فصل سوم:روش تحقيق – طرح تحقيق:دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره درمان نوروسايكولوژي و یادگیری

در اين فصل چهارچوب كلي روش تحقيق ارائه مي‌گردد:

1ـ طرح تحقيق:

طرح اين تحقيق، طرح آزمايشی از نوع پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل معادل است. در پزوهش حاضر طرح پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل ازدوگروه آزمودنی تشکیل شده است که هردوگروه سه بارمورد اندازه گیری قرارمی گیرند.اولین اندازه گیری با اجرای یک پیش آزمون ودومین اندازه گیری با یک پس آزمون وسومین اندازه گیری با آزمون پی گیری صورت می گیرد.محقق برای تشکیل گروهها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نیمی از آزمودنیهای نارساخوان رابه طورتصادفی درگروه آزمایشی ونیمی دیگررا درگروه کنترل جایگزین می کند.واندازه گیری متغیروابسته برای هردوی آنها دریک زمان وتحت یک شرایط انجام می شود .سپس پیش آزمون(آزمون اختلال خواندن) برروی گروههای آزمایشی وکنترل اجرا می گردد .پس از آن گروه آزمایشی تحت مداخله های نوروسایکولوژی قرارمی گیرد.اما گروه کنترل هیچ گونه روش درمانی را دریافت نمی کند.پس ازاتمام دوره درمانی پس آزمون برروی گروههای آزمایشی و کنترل اجرا می گردد.در نهایت پس ازگذشت 4ماه از درمان آزمون پی گیری با همان دستورالعمل قبلی اجرا می شود. نمودارطرح موردبحث به شرح ذیل است :

  آزمون پی گیری پس آزمون  متغیر مستقل پیش آزمون انتخاب تصادفی
گروه آزمایش T3 T2 X T1 R
گروه کنترل T3 T2 T1 R

شکل 1 : طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل

2-روشهاي آماري:

براي تجزيه و تحليل داده‌هاي بدست آمده و آزمون آماري فرضيه‌هاي مورد بررسي اين پژوهش، از روش آماري تحليل واريانس آمیخته استفاده شده است.  زیرا روش این پژوهش، ترکیبی از طرح‌های بین آزمودنی و درون آزمودنی است. طرح بين آزمودنی مورد استفاده در اين پژوهش شامل گروه آزمايش و كنترل مي‌باشد وطرح درون آزمودنی بکاررفته دراین پژوهش شامل پیش آزمون ، پس آزمون و آزمون پي‌گيري است. در اين طرح آميخته، آزمودنيها به صورت تصادفي در گروه آزمايش و كنترل جايگزين مي‌شوند. با اين كار، بخش بين آزمودنی طرح بوجود مي‌آيد. به هر دو گروه پيش آزمون ارائه مي‌شود. و پس از اجراي عمل آزمايشی مجدداً هر دو گروه با پس آزمون مورد سنجش قرار مي‌گيرند؛ سپس به منظور بررسي اثرات درمان پس از گذشت 4 ماه از اجراي عمل آزمايشی، مجددا هردوگروه با آزمون پی گیری مورد اندازه گیری قرار می گیرد.با این کار بخش درون آزمودنی طرح بوجود مي‌آيد. لذا طرح مزبور، طرح گروه کنترل با پيش آزمون، پس آزمون و آزمون پي‌گيري است که نمايانگر طرح آميخته است ( کوهن ،2001    ،کیامنش، 1366).همچنین برای بررسی اثرات آزمون درهریک ازگروهها ومقایسه میانگین های پیش آزمون ،پس آزمون وآزمون پی گیری به ترتیب ازروشهای آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر یکراهه وt وابسته استفاده شده است.

نمودار طرح واریانس آمیخته در نمودار زير ارائه شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل2 :طرح تحلیل واریانس آمیخته(کوهن،2001)

 

3ـ تعريف جامعه آماري و ويژگيهاي آن

جامعه مورد مطالعه را دانش‌آموزان نارساخوان 11-9 ساله شهر تهران در پايه‌هاي سوم، چهارم و پنجم ابتدايي تشكيل مي‌دهند. دانش‌آموزان نارساخوان منتخب داراي بهره هوشي طبيعي (105-95) و در سنين 11-9 سال قرار دارند (میلانی فر،1383). لازم به ذكر است يكي از ويژگيهاي مهم آزمودنيهاي منتخب اين است كه علت اوليه مشكل آنها، نارساخواني مي‌باشد و دانش‌آموزاني كه از طريق اجراي آزمون ADHD وآزمون اختلال سلوک، تشخيص ADHD  واختلال سلوک داده شده‌اند، از نمونه تحقيق حذف گردیدند.

4ـ روش نمونه‌گيري و حجم نمونه

در اين پژوهش براي نمونه‌گيري و انتخاب آزمودني‌ها از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چندمرحله ای به صورت تصادفی استفاده شده است. در اين روش از كلاس، مدرسه يا منطقه آموزشي به جای فرد به عنوان واحد نمونه‌گيري استفاده مي‌شود. اين روش زماني به كار مي‌رود كه انتخاب نمونه به صورت مستقيم از اعضاي جامعه مشكل يا غيرممكن است.

بنابر این در پژوهش حاضر، ابتدا از مناطق نوزده‌گانه آموزشي، سه منطقه سه، شش و شانزده به طور تصادفي انتخاب شدند. از هر منطقه يك مدرسه پسرانه و يك مدرسه دخترانه به صورت تصادفي انتخاب گرديدند. پس از آن، از هر مدرسه ، سه کلاس از پايه‌هاي سوم، چهارم و پنجم به صورت تصادفي برگزيده شدند. سپس از ميان دانش آموزان كلاسهاي مذكور با توجه به نظر معلمان وتصریح علائم نارساخواني برای آنان تعداد 165 دانش‌آموز مشكوك به نارساخواني انتخاب شدند. پس از اجراي آزمونهاي تشخيصي شامل آزمون هوشی و كسلر كودكان، آزمون اختلال خواندن، آزمون ADHD وآزمون اختلال سلوک، تعداد 60 آزمودني نارساخوان به منظور اقدامات آزمايشي(30 نفر نوع L و 30 نفر نوع P ) انتخاب و به طور تصادفي در 4 گروه(2 گروه آزمايشی و 2 گروه كنترل، تعداد هر گروه  15نفر) جايگزين شدند.

5ـ ابزارهاي پژوهشی

ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش عبارتند از:

1) آزمون و كسلر كودكان (WISC-R) : به منظور اندازه‌گيري بهره هوشي دانش‌آموزان نارساخوان از مقياس تجديدنظر شده هوش و كسلر براي كودكان (سيما شهيم، 1373) استفاده گرديد. لازم به ذكر است اين آزمون در دانشگاه شيراز توسط سيما شهيم هنجاريابي شده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا