پایان نامه اندازه¬گیری دمای پلاسما به روش پراکندگی تامسون

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده علوم پایه ، گروه فیزیک

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش : ذرات بنیادی و نظریه میدانها

عنوان : اندازه­گیری دمای پلاسما به روش پراکندگی تامسون

استاد راهنما

دکتر سعید بهروزی نیا

( عضوهیات علمی پژوهشگاه علوم وفنون هسته­ای )

استاد مشاور

دکتر نادر مرشدیان

( عضوهیات علمی پژوهشگاه علوم وفنون هسته­ای )

زمستان ۱۳۹٢

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :

یکی از روش­های اندازه­گیری دما و چگالی پلاسما استفاده از روش پراکندگی تانسون است . در این پایان­نامه ابتدا به مطالعه مختصات و روش­های آزمایشگاهی، طول موج لیزر تامسون و زاویه پراکندگی در توکامک­های خارجی از جمله JT-60U ،ITER، TCA و ADITYA پرداخته شده است. پارامتر پراکندگی (α) و جابجایی طول موجی (λD) در این پلاسماها محاسبه شده است. با توجه به محاسبه پارامتر پراکندگی در توکامک­های مذکور، در توکامک­های JT-60U ، ITERو TCA، پارامتر پراکندگی ١< α  و در توکامک ADITYA، ۱> α است. از طرفی همین پارامترها بعلاوه گرمایش الکترونی در توکامک­های موجود در کشور از جمله دماوند و الوند محاسبه شده است. همچنین در آزمایشگاه پلاسمای لیزری موجود نیز پارامتر پراکندگی، جابجایی طول موجی ناشی از اثر دوپلری و گرمایش الکترونی ناشی از اختلال پراکندگی تامسون محاسبه شده است. همانگونه که انتظار می­رفت گرمایش الکترونی با افزایش دمای الکترون (Te) در پلاسمای توکامک­ها خیلی کوچک  و قابل صرفنظر کردن است. اما در پلاسمای لیزری افزایش دمای الکترونی نسبت به توکامک­ها چند مرتبه توانی بزرگتر و در حدود  است و نسبت به دمای الکترون در پلاسما  که از مرتبه چند الکترون ولت (Te  ~ eV) می­باشد قابل چشم پوشی است. در چگالی دمای بالاتر پلاسمای لیزری و دماهای الکترونی چند الکترون ولت، اگر شاریدگی لیزر تامسون بیشتر شود، این تصحیح از ارزش بیشتری برخوردار خواهد بود.

فهرست

عنوان صفحه
پیشگفتار ۱
فصل اول- معرفی انواع پراکندگی­ها ۴
۱-۱- اصول کلی پراکندگی نور ۵
۱-٢- ­پراکندگی غیرنسبیتی ٨
         ۱-۲-١- دامنه پراکندگی ۹
         ۱-٢-٢- تقریب بورن ۱۲
١-٣- انواع روش­های تشخیصی پراکندگی ۱۳
        ١-٣-١- پراکندگی رایلی ۱۳
        ١-٣-٢- پراکندگی رامان ۱۵
        ١-٣-٣- پراکندگی کامپتون ۱۷
        ١-٣-۴- پراکندگی بریلوئن ۱٨
١-۴- پراکندگی تامسون ۱۹
        ۱-۴-۱- مبانی پراکندگی تامسون ناهمدوس ۲۴
۱-۵- پراکندگی تامسون بعنوان روش اپتیکی فعال و اختلال ناشی از آن روی پارامترهای پلاسما ۲٧
فصل دوم – مروری بر اندازه­گیری دما و طیف انرژی یون­ها بوسیله پراکندگی تامسون در پلاسماهای مختلف ۳۰
۲-۱- مقدمه ۳۱
۲-۲-  بررسی پراکندگی تامسون جمعی با لیزر CO2 ۳۲
         ۲-۲-۱- توکامک JT-60U ۳۳
         ۲-۲-۲- توکامک ایتر ITER ۳۵
۲-۳- بررسی پراکندگی تامسون CTS با لیزرD2O ۳۹
        ۲-۳-۱- توکامک TCA ۳۹
۲-۴- بررسی پراکندگی تامسون با لیزر یاقوت Ruby ۴۳
       ۲-۴-۱- توکامک ADITYA ۴۳
فصل سوم –  مروری بر اندازه گیری دمای الکترون با استفاده از پراکندگی تامسون در پلاسمای لیزری ۴۶
٣-١-  مقدمه ۴٧
۳-۲- پراکندگی تامسون با  لیزر آرگون در پلاسما لیزری ۴٧
۳-۳- مطالعه اثر گرمایش در پلاسمای لیزری در خلال پراکندگی تامسون ۴۹
فصل چهارم – بررسی نتایج تجربی و تحلیل آنها ۵۱
۴-۱- مقدمه ۵۲
۴-۲- محاسبه پارامترهای پراکندگی و جابجایی طول موجی پلاسماهای مورد مطالعه ۵۲
۴-۳محاسبه میزان تغییرات دمای الکترونی و جابجایی طول موجی در پلاسمای آزمایشگاهی توکامک های موجود در کشور ۶۷
۴-۴–  محاسبه میزان تغییرات دمای الکترونی و جابجایی طول موجی در پلاسمای لیزری ۶۷
۴-۵- بحث و نتیجه گیری ۷۳
مراجع ۷۴

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها و نمودارها

عنوان صفحه
۱-۱- پراکندگی نور لیزر از محیط گازی یا پلاسمایی. ۵
۱-۲- مختصات برداری  و . ۱۱
۱-٣- شدت یکسان نور فرودی پراکندگی نور با طول موج nm۴٠٠. ۱۴
١-۴- پراکندگی استوکس و آنتی استوکس. ۱۶
۱-۵- پراکندگی کامپتون. ۱٨
۱-۶- مختصات زاویه تابش و زاویه پراکندگی. ۱۹
۱-۷- نمایش بردارهای پراکندگی و زوایای آن. ۲۱
۱-٨- طیف الکترون پراکنده برای توزیع سرعت یک بعدی ماکسول. ۲۶
۱-۹-  افزایش نسبی Te در مرکز پالس لیزر. ۲٨
۲-۱ – طرح­واره­ای از چیدمان توکامک JT-60U. ۳۵
۲-۲- نمودار شماتیکی هندسه پراکندگی برای پراکندگی تامسون جمعی. ۳۶
۲-۳- (a) تابع چگالی طیفی S(k,ω)، برای Ф های مختلف در زاویه پراکندگی θ= 0.75º. (b) سهم ذرات آلفا  در  S(k,ω) در فضای (θ,Ф) ۳۹
۲-۴- طرح واره چیدمان توکامک TCA. ۴۱
۲-۵- اندازه گیری دمای الکترون یک شات پلاسما معمول. ۴۵
۳-١- طرحی از راه­اندازی آزمایش. ۴٨
۳-۲- تحولات پارامترها. ۵۰
۴-١- پارامتر پراکندگی بر حسب طول موج لیزرها در توکامک­های مورد نظر . ۵۶
۴-۲- پارامتر پراکندگی بر حسب چگالی الکترون در توکامک­های مورد مطالعه ۵٧
۴-۳- پارامتر پراکندگی بر حسب دمای الکترون در توکامک­های مورد مطالعه ۵٨
۴-۴- جابجایی طول موجی بر حسب دمای الکترون  لیزر در توکامک­های موردنظر ۵۹
۴-۵- گرمایش الکترونی بر حسب شاریدگی لیزر ۶۳
۴-۶- گرمایش الکترونی بر حسب دمای الکترون ۶۴
۴-۷- جابجایی طول موجی بر حسب دمای الکترون ۶۵
۴-٨- جابجایی طول موجی بر حسب شاریدگی لیزر ۶۶
۴-۹- گرمایش الکترونی بر حسب شاریدگی لیزر در پلاسماهای لیزری. ۶۹
۴-۱۰- گرمایش الکترونی بر حسب دمای الکترون در پلاسماهای لیزری. ٧۰
۴-۱۱- جابجایی طول موجی بر حسب شاریدگی لیزر در پلاسماهای لیزری . ٧۱
۴-۱۲- جابجایی طول موجی بر حسب دمای الکترون در پلاسماهای لیزری . ٧۲

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
۲-۱- دمای یون اندازه­گیری شده برای مجموعه­ای از شات های لیزر با پارامترهای تجدیدپذیر پلاسما ۴۲
۴-١- مشخصات پارامترهای لیزر تامسون و پلاسمای مورد مطالعه ۵۳
۴- ۲- پارامترهای محاسبه شده در توکامک­های مورد نظر ۵۵
۴- ۳- مشخصات توکامک­های پژوهشکده گداخت ۶۰
۴-۴- پارامترهای محاسبه شده توکامک­های الوند و دماوند ۶۲
۴- ۵– مشخصات پلاسماهای لیزری ۶٧
۴- ۶- پارامترهای محاسبه شده در پلاسماهای لیزری  ۶٨

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *