۲-۲-۱ انواع بافت و تعریف بافت فرسوده…………………………………………………………………………………….۵۷
۲-۲-۳-۱ انواع بافت ها بر اساس رشد کالبدی فضایی…………………………………………………………………….۵۷
۲-۲-۴ شاخص های ارزیابی و شناخت بافت ها…………………………………………………………………………….۵۸
۲-۲-۴-۱ موقعیت قرارگیری در شهر…………………………………………………………………………………………..۵۹
۲-۲-۴-۲ وضعیت شبکه های دسترسی، زیر ساخت ها و تأسیسات شهری………………………………………….۵۹
۲-۴-۳ وضعیت خدمات شهری………………………………………………………………………………………………….۵۹
۲-۲-۵ جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۲-۲-۶ نوع مداخله و مرمت شهری در تجربیات ایران در دهه های اخیر…………………………………………….۶۱
۲-۲-۷ الزامات قانونی مداخله در بافت فرسوده………………………………………………………………………………۶۴
۲-۲-۸ ویژگی بافت های فرسوده………………………………………………………………………………………………..۶۵
۲-۳ مروری برادبیات نظری………………………………………………………………………………۶۷
۲-۳-۱ رویکردکارکردی–ساختی………………………………………………………………………………………………۶۷
۲-۳-۲ نظریه بوروکراسی وبرومشروعیت واقتداردرسامانهای بوروکراتیک…………………………………………۶۸
۲-۳-۳ رویکردتوانمندسازی………………………………………………………………………………………………………۶۹
۲-۳-۴ رویکردتوسعه اجتماعی………………………………………………………………………………………………….۷۰
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۳-۵ چهارنوع خرده سیستم پارسونز………………………………………………………………………………………..۷۱
۲-۳-۶ نظریه کنترل اجتماعی پارسونز…………………………………………………………………………………………۷۲
۲-۳-۷ مکتب اکولوژیکی………………………………………………………………………………………………………..۷۲
۲-۳-۸ دیدگاه فرهنگ گرایی…………………………………………………………………………………………………..۷۳
۲-۳-۹ دیدگاه ترقی گرا……………………………………………………………………………………………………….۷۳
۲-۴ چهارچوب نظری………………………………………………………………………………..۷۴
۲-۴-۱ نظریه ساخت یابی گیدنز……………………………………………………………………………………………..۷۴

 

 

 •  
  •  
   1. مفاهیم نظریه ساخت یابی…………………………………………………………………………………………..۷۵

 

۲-۵ مدل نظری پژوهش………………………………………………………………………………۷۸
۲-۶ پیشینه مطالعاتی پژوهش……………………………………………………………………….۷۹

 

 

 •  
  •  
    1. پیشینه تاریخی طرح های مطالعاتی وکاربردی بافت فرسوده کرمانشاه:……………………………….۸۱

    

    1. طرحهای شهری در دو دهه اخیر (۱۳۸۵ ـ ۱۳۶۰)……………………………………………………………۸۲

    

   1. طرح جامع شهرکرمانشاه……………………………………………………………………………………………۸۲

 

۲-۶-۴ دوره بعد ازتهیه ی طرح جامع………………………………………………………………………………………۸۳
۲-۶-۵ طرح بهسازی بافت مسئله دار کرمانشاه (طراحی بخشی از محله آبشوران)…………………………….۸۴
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
۳-۳ روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
۳-۳ -۱ تحقیقات توصیفی………………………………………………………………………………………………………۸۶
۳-۳ -۲ تحقیقات پیمایشی……………………………………………………………………………………………………..۸۶
۳-۴ جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۸۸
۳-۵ واحدمشاهده………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۳-۶ نمونه وروش تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………….۸۹
۳-۶-۱ نمونه گیری تصادفی ساده…………………………………………………………………………………………….۸۹
۳-۶-۲ فرمول نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………۹۱
۳-۷ ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………….۹۱
۳-۷-۱ مطالعات کتابخانه‌ای…………………………………………………………………………………………………….۹۲
۳-۷-۲ پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………۹۲
۳-۷ متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۹۳
۳-۷-۱ متغیرمستقل…………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۳-۷-۲ متغیروابسته…………………………………………………………………………………………………………………۹۴
۳-۸ روایی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۳-۹ پایایی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۳-۹-۱ پایایی وروایی پرسشنامه پژوهش…………………………………………………………………………………….۹۵


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *