مقالات

پایان نامه با موضوع پیش بینی عملکرد شغلی تحت مولفه های مهارت ارتباطی

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی رابطه بین هوش هیجانی ومهارتهای ارتباطی با عملکرد شغلی سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا

 پرسشنامه عملکرد شغلی

برای اندازه گیری متغیر عملکرد شغلی از پرسشنامه عملکرد شغلی که توسط پاترسون تهیه و تدوین گردیده و در سال ۱۳۶۹ نیز توسط شکرکن و ارشدی در ایران ترجمه شده است استفاده شده است . این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال می باشد و عملکرد کارکنان را در حوزه وظایف شغلی و سازمانی شان اندازه می گیرد. شیوه نمره گذاری آن بصورت چهارگزینه ای است و گزینه های آن شامل : خیلی ضعیف ، ضعیف ، خوب و عالی می باشد. در ازای هریک از گزینه ها به ترتیب امتیازات هر آزمودنی بین ۰ تا ۴۵ می باشد.  به منظورسنجش اعتبار این پرسشنامه ، درسال ۸۲-۱۳۸۱ صالحی از روش دونیمه کردن استفاده کرد که با توجه به جدول ارائه شده مشخص گردید که ضریب اعتبار محاسبه شده با روش آلفای کرونباخ برابر با ۰٫۸۶ وبا روش دونیمه کردن ، برابر با ۰٫۷۸ می باشد. ضریب اعتبار به دست آمده در سطح معناداری ۰٫۰۱ معنادار است. لازم بذکر است که برادیده نیز به منظور محاسبه ضریب اعتبار پرسشنامه ، پس از اجرای مقدماتی بر روی ۳۰ نفر از نمونه های تحقیق، رقم آلفای کرونباخ را برابر با ۰٫۸۷ بدست آورد. در راستای روائی پرسشنامه نیز پس از نظرسنجی از ۱۰ نفر متخصص در زمینه روائی محتوائی پرسشنامه ، مشخص گردید که پرسشنامه حاضر دارای روائی صوری و روائی سازه می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تبین ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی و عملکرد شغلی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا .

تبین ارتباط بین مولفه های مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا .

پیش بینی عملکرد شغلی از روی مولفه های هوش هیجانی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا .

پیش بینی  عملکرد شغلی تحت مولفه های مهارت ارتباطی در بین سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین هوش هیجانی ومهارتهای ارتباطی با عملکرد شغلی سرپرستان خط اول شرکت تولیدی لاستیک دنا

92