پایان نامه با موضوع:مقایسه ویژگی‌های منش و ابعاد آن

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران

پایایی و روایی

در پژوهش آلون سو و همکاران(۲۰۰۸) ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بالای ۶۸/۰ گزارش شده است. کاویانی و حق شناس(۱۳۸۶) ضریب پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را در مقیاس‌های ۷ گانه از ۶۱/۰  تا ۹۶/۰ بدست آوردند. بین مقیاس‌های ۴ گانه سرشت با هم و مقیاس‌های منش همبستگی معناداری بدست نیامد، این بدان معنی است که مقیاس‌ها از یکدیگر مستقل هستند. ضریب همبستگی فرم کوتاه این پرسشنامه با فرم بلند ۶۲/۰ بدست آمده است.

بر اساس یک مطالعه مقدماتی در جمعیت دانشجویی توسط کاویانی و حق شناس(۱۳۸۲) بر روی فرم ۱۲۵ سئوالی پرسشنامه سرشت و منش در شهرهای تهران و شیراز انجام شده است که نتایج آن به شرح زیر می‌باشد: عامل سن بین دو جنس (مرد و زن) در هر یک از نمونه های دو شهر مورد مطالعه و نیز در نمونه کل، به طور معناداری متفاوت بود. برای عامل شهر یک اثر اصلی به دست آمد(۰۰۱/۰>P و ۱۵/۱۵=۲۲۷ و۷ )F. تحلیل‌های واریانس تک عاملی نشان داد که نمرات مقیاس‌های نوجویی، همکاری، خودراهبری و خودفراروی بین دو شهر از نظر آماری تفاوت معنادار دارد. نمونه تهرانی نسبت به نمونه شیرازی از نمرات بیشتری در ابعاد آسیب پرهیزی، همکاری و خودراهبری برخوردار بود، درحالی که نمونه شیراز نسبت به نمونه تهرانی نمرات بیشتری در نوجویی و خودفراروی داشت. در سایر ابعاد، دو نمونه میانگین نمرات تقریباً مشابهی را نشان دادند. ضریب پایایی پرسشنامه بین نمرات به دست آمده از آزمون و نمرات باز آزمون ۲۰ نفر از آزمودنی ها به این شرح بود: نوجویی ۹۶/۰ ؛ آسیب پرهیزی ۹۱/۰ ؛ پاداش وابستگی ۶۱/۰ ؛ پشتکار۷۶/۰ ؛ همکاری ۹۵/۰ ؛ خودراهبری ۸۵/۰ و خودفراروی ۸۸/۰ .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران

۲ـ۴ـ۱ اهداف جزئی :

۱ـ۲ـ۴ـ۱ مقایسه ویژگی‌های سرشت و ابعاد آن

۲ـ۲ـ۴ـ۱ مقایسه ویژگی‌های منش و ابعاد آن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *