قتل، بند، کشنده، مجازات،

12
شرایط تحقق عمد 13
صور مختلف عمد 15
سوء نیت عام و سوءنیت خاص 15
سوءنیت معین و سوءنیت نا معین 15
قصور جزایی 16
بی احتیاطی 16
بی مبالاتی 17
عدم مهارت 18
عدم رعایت نظامات دولتی 18
بند دوم،قتل 19
،مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی 19
؛مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی 22
مبحث دوم ؛پیشینه شناسی 25
عنوان صفحه
گفتار اول؛ فقه اسلامی 25
بند اول ؛ مذهب شیعه 25
بند دوم ، اهل سنت 26
گفتار دوم؛حقوق عرفی 27
بند اول، قانون مجازات عمومی(13041352) 27
بند دوم،قانون حدود،قصاص مصوب1361 29
بندسوم، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 30
بند چهارم، قانون مجازات اسلامی مصوب1392 31
فصل دوم؛ارکان قتل عمد با فعل نوعا کشنده 33
مبحث اول؛قانون جزای ایران 33
گفتار اول ؛رکن مادی 33
بند اول؛رفتار 34
الففعل 34
بفعل مادی 36
جفعل غیر مادی 36
دترک فعل 39
هفعل ناشی از ترک فعل 42
مسئولیت کیفری تارک فعل درقتل با ترک فعل نوعا کشنده در حقوق ایران 42
عنوان صفحه
ترک فعل ناشی از قانون یا قرارداد 42
انتساب 45
توانایی تارک فعل در انجام فعل ترک شده 47
وجود عنصر روانی 48
آراء فقها 48
نصوص قانونی خاص 50
نتیجه گیری 52
بنددوم؛موضوع جرم 52
الفوجود شخص زنده 55
بدیگر کشی 55
جمحقون الدم بودن مقتول 55
بندسوم؛نتیجه 56
الفمرگ ظاهری 57
بمرگ قطعی 57
جمرگ مغزی 58
د حیات غیر مستقر یا مرگ حکمی 58
هتسریع در مرگ 60
بند چهارم؛ رابطه استناد 61
گفتار دوم؛رکن روانی 64
بند اولعمد در رفتار 64
اشتباه در هدف درقتل با فعل نوعا کشنده 78
تعریف 78
قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف، عمد، شبه‌عمدیاخطای محض است؟ 79
نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی ……………………………….…………………………………………….79
قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف در رویه ی قضایی بعد از انقلاب اسلامی ایران ……………………………..……………………………………………………… 80
اشتباه در هویت در قتل با فعل نوعا کشنده 82
تعریف 82
قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب می‌شود یا شبه‌عمد یا خطای‌محض 83
نظریه عمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت ………………………………………………………………………………83
نظریه غیرعمدی بودن قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت …… …………………………………………………………………………85
تحلیل نهایی موضوع با نگارش قانون جدید 88
بند دوم،قصد نتیجه 91
قصد صریح یا مستقیم 91
قصد تبعی 92
قصد تبعی مطلق 93
قصد تبعی نسبی 97
مبحث دوم،رویه قضایی و فقه اسلامی، 98
گفتار اول،رویه ی قضایی 98
گفتار دوم،سابقه ی فقهی 99
بند اولکلام فقها 100
بند دومنقد وبررسی رویه قضایی با عنایت به منابع فقهی 105
فصل سوم؛بررسی جایگاه حقوقی قصد وعلم در قتل با فعل نوعا کشنده 109
مبحث اول؛ملازمه وجودی قصد وعلم در قتل عمدبا فعل نوعا کشنده 109
گفتار اول؛ملازمه وجودی بین قصد واین نوع از قتل 109
بند اول،قانون موضوعه 109
بند دوم، فقه اسلامی 113
الف امامیه 113
ب عامه 117
گفتار دوم؛ملازمه وجودی علم درتحقق این نوع از قتل 119
بند اول، قانون موضوعه؛ 119
عنوان صفحه
الفعلم به حکم 120
بعلم به موضوع 120
جعلم به رفتار 120
علم به رفتار نوعا کشنده 121
علم به زنده بودن مقتول 121
علم مرتکب به اینکه رفتار نوعا کشنده متوجه مجنی علیه است 122
بند دوم، فقه امامیه 124
بند سوم، فقه عامه 125
مبحث دوم؛بررسی اثباتی این دو وصف در قوانین جزایی 127
گفتار اول،نحوه اثبات این دو وصف(قصد وعلم) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 127
گفتار دوم،نحوه ی اثبات این دو وصف (قصد وعلم)در قانون مجازات اسلامی 1392 127
نتیجه گیری 130
پیشنهادات 134
فهرست منابع و مآخذ 135
چکیده انگلیسی 139
مقدمه:
بیان مساله؛
بی شک قتل عمد هم از حیث نتیجه و مجازات شرعی وقانونی وارد بر آن وهم از نگاه شهروندان یک جامعه، مهم ترین جرم به شمار می آید.این اهمیت از آن جهت است که جان یک شهروند واجد حمایت قانون، به ناحق گرفته شده و لزوم برخورد با ان به جهت اعاده نظم از دست رفته و رفع نگرانی عامه مردم و هم چنین تشفی خاطر اولیاء دم مقتول و ایجاد بازدارندگی در افرادی که بستر ارتکاب این جرم را دارند بر هیچ کس پوشیده نیست و در تمامی نظام های حقوقی دنیا بدان پرداخته شده وبه اشکال مختلف با ان برخورد شده و می شود.
آن چه که در تحقیق پیش رو مد نظر نگارنده است بیان دقیق و ظریف یک نوع از انواع قتل عمدی است که در تعریف قانونی و مصداق عینی خود ابهاماتی را داراست که با روشن گری ان، قضاوت امر و وکالت موضوع بهتر اتفاق افتاده وبه نتیجه عادلانه یک رسیدگی کیفری کمک شایانی می نماید.
بند ب ماده 206 قنون مجازات اسلامی مصوب سال 1370در تعریف وجرم انگاری گونه ای از قتل عمد چنین اشعار می دارد که«مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.»
و هم چنین اراده مقنن در بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنین است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *