پایان نامه ارشد:شناسایی افزایش پوشش بیمه ای دراثر دزدی دریایی در بیمه ها باربری

۸ روش تحقیق:

روش تحقیق از نظر هدف کاربردی ، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل
داده ها توصیفی– همبستگی می باشد .بطوری که به بررسی وضعیت موجود موضوع تحقیق پرداخته و سپس به بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق می پردازد. برای گرد آوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش از منابع  کتابخانه ای مطالعات و پژوهش های شرکتها و موسسات معتبر بین المللی  مرتبط با موضوع  وپایان نامه ها و…  استفاده شده است . مطالعات کتابخانه ای بمنظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه توزیع شده بین صاحبنظران و خبرگان
بیمه های باربری در سطح ملی و بین المللی استفاده شد.

 

 

۱-۹ قلمرو تحقیق :

 صاحبنظران و خبرگان درصنعت  بیمه و کشتیرانی  و خبرگان حقوق دریایی مرتبط و دارای تخصص  در رشته  بیمه باربری در سطح ملی و بین المللی در سال ۱۳۹۳ می باشند

۱-۹-۱ قلمرو موضوعی :

از نظر موضوع این تحقیق در حوزه  مدیریت  بیمه قرار می گیرد. در این خصوص از صاحبنظران و خبرگان درصنعت  بیمه و کشتیرانی  که به حمل و نقل و بیمه باربری و خبرگان حقوق دریایی مسلط بیمه های باربری در سطح ملی و بین المللی در سال ۱۳۹۳ استفاده شد

۱-۹-۲ قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی این تحقیق  در سطح ملی و بین المللی  شامل ۲۹  شرکت بیمه فعال  ایرانی، سندیکای بیمه گران ایران در رشته باربری ، کشتیرانی ، شرکتهای فعال در  زمینه حقوق دریایی وتعداد بسیار معدودی از افراد متخصص و فعال در عرصه بیمه در خارج کشور جمهوری اسلامی ایران می باشند. این افراد عمدتا از نظر جغرافیایی در کشور های  اروپایی علی الخصوص  انگلستان قرار دارند .

۱-۹-۳ قلمرو زمانی :

این تحقیق در مقطع زمانی فروردین تا خرداد ۱۳۹۳ با صرف  ۵۷ روز کاری زمان انجام شد.

۱-۱۰ جامعه آماری:

جامعه آماری کارشناسان و صاحبنظران  فعال  در ۲۹ شرکت بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران  در رشته بیمه های باربری  و فعالان درصنعت  کشتیرانی و حقوق دریایی می باشند. به تعداد انگشت شماری نیز از خبرگان صنعت بیمه در خارج کشور جمهوری اسلامی ایران نیز اطلاعات دریافت شد که بدلیل محدودیت چندان روی نتایج تجربی حاصله تاثیر گذار نمی با شد .

۱-۱۱ حجم نمونه:

بر اساس جدول نمونه گیری مورگان برای تعیین حجم نمونه در صورتیکه حجم جامعه مشخص نباشد و یا بیش از ۰۰۰ر۱۰۰ نفر باشد تعداد نمونه معادل ۳۸۴ نمونه تعیین می گردد.  از آنجاییکه امکان برآورد دقیق حجم کل جامعه میسر نبود برای تهیه نتایج تجربی این تحقیق به تعداد کل جامعه  یعنی ۳۸۴ نمونه پرسشنامه تهیه و  از طریق ایمیل و مراجعه حضوری در بین متخصصین و صاحبنظران صنعت بیمه  شامل  فعالان در رشته  بیمه های باربری شرکتهای بیمه اعم از مدیران
بیمه های باربری و کارشناسان خبره  ( صدور ، خسارت و ارزیاب خسارت)  و متخصصین دارای تجربه فعالیت در بیمه های باربری در صنعت کشتیرانی و حقوق دریایی شامل  حقوق دانان دریایی ،  مدیران و وکلاء بین المللی حقوق دریایی در سطح ملی و بین المللی  در مقطعی از زمان در سال ۱۳۹۳ توزیع شد  که از این تعداد ۱۲۰ پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج آماری این تحقیق حاصل تجزیه و تحلیل  بر اساس ۱۲۰پرسشنامه  جمع آوری شده می باشد.

۱-۱۲ محدودیت ها و مشکلات تحقیق  :

با توجه به اینکه شرکتهای بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به کشور های پیشرو و فعال در بازارجهانی  بیمه  دارای قدمت چندانی نیستند بنابراین صنعت بیمه کشور را می توان جزء صنایع جوان و نو پا قلمداد نمود. از طرف دیگر بیمه های باربری جزء رشته های تخصصی بیمه ای است که دارای ارتباط تنگاتنگی با قوانین و مقررات بین المللی می باشد ، عدم وجود اطلاعات ، آمار و مطالعات کافی بدلیل فعالیت خاص و محدود این رشته در کشور و از سوی دیگر تنوع قوانین و مقررات بین المللی و عدم آشنایی نسبی  بازرگانان و بعضا کارشناسان صنعت بیمه به این قوانین و مقررات از محدودیت های این پژوهش می باشد.

۱-۱۳ تعاریف و مفاهیم :

۱-۱۳-۱ بیمه

واژه بیمه که در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance نامیده می­شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد. اما معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده است. لغت شناسان معتقدند که واژه انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین Secures که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معنای تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. به نظر می­رسد که ریشه اصلی همان بیم است. زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین، عقد بیمه وقوع می­یابد.(کریمی،۱۳۸۶،۳۴)

تعاریف دیگری نیز برای بیمه ارائه شده است برخی از آنها به شرح ذیل بیان می شوند .

۱-۱۳-۱-۱ تعریف ماده ۱ قانون بیمه مصوب (۷/۲/۱۳۱۶) :

« بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می­کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه­گر، طرف تعهد را بیمه­گذار، وجهی را که بیمه­گذار به بیمه­گر می­پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می­شود موضوع بیمه نامند.»( بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۶،ماده ۱)

۱-۱۳-۱-۲ تعریف حقوق فرانسه از بیمه :

« بیمه عبارت است از آنچنان عملی که طی آن بیمه­گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه­گر که یک سلسله خطرات را قبول می­کند و بر اساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می­نماید تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می­کند.این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه­گر انجام می­شود.» (هوشنگی، ۱۳۶۹،۲۲)

۱-۱۳-۲ بیمه­گر

بیمه­گر شخصی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه­گذار تعهده جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می­گیرد. بیمه­گر شخص حقوقی است که جهت انجام حرفه بیمه­گری باید شرایط خاصی را که قانون تعیین می­کند دارا باشد. در این خصوص مادۀ ۳۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری مقرر می­دارد:

«عملیات بیمه در ایران به وسیلۀ شرکت­های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت.»(هوشنگی ،۱۳۶۹،۲۲)

بیمه‌گر طبق تعریف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایرا ن شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در این ‌بیمه‌نامه درج گردیده است و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این ‌بیمه‌نامه به عهده دارد.( بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۶،ماده۲)

۱-۱۳-۳ بیمه­گذار

بیمه­گذار طرف تعهد بیمه­گر است. شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می­دهد. ضمناً بخلاف بیمه­گر که الزاماً باید شخص حقوقی باشد بیمه­گذار می­تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی ( شرکت، مؤسسه، انجمن و غیره) باشد. (هوشنگی ، ۱۳۶۹،۲۲)

۱-۱۳-۴ مورد بیمه

مورد بیمه چیزی است که تحت پوشش قرار می گیرد می تواند شخص یا شیء باشد . در صورتیکه مورد بیمه شیئی باشد، بیمه­گر در مقابل خسارات وارد به آن شیئی، متعهد خواهد بود، در اینجا شیئی اعم از بی­روح یا ذیروح است مانند بیمه آتش­سوزی اموال منقول یا غیر منقول، بیمه حمل و نقل کالا، بیمه مرگ و میر حیوانات، بیمه محصولات کشاورزی و غیره ؛ این قسم بیمه را بیمه اشیاء ) یا اموال)[۱] می­نامند. (هوشنگی ، ۱۳۶۹،۲۲)

۱-۱۳-۵ مبلغ بیمه شده

مبلغ بیمه شده در بیمه اشیاء  (یا اموال که بیمه باربری نیز جزء آن است) معادل ارزش واقعی مورد بیمه باشد و چنانچه این مبلغ کمتر از ارزش واقعی مورد بیمه باشد بیمه­گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده به ارزش واقعی آن مال متعهد جبران خسارت خواهد بود ( مادۀ ده قانون بیمه ایران).

۱-۱۳-۶  خطر یا موضوع بیمه

خطر به حادثه­ای گفته می­شود که در صورت وقوع آن بیمه­گر موظف به انجام تعهد خود می­گردد. مانند خطر آتش­سوزی­، غرق شدن کشتی، سقوط هواپیما، فوت انسان، بیماری و نظایر آن. خطر بیمه شده باید اتفاقی و غیر منتظره بوده و اراده طرفین قرارداد در بوقوع پیوستن آن دخالت نداشته باشد.

[۱] Property Insurance

 

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *