يافته هاي تحقيق-پایان نامه رایگان روانشناسی درباره مشکلات تحصیلی

مقدمه

هدف محقق در فصل چهارم پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها یی است که قبلاّ به دست آورده است، در این فصل داده های به دست آمده از پژوهش، در ارتباط با هر یک از سوال ها به وسیله ی مجموعه ای از  روشهاي آمار توصيفي و استنباطي نظیر فراواني، درصد، ميانگين و آزمون T مستقل براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است. نتايج در قالب جداول و نمودارها ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال1 وضعیت معلمان مدارس ابتدایی از نظر سابقه کاروتحصیلات چگونه است؟

جدول  (1-4) مربوط به تعدا معلمان و نوع مدرک آنها

 

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی شاخصها

نوع مدرک

9/6 9/6 2 دیپلم(1)
6/58 7/51 15 فوق دیپلم(2)
0/100 4/42 12 لیسانس(3)
100 0 0 فوق لیسانس(4)
100 0/100 29 کل

 

نمودار(1-4) مربوط به تعدا معلمان و نوع مدرک آنها

 

 

همانطور كه نتايج جدول و نمودار نشان مي دهد، 9/6 درصد معلمان داراي مدرك ديپلم و 7/51 درصد آن ها داراي مدرك فوق ديپلم و 4/42 درصد آن ها داراي مدرك كارشناسي مي باشند.

 

 

 

 

 

جدول(2-4) مربوط به تعداد معلمان و سابقه آنها

 

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی شاخصها

نوع مدرک

9/37 9/37 11  1الی3 سال(1)
3/48 4/10 3  3 الی  8سال(2)
0/69 7/20 6 9 الي 12 سال(3)
0/100 0/31 9 12بالاتر(4)
0/100 0/100 29 کل

 

 

نمودار(2-4) مربوط به تعدا معلمان و سابقه آنها

 

 

همانطور كه جدول و نمودار (2-4) نشان مي دهد 9/37 درصد معلمان كمتر از 3 سال 4/10 درصد بين 3 تا 8 سال و 7/20 درصد بين 9 تا 12 سال و 31 درصد معلمان بيشتر از 12 سال سابقه كاري دارند.

 

 

 

 

سوال2 سرانه آموزشی برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است؟

جدول(3-4) سرانه آموزشی برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل

 

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی سرانه آموزشی شاخصها

مدرسه

10 10 2 46/0 1
15 5 1 75/0 2
20 5 1 1 3
25 5 1 03/1 4
30 5 1 1/1 5
35 5 1 2/1 6
40 5 1 25/1 7
45 5 1 5/1 8
50 5 1 66/1 9
55 5 1 2 10
60 5 1 4/2 11
65 5 1 5/2 12
70 5 1 75/3 13
75 5 1 4 14
85 10 2 5 15
95 10 2 5/7 16
100 5 1 10 17
100 100 20 میانگین=77/2 كل

 

 

 

 

 

 

 

نمودار(3-4) مربوط به سرانه فضای آموزشی در هر مدرسه

همانطور که از نتایج جدول و نمودار مشاهده می شود کمترین سرانه آموزشی مربوط به مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر 46/0 متر مربع و بیشترین مقدار 10 متر مربع می باشد و در کل میانگین سرانه آموزشی مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر77/2 متر مربع می باشد. اين در حالي است سرانه فضاي آموزشي كه توسط سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور تعيين شده است، 52/1 متر مربع براي هر دانش آموز مي باشد.

سوال3 سرانه فضای پرورشی برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است؟

جدول(4-4)  سرانه فضای پرورشی برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی سرانه فضای پرورشی           شاخصها

مدرسه

90 90 18 0 1
95 5 1 1/0 2
100 5 1 5/1 3
100 100 20 میانگین=08/0 4

 

 

 

نمودار(4-4) مربوط به سرانه فضای پرورشی در هر مدرسه

 

همانطور که از نتایج جدول مشاهده می شود کمترین سرانه آموزشی مربوط به مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر (0) می باشد و بیشترین مقدار 5/1متر مربع می باشد و در کل میانگین سرانه فضاي پرورشی مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر 08/0 متر مربع مي باشد. در حالي که استاندارد سرانه فضاي پرورشي 71/0 متر مربع براي هر دانش آموز مي باشد نتایج در نمودار نیز نشان مي دهد كه فقط يكي از مدارس داراي 5/1 متر مربع سرانه فضاي پرورشي و يكي ديگر 1/0 متر مربع براي هر دانش آموز و بقيه مدارس از سرانه فضاي پرورشي برخوردار نيستند.

سوال 4 سرانه فضای اداری برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است؟

برای بررسی سرانه فضای اداری به بررسی مواردی که به امور اداری مدرسه مربوط می باشد پرداخته می شود که در این تحقیق شامل دفتر مدیر مدرسه، دفتر معاونین مدرسه و دفتر استراحت معلمان مدارس و در نهایت انبار اداری مدرسه می باشد که هیچ کدام از مدارس ابتدایی فریدون شهر دارای دو مورد دفتر معاونین و دفتر مدير نیستند. بنابراین در اینجا به بررسی دو مورد دیگر و کل نیز می پردازیم.

 

جدول(5-4)  سرانه فضای اداری(اتاق استراحت معلمان) برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی سرانه اداری( اتاق استراحت معلمان)           شاخصها

ردیف

20 20 4 0 1
25 5 1 06/ 2
30 5 1 14/0 3
35 5 1 16/0 4
45 10 2 2/0 5
50 5 1 31/0 6
55 5 1 5/0 7
60 5 1 8/0 8
65 5 1 1/1 9
70 5 1 2/1 10
75 5 1 33/1 11
80 5 1 5/1 12
85 5 1 7/1 13
90 5 1 4 14
95 5 1 6 15
100 5 1 5/7 16
100 100 20 میانگین=33/1 كل

 

نمودار(5-4) مربوط به سرانه فضای اداری(اتاق استراحت معلمان) در هر مدرسه

همانطور که از نتایج جدول مشاهده می شود کمترین سرانه اداری(اتاق استراحت معلمان) مربوط به مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر(0)می باشد و بیشترین مقدار 5/7 می باشد و در کل میانگین سرانه اداری مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر 33/1 می باشد.كه 75درصد مدارس پايين تر از اين مقدار و 25 درصد مدارس بالاتر از اين مقدار داراي سرانه فضاي اداري در عامل اتاق استراحت معلمان مي باشند كه نتايج در نمودار نيز نشان داده شده است.

جدول (6-4) سرانه فضای اداری(انبار اداري) برای هر دانش آموز در مدرسه و در کل

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی سرانه اداری(انبار)     شاخصها

ردیف

0/25 0/25 5 0 1
0/30 0/5 1 1/0 2
0/40 0/10 2 13/0 3
0/45 0/5 1 14/0 4
0/50 0/5 1 15/0 5
0/55 0/5 1 18/0 6
0/60 0/5 1 25/0 7
0/65 0/5 1 3/0 8
0/70 0/5 1 5/0 9
0/85 0/15 3 6/0 10
0/90 0/5 1 1 11
0/95 0/5 1 33/1 12
0/100 0/5 1 4 13
100 0/100 20 میانگین =434 /0 14

 

نمودار(6-4) مربوط به سرانه فضای اداری(دفتر) در هر مدرسه

همانطور که از نتایج جدول و نمودار مشاهده می شود کمترین سرانه اداری(انبار) مربوط به مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر(0)می باشد و بیشترین مقدار 5 متر مربع می باشد و در کل میانگین سرانه اداری مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر 434/0 متر مربع می باشد. که 70 درصد مدارس پايين تر از ميانگين قراردارند. حال برای بررسی سرانه فضای اداری در کل به بررسی دو عامل با هم می پردازیم که برای اینکار فضای اداری دفتر و انبار را با هم جمع می کنیم.

جدول(7-4) سرانه فضای اداری برای هر دانش آموز درکل

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی سرانه اداری           شاخصها

ردیف

20 20 4 0 1
25 5 1 26/0 2
30 5 1 27/0 3
35 5 1 31/0 4
40 5 1 33/0 5
50 10 2 8/0 6
55 5 1 91/0 7
60 5 1 34/1 8
65 5 1 48/1 9
70 5 1 53/1 10
75 5 1 7/1 11
80 5 1 88/1 12
85 5 1 5/2 13
90 5 1 5/4 14
95 5 1 6/6 15
100 5 1 5/11 16
100 100 20 میانگین=79/1 17

 

نمودار(7-4) مربوط به سرانه فضای اداری در هر مدرسه

همانطور که از نتایج جدول و نمودار مشاهده می شود کمترین سرانه اداری مربوط به مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر(0)می باشد و بیشترین مقدار 5/11 متر مربع می باشد و در کل میانگین سرانه اداری مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر 79/1 متر مربع براي هر دانش آموز می باشد. اين در حالي است كه استاندارد لازم 18/0 متر مربع براي هر دانش آموز مي باشد. كه 20 درصد مدارس فاقد سرانه فضاي اداري و 80 درصد آنها بالاتر از  استاندارد سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور مي باشند.

سوال5 سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است؟

فضاي پشتيباني و خدماتي شامل انبار وسايل نظافت و شستشو، سرويسهاي بهداشتي، آبخوري و آبدارخانه مي باشد كه ابتدا به بررسي هر كدام بصورت جداگانه و بعد در كل مي پردازيم.

 

 

 

جدول(8-4) سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در عامل انبار وسايل نظافت و شستشو

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی سرانه فضای پشتيباني شاخصها

مدرسه

95 95 19 0 1
100 5 1 16/0 2
100 100 20 میانگین=008/0 3

 

همانطور كه جدول نشان مي دهد 95 درصد مدارس فاقد انبار وسايل نظافت و شستشو مي باشند و ميانگين سرانه در اين عامل 008/0متر مربع براي هر دانش آموز مي باشد.

جدول (9-4) سرانه فضاي پشتيباني و خدماتي براي هر دانش آموزدر عامل سرويس هاي بهداشتي

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی سرويس هاي بهداشتي شاخصها

ردیف

55 55 11 0 1
60 5 1 06/ 2
65 5 1 09/0 3
75 10 2 14/0 4
85 10 2 16/00 5
90 5 1 2/0 6
95 5 1 24/0 7
100 5 1 66/1 8
100 100 20 میانگین=142/0 9

 

55 درصد مدارس فاقد مدرسه سرويس هاي بهداشتي مي باشند و ميانگين سرانه در اين عامل 142/ متر مربع براي هر دانش آموز مي باشد.

جدول (10-4) سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبخوری

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی آبخوری           شاخصها

ردیف

35 35 7 0 1
45 10 2 02/0 2
55 10 2 03/0 3
70 15 3 1//0 4
75 5 1 15/0 5
80 5 1 16/0 6
85 5 1 25/0 7
90 5 1 38/0 8
95 5 1 8/1 9
100 5 1 25/2 10
100 100 20 میانگین=27/0 11

 

همانطور كه جدول نشان مي دهد 35 درصد مدارس فاقد آبخوري مي باشند. و ميانگين سرانه در اين عامل 27/0 متر مربع براي هر دانش آموز مي باشد.

 

 

 

 

جدول (11-4) سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبدارخانه

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی آبدارخانه           شاخصها

مدرسه

90 90 18 0 1
95 5 1 02/0 2
100 5 1 1/0 3
100 100 20 میانگین=006/0 4

همانطور كه جدول نشان مي دهد 90 درصد مدارس فاقد آبدارخانه مي باشند.

جدول(12-4) سرانه فضای پشتیبانی و خدماتی برای هر دانش آموزدرکل

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی پشتیبانی و خدماتی شاخصها

ردیف

25 25 5 0 1
30 5 1 08/0 2
40 10 2 1/0 3
45 5 1 11/0 4
50 5 1 16/0 5
60 10 2 17/0 6
65 5 1 2/0 7
75 10 2 25/0 8
80 5 1 38/0 9
85 5 1 5/0 10
90 5 1 76/1 11
95 5 1 04/2 12
100 5 1 25/2 13
100 100 20 میانگین= 426/0 كل

نمودار (8-4) مربوط به سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی در هر مدرسه

 

همانطور که از نتایج جدول و نمودار مشاهده می شود کمترین سرانه پشتیبانی وخدماتی مربوط به مدارس ابتدایی روستایی فریدونشهر(0) می باشد و بیشترین مقدار 25/2 متر مربع می باشد و در کل میانگین سرانه پشتیبانی وخدماتی مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر 426/0 متر مربع می باشد.استاندارد لازم 23/0 متر مربع براي هر دانش آموز مي باشد. اين درحالي است كه سرانه 75 درصد مدارس پايين تر از اين استاندارد مي باشد.

سوال6-سرانه فضای گردش برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است؟

برای بررسی این سوال و  مشخص کردن فضای گردش به بررسی دو عامل راهروها و پله ها می پردازیم که عامل فضای پله ها در هیچکدام از مدارس وجود ندارد، اما عامل راهروها وجود دارد که به بررسی آن می پردازیم.

 

جدول (13-4) سرانه فضای گردش برای هر دانش آموز در کل

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی سرانه فضای گردش           شاخصها

مدرسه

10 2 2 0 1
15

 

5 1 08/0 2
20 5 1 2/0 3
25 5 1 3/0 4
30 5 1 4/0 5
35 5 1 48/0 6
40 5 1 5/0 7
45 5 1 61/0 8
50 5 1 62/0 9
55 5 1 63/0 10
60 5 1 7/0 11
65 5 1 9/0 12
70 5 1 96/0 13
75 5 1 1 14
80 5 1 2/1 15
85 5 1 4/1 16
90 5 1 5/1 17
95 5 1 6/1 18
100 5 1 3/4 19
100 100 20 میانگین=869/0 كل

 

 

نمودار (9-4) مربوط به سرانه فضای گردش در هر مدرسه

                                                              

 

همانطور که از نتایج جدول و نمودار  مشاهده می شود کمترین سرانه فضای گردش مربوط به مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر(0)می باشد و بیشترین مقدار3/4 متر مربع می باشد و در کل میانگین سرانه فضای گردش مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر 869/0 متر مربع می باشد. استاندارد تعيين شده از طرف سازمان نوسازي 83/0 متر مربع براي هر دانش آموز مي باشد كه سرانه 60 درصد مدارس كمتر از اين مقدار مي باشد.

 

 

 

 

 

بررسی و مقایسه میانگین کل سرانه های (آموزشی،پرورشی،اداری،پشتیبانی،گردش و باز محوطه) با میانگین کل استاندارد های مطلوب آموزشی.

 

سطح معناداری درجات آزادی مقدارt تفاوت میانگینها خطای استاندارد میانگین

 

میانگین تعداد  شاخص آماری

 

گروهها

 

 

121/0

 

 

10

 

 

697/1

 

 

52217/2

33316/0 9617/0 6 سرانه های موجود
44863/1 4838/3 6 استاندارد های مطلوب

 

جدول (14-4)  مقایسه میانگین سرانه های موجود و استاندارد های مطلوب

 

همانطور که از نتایج جدول مشاهده می شود تفاوت معناداری بین میزان سرانه های موجود و استاندارد های مطلوب وجود ندارد که مقدار t مشاهده شده  697/  با درجات آزادی10كمتر از مقدار بحرانی جدول    228/2می باشد بنابراین با اطمینان 95/0می توانیم بگوییم که بین میزان سرانه های موجود و استاندارد های مطلوب تفاوت معني دار آماري وجود ندارد.( p<0/05).

 

 

 

سوال7-سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است؟

جدول (15-4) سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموزدرکل

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی سرانه زير بناي ساخت           شاخصها

مدرسه

5 5 1 7/2 1
10 5 1 1/4 2
15 5 1 33/5 3
20 5 1 9 4
25 5 1 6/9 5
30 5 1 7/9 6
35 5 1 5 7
50 15 3 6 8
55 5                  1 4 9
60 5 1 6 10
65 5 1 8 11
75 10 2 13 12
80 5 1 12 13
85 5 1 9 14
90 5 1 18 15
95 5 1 20 16
100 5 1 15 17
100 100 20 میانگین=20/9 كل

 

 

 

نمودار (10-4)  سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در کل

 

 

همانطور که از نتایج جدول و نمودار مشاهده می شود کمترین سرانه فضای زیر بنای ساخت مربوط به مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر(7/2) متر مربع می باشد و بیشترین مقدار20 متر مربع می باشد و درکل میانگین سرانه فضای زیربنای ساخت مدارس ابتدایی روستایی فریدونشهر 20/9 متر مربع می باشد. استاندارد تعيين شده از طرف سازمان نوسازي مدارس 49/3 متر مربع مي باشد . تنها سرانه 5 درصد از مدارس كمتر از اين استاندارد مي باشد.

 

 

 

 

سوال8- سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است؟

جدول(16-4) سرانه فضای باز محوطه  برای هر دانش آموز درکل

فراوانی تراکمی درصدی فراوانی درصدی فراوانی سرانه باز محوطه           شاخصها

مدرسه

55 55 11 0 1
60 5 1 032/0 2
65 5 1 41/0 3
75 10 2 5/1 4
80 5 1 9/1 5
85 5 1 15/6 6
90 5 1 4/8 7
95 5 1 15 8
100 5 1 100 9
100 100 20 میانگین=74/6 10

 

نمودار(11-4) سرانه فضای باز محوطه  برای هر دانش آموزدرکل

 

همانطور که از نتایج جدول و نمودار مشاهده می شود کمترین سرانه فضاي باز محوطه  مربوط به مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر(0)می باشد و بیشترین مقدار 100می باشد و در کل میانگین سرانه فضای باز محوطه  مدارس ابتدایی روستایی فریدون شهر 74/6 متر مربع می باشد.استاندارد لازم 30/2 متر مربع براي هر دانش آموز مي باشد كه سرانه 80 درصد مدارس كمتر از اين مقدار مي باشد.

سوال 9- آیا فضاهای باز وبسته از نظر نور ورنگ و مطابق با استانداردهای مطلوب آموزشی است؟

جدول (17-4) نور کلاس

شاخصها

موارد

فراوانی فراوانی درصدی تراکمی
طبیعی 7 35 35
مهتابی + طبیعی ———   0
حبابی + طبیعی 13 65 100
حبابی + مهتابی ——— 0 0

 

هيچ كدام از مدارس از لحاظ نوز مطابق با استاندارد هاي ايران يعني نور طبيعي بعلاوه نور مهتابي نمي باشند.

 

 

جدول (18-4) رنگ کلاس

شاخصه

موارد

فراوانی فراوانی درصدی تراکمی
صورتي 1 0/5 0/5
سبز كم رنگ 3 0/15 0/20
زرد 7 0/35 0/55
سفيد 9 0/45 0/100

رنگ آميزي كلاس هاي درس مطابق با استاندارد هاي سازمان نوسازي مي باشد كه بيشتر از رنگ سفيد استفاده شده است.

جدول (19-4) رنگ اداري

 شاخصها

موارد

فراوانی فراوانی درصدی تراکمی
زرد + سفيد 2 10 10
سبز + سفید 12 30 40
سفيد + سفید 6 60 100

همانطور كه مشاهده مي شود در رنگ آميزي فضاي اداري مدارس از رنگ هاي سفيد + سفيد 60 درصد، سبز+ سفيد 30 درصد و زرد + سفيد 10 درصد استفاده شده است.

جدول (20-4) رنگ راهرو

        شاخصها

موارد

فراوانی فراوانی درصدی تراکمی
زرد 2 2 10
سبز 15 3 25
سفيد 3 15 100

 

سوال 10. آیاموقعیت مکانی مدارس ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر مطابق بااستانداردها است؟

موقعيت مكاني مدارس از نظر جهت، همجواري با كاربري هاي سازگار و همجواري با كاربري هاي ناسازگار بصورت جداگانه و در قالب جداول نشان داده شده است.

جدول (21-4) مربوط به جهت

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *