پایان نامه اثر تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه با کیفیت زندگی و سبک های فرزند پروری زنان سرپرست خانوار

دانشگاه خوارزمی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان ­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

عنوان:

اثر تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه با کیفیت زندگی، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری زنان سرپرست خانوار

استاد­ راهنما:

دکتر هادی هاشمی رزینی

استاد مشاور:

دکتر محمد حاتمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه…………………………………. 8

1-2-بیان مسئله………………………………… 10

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………. 15

1-4- اهدف تحقیق…………………………………. 16

1-4-1-هدف کلی…………………………………. 16

1-4-2-فرضیه های پژوهش…………………………………… 16

1-4-3- متغیرهای پژوهش…………………………………… 17

1-5-1- تعاریف نظری…………………………………. 17

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مبانی نظری پژوهش…………………………………… 21

2-2- کیفیت زندگی…………………………………. 21

2-3-  مدلهای کیفیت زندگی…………………………………. 22

2-3-1- مدل فلس و پری…………………………………. 22

2-3-2-  مدل کلی کیفیت زندگی……………………………… 23

2-3-3- مدل توضیحی…………………………………. 24

2-4- نظریه ی کیفیت زندگی…………………………………. 26

2-5- عوامل موثر بر کیفیت زندگی…………………………………. 28

2-6- محیط زندگی وکیفیت زندگی…………………………………. 29

2-7- متغیرهای جمعیت شناختی وکیفیت زندگی…………………. 29

2-8- کیفیت زندگی و بهزیستی روانی……………………………… 30

2-9- سلامت روانی…………………………………. 32

2-10- هدف بهداشت روانی…………………………………. 33

2-11- مفهوم سلامت………………………………….. 34

2-12- الگو‌های سلامت………………………………….. 35

2-12-1- الگوی پزشکی…………………………………. 35

2-12-2- الگوی محیطی…………………………………. 36

2-12-3- الگوی کلی نگر………………………………… 36

2-13- ابعاد سلامت………………………………….. 37

2-13-1- سلامت جسمانی…………………………………. 37

2-13-2- سلامت اجتماعی…………………………………. 38

2-13-3- سلامت هیجانی…………………………………. 40

2-13-4- سلامت عقلانی…………………………………. 41

2-13-5- سلامت معنوی…………………………………. 41

2-13-6- سلامت روانشناختی…………………………………. 43

2-14- نظریه های سلامت روانی……………………………… 47

2-14-1- دیدگاه زیست‌گرایی…………………………………. 47

2-14-2- دیدگاه تحلیل روانی…………………………………. 47

2-14-3- دیدگاه رفتارگرایی…………………………………. 47

2-14-4- دیدگاه انسان‌گرایی…………………………………. 48

2-15- شیوه های فرزندپروری…………………………………. 49

2-16- نظریه اریکسون…………………………………. 54

2-17- نظریه آدلر………………………………… 55

2-18- الگوی شفر………………………………… 58

2-19- الگوی وینترباتوم………………………………… 59

والدین و اجتماعی کردن فرزندان…………………………………. 60

انطباق فرزندپروری با تحول خود………………………………… 61

2-20- طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری……………………. 62

2-21- شکل‌‌های موثر کنترل والدین…………………………….. 63

2-22- راهبردهای مقابله ای…………………………………. 65

2-23- مقابله از نظر لازاروس و فولکمن……………………………. 68

2-24- سبک های مقابله ای جرابک……………………………… 68

2-25- سبک های مقابله ای فیلیپس و جارویس………………… 69

2-26- سبک های مقابله ای کرونی………………………………. 69

2-27-  دیدگاه شفگه- کرنگ……………………………………. 69

2-28- دیدگاه های نظری مفهوم مقابله……………………….. 70

2-28-1- دیدگاه تکاملی و سازگاری رفتاری…………………….. 70

2-28-2- دیدگاه روان تحلیل گری…………………………………. 70

2-28-3- دیدگاه پردازش اطلاعات……………………………….. 70

2-29- حمایت اجتماعی…………………………………. 71

2-30-  تعاریف حمایت اجتماعی…………………………………. 71

2-31-  منابع حمایت اجتماعی…………………………………. 72

2-32- انواع حمایت اجتماعی……………………………….. 73

2-33- نظریه های مرتبط با موضوع حمایت اجتماعی……………74

2-33-1- نظریه تاثیر مستقیم حمایت اجتماعی………………….74

22-33-2-  مدل تاثیر غیر مستقیم………………………………. 74

2-33-3-  تئوری شبکه………………………………… 74

2-33-4- تئوری انسجام………………………………… 75

2-34- مهارت های اجتماعی…………………………………. 75

2-34-1- تعریف مهارت های اجتماعی………………………… 75

2-35- مفهوم رشد اجتماعی…………………………………. 78

2-36-  اجتماعی شدن…………………………………. 79

2-37- مهارت های اجتماعی…………………………………. 79

2-38-  ضرورت یادگیری مهارت اجتماعی………………………. 79

2-39-  اجتماعی شدن در گستره نظریه های تحول روانی………80

2-39-1- نظریه روان تحلیل گری فروید…………………………….. 80

2-39-2- نظریه تحول روانی، اجتماعی  اریکسون……………….. 81

2-39-3- نظریه تحولی کلبرگ…………………………………… 82

2-39-4- نظریه شناختی اجتماعی بندورا……………………….. 82

2-40- تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………….. 83

2-41- مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………………. 85

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- روش پژوهش…………………………………… 92

3-2- جامعه آماری…………………………………. 92

3-3- حجم نمونه  نمونه و روش نمونه گیری……………………. 92

3-4- ملاک های ورودی……………………………….. 92

3-5- ملاک های خروج……………………………….. 92

3-6- ابزار های پژوهش ر روایی و پایایی آن ها …………………..93

نسخه ی کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های استرس زا……….93

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………… 97

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- مقدمه………………………………… 99

4-2-  توصیف ویژگی های نمونه آماری………………….. 99

4-3- تحلیل استنباطی داده ها…………………………… 101

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه………………………………… 117

5-2- محدودیت های پژوهش…………………………………… 121

5-3- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………. 121

5-4- پیشنهادهای کاربردی…………………………………. 122

چکیده:

در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی قرار گرفته و 120 نفر از زنان سرپرست خانوار استان البرز به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند . شواهد پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که راهبردهای مقابله ای توانست رابطه بین  سبک های فرزندپروری با کیفیت زندگی را  ( 14 %  ) تعدیل و حمایت های اجتماعی نیز رابطه بین سبک های فرزندپروری با کیفیت زندگی را ( 3 0/0 %) تعدیل نماید . همچنین راهبردهای مقابله ای توانست رابطه بین سبک های فرزندپروری با نشانگان روانشناختی را ( 15 % ) تعدیل و حمایت های اجتماعی ، رابطه بین سبک های فرزندپروری با نشانگان روانشناختی را ( 3 0/0 % ) تعدیل نماید و همچنین تحلیل داده های حاصل از پژوهش بیانگر آن بود که  راهبردهای مقابله ای رابطه بین کیفیت زندگی با نشانگان روانشناختی را ( 7 0 /0 % ) تعدیل و در نهایت حمایت های اجتماعی رابطه بین کیفیت زندگی با نشانگان روانشناختی را   ( 3 0/0 % ) تعدیل نماید . بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که رابطه کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری یک رابطه خطی ساده نیست و راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی می توانند این رابطه را تعدیل کنند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا