مقالات

پایان نامه ارزیابی حقوق زندانیان در اردوگاه مرکزی اصفهان و عملکرد سازمان زندان‌ها در این استان

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱

یافته‌های  تحقیق

با توجه به داده‌های بدست آمده و تجزیه و تحلیل داده‌ها در فصل قبل، نتایج حاصله زیر ارائه می‌گردد. در ابتدا لازم است اشاره کوتاهی به فراوانی و ویژگی‌های نمونه انتخابی ( شامل ویژگی‌های تحصیلی، تأهل تعداد ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر و نوع حمل و استعمال مواد مخدر ) بنماییم تا بتوان بیشتر بر یافته‌های تحقیق اصرار و ابرام نمود.

از مجموع ۴۰ نفر نمونه آماری ۵/۷۷٫۵  از اعضا از نظر سطح تحصیلات در سطح پایین بوده و مدرک تحصیلی آن زیر دیپلم است. و فقط ۵/۲۲در سطح دیپلم می‌باشند. به عبارتی کلیه اعضای نمونه آماری در سطح تحصیلاتی دیپلم و زیر دیپلم قرار می‌گیرند. که این مطلب حاکی از آن است که هیچ یک از نمونه‌های آماری تحصیلات عالیه نداشته‌اند.

وضعیت نمونه مورد پژوهش از نظر تأهل اینگونه است که ۶۵  درصدمت اهل هستند و ۳۵  درصد فاقد همسر می‌باشند.

بیش از ۵/۸۲  درصد از افراد مورد پژوهش بین یک تا دو بار متهم و محکوم به جرم حمل و استعمال مواد مخدر شده‌اند. که از این میان بیشترین  فراوانی مربوط به گزینه ارتکاب یک بار جرم حمل و استعمال مواد مخدر است. در مجموع ۵/۱۷  درصد از نمونه‌های آماری بیش از دو بار متهم به جرم حمل و استعمال مواد مخدر می‌باشند.

تحقیق نشان داد که از مجموع نمونه آماری ۵/۵۷  درصد از معتادین از مکانهای مورد نظر ( منزل مسکونی، اداری، تجاری و خودرو ) حمل و استعمال مواد مخدر  کرده اند که از این میان بیشترین  فراوانی مربوط به گزینه منزل مسکونی با ۲۰  درصد است. در حالی که ۵/۴۲درصد نمونه‌های مورد پژوهش از مکانهای و محلهای دیگر دست به حمل و استعمال مواد مخدر  زده اند.

در این قسمت نتایج به دست آمده از  فراوانی‌ها و  درصدهای حاصله و همچنین آزمون‌های مربوط به سوالات  تحقیق مطرح می‌گردد. این  تحقیق که تحت عنوان « تحلیل جرم شناسی جرم حمل و استعمال مواد مخدر در میان معتادین مستقر در اردوگاه مرکزی اصفهان در سال ۱۳۹۱ » می‌باشد، شامل ۵ سوال اصلی و ۱۹ سوال فرعی است که از طریق پاسخ نمونه‌ای به حجم ۴۰ نفر به سوالات پرسشنامه محقق ساخته مشخص گردیده است.

۵-۱-۱ یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال اول  تحقیق :

سوال اول  تحقیق : آیا عامل جنسیت و سن در ارتکاب بزه حمل و استعمال مواد مخدر موثر است؟

برای پاسخ به این سوال اصلی به ۲ سوال فرعی در زمینه‌های جنسیت و سن معتادین پاسخ داده شده است. داده‌های توصیفی ارائه شده در جدول توصیفی داده شماره‌های ۴-۵ و ۴-۶ آورده شده است.

تحقیقات گذشته نیز مبین همین موضوع است به طور مثال  تحقیقی که در بین معتادین شهر شیراز انجام گرفته میزان حمل و استعمال مواد مخدر مردان را ۹۷  درصد نشان داده است. و می‌توان استنباط کرد که جنسیت به دلیل تفاوت‌های جسمی، رفتاری، میزان مشارکت و شرایط زنان در جامعه یکی از عوامل تأثیر گذار بر حمل و استعمال مواد مخدر می‌باشد.

بر اساس نتایج حاصله از جدول توزیع  فراوانی شماره ۴-۵ در ارتباط به گویه ۲ سوال اول پژوهش می‌توان استنباط کرد سن افراد معتاد معمولاً بین ۲۰ سال و بالای ۴۰ سال کم‌ترین  فراوانی را داشته‌اند، به عبارتی ۶۵  درصد معتادین سن بین ۲۰ تا ۳۰ سال را داشته‌اند و در مجموع ۸۵  درصد معتادین سنی بین ۲۰ تا ۴۰ سال دارند.

نتایج  تحقیق حاضر در زمینه موثر بودن سن بر ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر با نتایج تحقیقات انجام شده در گذشته که در دهه ۷۰ بین سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ در شهرهای مختلف ایران صورت گرفته است. هم سومی باشد.

۵-۱-۲ یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال دوم  تحقیق

سوال دوم  تحقیق : آیا عوامل جغرافیایی ( فصول مختلف سال و مناطق جغرافیایی استان در میزان بزه حمل و استعمال مواد مخدر  موثر است؟

برای پاسخ به این سوال اصلی به ۲ سوال فرعی ( گویه های ۳ و ۴ پرسشنامه ) در زمینه عوامل جغرافیایی موثر بر بزه حمل و استعمال مواد مخدر پاسخ داده شده است. داده‌های توصیفی ارائه شده در جدول توصیفی داده شماره ۴-۷ و ۴-۸ درصد  فراوانی‌ها را نشان می‌دهد.

نتایج حاصله از اجرای آزمون نشان می‌دهد که در گویه ۳ فرعی سوال دوم پژوهش نوعی گرایش وجود دارد و با توجه به  فراوانی مشاهده شده می‌توان استنباط کرد که بیشترین  فراوانی حمل و استعمال مواد مخدر مربوط به فصل تابستان با ۴۰  درصد می‌باشد. این در حالی است که  فراوانی تجمعی حمل و استعمال مواد مخدر در فصول بهار و تابستان بالغ بر ۶۰  درصد را نشان می‌دهد. و دو فصل دیگر سال جمعاً ۴۰  درصد بوده است.

نتایج تحقق حاضر در زمینه تأثیر فصول سال بر میزان حمل و استعمال مواد مخدر با نتایج تحقیقات انجام شده در گذشته هم‌خوانی دارد و این خود دلیل صحت نتایج می‌باشد.

همچنین نتایج حاصل از اجرای آزمون نشان می‌دهد در گویه ۴ پرسشنامه  از سوالات فرعی سوال دوم پژوهش نوعی گرایش وجود دارد و یا توجه به  فراوانی مشاهده شده می‌توان استنباط کرد که بیشترین  فراوانی مربوط است به مناطق جغرافیایی نیمه بیابانی و بیابانی به طوری که ۸۰  درصد از  فراوانی معتادان مورد پژوهش مربوط به این دو منطقه جغرافیایی در اصفهان بوده است.

نتایج  تحقیق حاضر در زمینه تأثیر منطقه آب و هوایی بر حمل و استعمال مواد مخدر با نتایج تحقیقات انجام شده در گذشته هم‌خوانی دارد به طوری که جرم شناسان آمریکایی هم محیط جغرافیایی را در بروز جرائم پذیرفته‌اند. و آب و هوا، مخصوصاً رطوبت و فشار هوا را در ارتکاب انواع جرائم موثر می‌دانند و معتقدند که وقتی فشار هوا کم می‏شو دو جرائم خشونت آمیز افزایش می‌یابد. برعکس وقتی رطوبت هوا زیادتر می‌گردد جرائم توأم با خشونت کمتر اتفاق می‌افتد. و این خود دلیل صحت نتایج می‌باشد.

در کل می‌توان نتیجه گرفت فصول گرم سال و مناطق جغرافیایی گرم و خشک زمینه ساز حمل و استعمال مواد مخدر بیشتری هستند و این دو عامل مناطق جغرافیایی بیابانی و نیمه بیابانی و همچنین فصول بهار و تابستان در بزه حمل و استعمال مواد مخدر نقش دارند و همچنین با توجه به اینکه شرق اصفهان در سر راه ترانزیت حمل مواد مخدر می‌باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱   با فرمت ورد

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن