منابع تحقیق درمورد اختلال بدشکلی بدن، دانشجویان، علوم پزشکی، دانشگاه شیراز

از میان گروه نمونه، ۵۵۵ نفر(۵۵/۵%) از دانشجویان ساکن مراکز استانها و ۴۴۵ نفر(۴۴/۵%) ساکن مراکز شهرستانها و توابع بودند.
جدول۴-۵: توزیع گروه مورد مطالعه بر حسب مقطع تحصیلی
مقطع تحصیلی
فراوانی
درصد
کارشناسی
۵۵۰
۵۵
کارشناسی ارشد
۳۵۷
۳۵/۷
دکتری
۹۳
۹/۳
مجموع
۱۰۰۰
۱۰۰
از میان گروه نمونه، بیش از نیمی از دانشجویان (۵۵%) در مقطع کارشناسی، ۳۵۷ نفر (۳۵/۷%) در مقطع کارشناسی ارشد، و ۹۳ نفر(۹/۳%) در مقطع دکتری مشغول به تحصیل بودند.
جدول۴-۶: توزیع گروه مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد
پزشکی و رشته‌های وابسته
۲۱۵
۲۱/۵
مهندسی
۳۲۹
۳۲/۹
هنر و معماری
۷۵
۷/۵
علوم پایه
۱۵۷
۱۵/۷
علوم انسانی
۲۲۴
۲۲/۴
مجموع
۱۰۰۰
۱۰۰
از میان گروه نمونه،بیشتر دانشجویان( ۳۲۹ نفر،۳۲/۹%) در رشته‌های مهندسی، مشغول به تحصیل بودند و در رشته‌های هنر و معماری(۷/۵%) فراوانی دانشجویان کمترین بود.
سوال ۱- میزان فراوانی نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن در دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز چقدر است؟
جدول ۴-۷: توزیع نمونه بر حسب نارضایتی و نگرانی از برخی از قسمتهای بدن
نارضایتی از برخی از قسمتهای بدن
فراوانی
درصد
دارند
۷۷۲
۷۷/۲
ندارند
۲۲۸
۲۲/۸
مجموع
۱۰۰۰
۱۰۰
از بین گروه نمونه حدود ۸۰ درصد دانشجویان(۷۷۲ نفر، ۷۷/۲%) از حداقل یک نقیصه عضوی شکایت داشتند که ۵۰۹ نفر ( ۶۵/۹%) دختر و ۲۶۳ نفر(۳۴/۱%) پسر بودند.
سوال۲- میزان شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز چقدر است؟
جدول ۴-۸: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن بر اساس پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن(BDDQ) و مقیاس اصلاح شده وسواس فکری-عملی یل-براون برای اختلال بدشکلی بدن(Y-BOCS)
بر اساس (BDDQ)
بر اساس (Y-BOCS)
اختلال بدشکلی بدن
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
دارند
۱۲۲
۱۲/۲
۱۲۹
۱۲/۹
ندارند
۸۷۸
۸۷/۸
۸۷۱
۸۷/۱
مجموع
۱۰۰۰
۱۰۰
۱۰۰۰
۱۰۰
برای تشخیص اختلال بدشکلی بدن بر اساس پرسشنامه BDDQ، فرد باید به هر دو جز پرسش اول و به یکی از بخش های پرسش سوم پاسخ بله داده باشد و زمان صرف شده برای اشتغال ذهنی ۱ تا ۳ ساعت یا بیشتر باشد که ۱۲۲نفر(۱۲/۲%) از گروه نمونه، معیارهای اختلال بدشکلی بدن را کسب نمودند. با فاصله اطمینان ۹۵% شیوع علائم اختلال در دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز بین ۱۰/۳ تا ۱۴/۲ برآورد گردید. همچنین برای تشخیص اختلال بدشکلی بدن بر اساس پرسشنامه Y-BOCS، بایستی فرد نمره ۲۰ و بالاتر به دست آورد که ۱۲۹ نفر(۱۲/۹%) از گروه نمونه، دراین پژوهش معیارهای اختلال بدشکلی بدن را کسب نمودند. با فاصله اطمینان ۹۵% شیوع علائم اختلال در دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز بین ۱۰/۸ تا ۱۵/۱ برآورد گردید.
جدول ۴-۹: شاخص‌های آمار توصیفی اختلال بدشکلی بدن بر اساس Y-BOCS
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
بیشترین نمره
کمترین نمره
اختلال بدشکلی بدن
۱۰/۶۵
۷/۹۸
۳۸
۰
جدول ۴-۱۰: شاخص‌های آمار توصیفی خرده مقیاسهای اختلال بدشکلی بدن
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
بیشترین نمره
کمترین نمره
وسواس فکری
۴/۴
۳/۵۷
۱۹
۰
وسواس جبری
۴/۴۸
۳/۶
۱۷
۰
بینش
۱/۲۱
۰/۹۱
۴
۰
اجتناب
۰/۵۷
۰/۸
۴
۰
سوال۳- شایع‌ترین قسمت‌های مورد نگرانی در بین دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز کدام است؟
از جمعیت مورد مطالعه، ۷۷۲ نفر(۷۷/۲%) در مورد ظاهر خود نگران بودند که از این میان ۱۲۹ نفر دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند. قسمتهای مورد نگرانی افراد مبتلا در جدول۴-۳۸ آمده است. شایان ذکر است، برخی از افراد نمونه، درباره بیشتر از یک عضو بدن خود نگران بودند.
جدول۴-۱۱: قسمتهای بدن مورد نگرانی در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن
قسمتهای مورد نگرانی
فراوانی
درصد
قسمتهای مورد نگرانی
فراوانی
درصد
پوست
۵۷
۱۷/۶۵
صدا
۹
۲/۸
مو
۳۹
۱۲/۱
بدشکلی دستها یا پاها
۹
۲/۸
شکل و اندازه بینی
۳۴
۱۰/۵۲
ابروها
۸
۲/۴۸
قد
۲۷
۸/۳۶
سینه
۷
۲/۱۷
وزن
۲۲
۶/۸
لب‌ها
۵
۱/۵۵
شکم
۱۸
۵/۵۷
فک
۵
۱/۵۵
دندان
۱۶
۴/۹۵
ران
۴
۱/۲۴
باسن
۱۳
۴
اندام تناسلی
۱
۰/۳
چشم‌ها
۱۱
۳/۴
سایر
۳۸
۱۱/۷۶
مجموع فراوانی: ۳۲۳
شایع‌ترین عضو مورد نگرانی پوست (۱۷/۶۵%) و بخصوص جوش (۴۸/۳%) و بعد از آن در مورد مو (۱۲/۱%) و شکل و اندازه بینی(۱۰/۵۲%) بود.
سوال۴- شایع‌ترین فعالیت‌های مربوط به نگرانی نقص ظاهری در بین دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز کدام است؟
جدول۴-۱۲: فعالیت‌های مربوط به نگرانی در مورد نقص‌های بدنی در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن
فعالیت
فراوانی
درصد
فعالیت
فراوانی
درصد
چک کردن در آینه
۴۳
۲۲/۳
جستجوی درمانهای غیر روانپزشکی(جراحی زیبایی و …)
۱۵
۷/۸
مقایسه خود با دیگران
۴۰
۲۰/۷
رژیم گرفتن
۱۲
۶/۲
سوال پرسیدن و اطمینان جویی از دیگران
۳۱
۱۶/۱
آرایش افراطی
۶
۳/۱
پنهان سازی عیب
۲۴
۱۲/۴
نظافت بیش از حد
۴
۲/۱
دستکاری پوست برای بهبود ظاهر
۱۷
۸/۸
تمرین و ورزش افراطی
۱
۰/۵
مجموع فراوانی: ۱۹۳
از میان فعالیت‌های مربوط به نگرانی بیشترین مربوط به چک کردن خود در آینه (۲۲/۳%) و بعد از آن مقایسه خود با دیگران (۲۰/۷%) و سوال پرسیدن و اطمینان جویی از دیگران(۱۶/۱%) بود.
۴-۳- یافته‌های استنباطی
فرضیه ۱- بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز در شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن تفاوت معنادار وجود دارد.
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان دختر و پسر از آزمون دقیق فیشر استفاده شد.
جدول ۴-۱۳: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان دختر و پسر
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value
دارند ندارند
جنسیت
مذکر
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۲۸۰
۵۲
۱۴/۵
۳۰۷
۸۵/۵
مونث
۷۷
۱۲
۵۶۴
۸۸
همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود، در میان ۶۴۱ نفر مونث، ۷۷ نفر(۱۲%) دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند که ۵۹/۷ درصد افراد مبتلا را تشکیل می‌دادند. در میان ۳۵۹ نفر مذکر نیز، ۵۲ نفر(۱۴/۵%) دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند که ۴۰/۳ درصد افراد مبتلا را تشکیل می‌دادند.
در مقایسه فراوانی دانشجویان مذکر و مونث مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن با توجه به آزمون دقیق فیشر تفاوت آماری معنادار گزارش نشد(۰P=0/28). یعنی بین دو متغیر جنسیت و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود ندارد.
فرضیه ۲- بین دانشجویان گروه سنی مختلف دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز در شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن تفاوت معنادار وجود دارد.
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دو گروه سنی دانشجویان از آزمون دقیق فیشر استفاده شد.
جدول ۴-۱۴: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دو گروه سنی دانشجویان
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value
دارند ندارند
سن
۱۸ تا ۲۵
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۴۵*
۱۱۰
۱۴
۶۷۵
۸۶
۲۶ تا ۳۰ و بالاتر
۱۹
۸/۸
۱۹۶
۹۱/۲
*: P۰.۰۵
همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود، در گروه سنی ۱۸ تا ۲۵ سال، ۷۸۵ نفر قرار داشتند که ۱۱۰ نفر(۱۴%) دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند و ۸۵/۳% افراد مبتلا را تشکیل می‌دادند. در گروه سنی ۲۶ تا ۳۰ سال و بالاتر، از ۲۱۵ نفری که قرار داشتند، ۱۹ نفر(۸/۸%) دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند و ۱۴/۷% افراد مبتلا را تشکیل می‌دادند.
در مقایسه فراوانی دو گروه سنی از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن با توجه به آزمون دقیق فیشر تفاوت آماری معنادار گزارش شد(P=0/045). یعنی بین دو متغیر سن و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه ۳- بین دانشجویان مجرد و متاهل دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز در شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن تفاوت معنادار وجود دارد.
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان مجرد و متاهل از آزمون دقیق فیشر استفاده شد.
جدول ۴-۱۵: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان مجرد و متاهل
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value
دارند ندارند
وضعیت تاهل
مجرد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۱/۰۰۰
۱۱۲
۱۲/۹
۷۵۴
۸۷/۱
متاهل
۱۷
۱۲/۷
۱۱۷
۸۷/۳
همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود، در میان ۸۶۶ نفر مجرد، ۱۱۲ نفر(۱۲/۹%) دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند که ۸۶/۸ درصد افراد مبتلا را تشکیل می‌دادند، و در میان ۱۳۴ نفر متاهل نیز، ۱۷ نفر(۱۲/۷%) دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند که ۱۳/۲ درصد افراد مبتلا را تشکیل می‌دادند.
در مقایسه فراوانی دانشجویان مجرد و متاهل مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن با توجه به آزمون دقیق فیشر تفاوت آماری معنادار گزارش نشد(۰P=1/00). یعنی بین دو متغیر وضعیت تاهل و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود ندارد.
فرضیه ۴- بین دانشجویان با وضعیت مالی متفاوت دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز در شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن تفاوت معنادار وجود دارد.
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با وضعیت مالی متفاوت از آزمون مجذور کای استفاده شد.
جدول ۴-۱۶: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با وضعیت مالی متفاوت
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value
دارند ندارند
وضعیت مالی خانواده
ضعیف
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۴۱*
۱۱
۲۶/۸
۳۰
۷۳/۲
متوسط
۶۶
۱۳/۳
۴۳۱
۸۶/۷
خوب
۴۸
۱۱/۳
۳۷۶
۸۸/۷
عالی
۴
۱۰/۵
۳۴
۸۹/۵
*: P۰.۰۵
همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود، از۴۱ دانشجوی دارای وضعیت مالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *