
تک بعدی است
برازش کامل
۶.۴- مدل نهایی پژوهش
در این قسمت، مدل نهایی پژوهش با توجه به تحلیل های آماری پیشین و با کمک مبانی نظری تحقیق ترسیم گردیده است، در این مدل متغیرهای مکنون و آشکار در کنارهم و یکجا تحلیل می شوند به طوری که گاهی وجود برخی از روابط در بین یک متغیر مکنون (درون زا یا برون زا) با متغیرهای آشکار خود موجب کاهش شاخص های برازش مدل گشته و لاجرم این ارتباط Fix یا حذف گردید۱۹۶. در مدل های معادلات ساختاری (SEM) چهار دسته ماتریس وجود دارد که محاسبه کلیه روابط موجود در مدل تحقیق در این چهار ماتریس خلاصه می شود و عبارتند از: ماتریس لاندا ۱۹۷X، ماتریس لاندا Y198، ماتریس گاما۱۹۹ و ماتریس بتا۲۰۰. البته وجود تمامی ماتریس ها در یک تحقیق بستگی به مدل مفهومی تحقیق دارد. به عبارت دیگر ممکن است یک مدل تحقیقی صرفا دارای ماتریس لاندا X باشد یا صرفا دارای ماتریس های لاندا X و گاما باشد به عنوان مثال ماتریس بتا در صورتی وجود دارد که درمدل تحقیق متغیر میانجی وجود داشته باشد( رامین مهر و چارستاد،۱۳۹۲: ۱۶۸).
ماتریس های چهارگانه مذکور در مدل(۴-۸) نمایش داده می شود؛ در این مدل متغیر تبلیغات هیجانی به عنوان متغیر مکنون برون زا و متغیرهای یادآوری تبلیغات هیجانی و گرایش به خرید کالاهای با درگیری ذهنی پایین به عنوان متغیرهای مکنون درون زا در نظر گفته شده اند. همانطور که مشخص است ماتریس لاندا X به روابط میان متغیر تبلیغات هیجانی و شاخص هایش می پردازد و ماتریس لاندا Y به روابط میان متغیرهای مکنون درون زا با شاخص هایش می پردازد. همچنین تاثیر عوامل تبلیغات هیجانی بر یادآوری تبلیغات هیجانی و گرایش به مصرف در ماتریس گاما و تاثیر یاد آوری تبلیغات هیجانی بر گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین در ماتریس بتا بررسی می شود۲۰۱.
بنابراین انواع پارامتر های موجود در مدل SEM به شرح زیر است :
۱- بتا (β): روابط علی بین ( η ) ETAرا اندازه گیری می کند.
۲- گاما (γ): تاثیر (ξ )Ksi بر ETAرا نمایش می دهد.
۳- لاندا(λ): لاندا x بار عاملی Ksi و لاندا yبارهای عاملی Eta را نشان می دهد.
۴- زتا (ζ): خطای اندازه گیری هر Eta را نشان می دهد.
۵- فای(φ): همبستگی و هم تغییری بین Ksi را نشان می دهد.
۶- سای(ψ): یک سری روابط همبستگی بین زتاها را می گویند .
۷- تتا دلتا (υθ) : خطای اندازه گیری مربوط به هر یک از x ها.
۸-تتا اپسیلون (зθ) : خطای اندازه گیری مربوط به هر یک از yها .
همچنین در مدل حاضر تمامی پارامتر ها آزاد هستند بنابراین، این تحقیق به شکل Full matrix است.
مدل (۴-۹) مدل نهایی این پژوهش است، این مدل در حالت T-Values قرار دارد. همان گونه که در این مدل مشاهده می شود، مسیرغیرمستقیم متغیر تبلیغات هیجانی (به واسطه یادآوری) به متغیر گرایش به خرید با مقدار(۸۰/۱-) که بزرگ تر از ۹۶/۱- است و در آستانه مقدار بحرانی (-۱/۹۶ T 1/96) قرار ندارد، و لذا این مسیر بی معنا می باشد. بنابراین یا باید به کلی، متغیر مکنون یادآوری تبلیغات هیجانی را حذف کرد و یا بایستی در صورت امکان با توجه به مبانی نظری تحقیق اقدام به اصلاح مدل کرد.
مدل های(۴-۱۰) و (۴-۱۱) مدل های نهایی اصلاح شده این پژوهش، بعد از حذف مسیر غیرمستقیم متغیر تبلیغات هیجانی (به واسطه یادآوری) به متغیرگرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین است؛ اولین مدل در حالت T-Values و دومین مدل در حالت Standard Solution قرار دارد، به کمک حالت T-Values می توان به تایید یا رد فرضیه ها پرداخت و حالت استاندارد امکان رتبه بندی متغیرها را فراهم می کند. نتایج بدست آمده در جدول(۴-۲۲) نشان داده شده است، همان گونه که مشاهده می شود در این مدل تمامی متغیرها درآستانه مقدار بحرانی (-۱/۹۶ T 1/96) قرار داشته و معنا دار است. در مورد اطمینان از نتایج این تحلیل باید به شاخص های برازش مدل نیز توجه کرد که در انتهای همین بخش به آن اشاره خواهد شد.
جدول(۴-۲۲) خلاصه ضرایب مسیر مدل معادلات ساختاری این پژوهش را نشان می دهد، در این جدول مقادیر هر دو مدل در حالت t و استاندارد آورده شده است .
جدول۴- ۲۲: خلاصه ضرایب مسیر مدل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *