دانلود پایان نامه میزان رتبه بندی شعب بر اساس کارایی یا ناکارایی آنها

دانلود پایان نامه

روش دوم: می نیمم نمودن مجموع مربعات انحرافات

Minmj=1 (yi – axi– β)۲

در این روش مجموع مربع انحرافات مینیمم می گردد یعنی

(۳-۱)

که به روش (LSE) Least Squares Estimateمعروف استدر این حالت اگر قید های به پای پارامترهایβ ,a گذاشته شود و این قیدها خطی باشند،مساله تبدیل به مساله ی برنامه ریزی درجه دوم می گردد.که برای حل آن چندین روش بسیار توانا موجود است. با  مساوی صفر قراردادن مشتقات جزیی مجموع فوق، مقادیر β,aبه همراه  R2 که مشخص کننده اعتبار منحنی برازش داده شده است،مشخص می گردد. (برای اطلاع از جزییات این روش به کتابهای آمار مراجعه گردد).

البته می توان به جای خطy=ax+β، منحنی به صورت y = ax2+βx+y یا هر نوع دیگر را در نظر گرفت. باید توجه داشت که اگر منحنی از صورت ساده خود خارج گردد، مشخص نمودن پارامتر ها مشکل و در بعضی حالات غیر ممکن خواهد بود.

 

روش سوم: می نیمم نمودن ماکزیمم انحرافات

در این حالت مساله به صورت زیر تبدیل خواهد شد.

مساله به صورت زیر بر میگردد، که یک مساله برنامه ریزی خطی است.

Min

S.t. z ≥ │y1– axi– β│ ,i=1,…,m

 Min z

S.t.yi – ax –β≤z  ,i=1,…,m

     Yi – ax – β ≥z  ,i=1,…,m

مساله (۱-۶) یک مساله برنامه ریزی خطی می باشد و می توان هر قیدی را به راحتی به پای پارامتر های β , a قرار دارد.

دربرازش نمودن منحنی ها با روش های سه گانه فوق الذکر که قصد به دست آوردن تقریبی از تابع تولید می باشد، تعریف اصلی فراموش گردید، و آن این بود که بایستی تابعی را مشخص  نمود که با هر ترکیب از ورودی ها ماکزیمم خروجی عاید گردد.از این رو در هر سه روش فوق می توان قید های

i=1,…,m                                   axi + β >yi                                          

را اضافه نمود.اینک با ملحوظ داشتن این قید به مشخص نمودن تابعی معروف به تابع کاب -داگلاس می پردازیم.

۱-۱-         تابع کاب – داگلاس

صورت ساده تابع کاب -داگلاس که در اقتصاد خرد مورد توجه می باشد، چنین است.

Q= K La Mβ

که در آن  Q خروجی، Lنیروی کار و M  مواد اولیه (سرمایه)β , K , a  پارامتر ها می باشند.صورت کلی تابع کاب – داگلاس چنین می باشد.

Q = x A1x1 A2x2 … Anxn

         

که در آن ,…,A2,A1Anورودی ها و Q خروجی و Xn,…,X1,X پارامتر ها می باشند که باید مشخص گردند.

برای این منظور فرض می کنیم مشاهداتی به صورت

A={(A11,A12,…,A1n,Q1),…,(Am1,…,Amn,Qm)}

در دست باشد با توجه به تعریف تابع تولید داریم

۰≤ di = (x Ai1xi … Ainxn) – Qi , I = 1,…,m

هدف می نیمم نمودن ∑di می باشد مشروط بر اینکه  ۰≤diیعنی

(۸-۱)  di       Min

S t.di ۰      i = 1,…,m

مساله ( ۱ ‏- ۸ ‏) را می توان به صورت زیر نوشت که مساله برنامه ریزی غیر خطی است

 

 

با لگاریتم گرفتن از طرفین قیود مساله ی (۱-۹) داریم.

LnQi≤Lnx˚ + x1LAi1 + … +XnLnAin,i = 1,…,m

با قرار دادن

LnQi = qiLnx˚  = a˚    ,   LnAij = aij

خواهیم داشت

Min aijxj + a˚ – qi ]

S t.qi  a˚ + nj=1aijxj  ,i = 1,…,m

که یک مساله برنامه ریزی خطی است و به سادگی قابل حل می باشد. مساله فوق همواره شدنی و بهینه متناهی دارد (چرا؟) پس از مشخص شدن پارامتر ها فرض می کنیم.

Qi* = x˚Ai1x1 ….Ainxn

در نتیجه کسر تولید iام از رابطه

که مقدار نا منفی است، مشخص می گردد.(توجه کنید که قیود تحمیل شده بر مساله همواره شرطQi*  Qi  را لازم می آورد).

در تمامی روش های فوق، کارهای عمده زیر را انجام دادیم:

فرض کردیم که چندیدن ورودی فقط یک خروجی را تولید می کند.

فرض کردیم که شکل تابع، صورت خاص بین خروجی و ورودی ها است.

اگر قید (۱-۷) به مساله اضافه نمی گردید، ممکن بود تعدادی از مشاهدات بالای منحنی و تعدادی زیر منحنی قرار می گرفتند.

بدون در نظر گرفتن قید(۱-۷) منحنی برازش داده شده تمایل مرکزی داشت و Out-lire که ممتازان جامعه هستند نقش زیادی در مشخص نمودن پارامتر ها نداشتند. در رابطه با مساله مذکور سوالات زیر پیش می آید:

الف) چرا شکل منحنی، صورت مورد نظر است؟

ب) اگر خروجی بیش از یکی باشد، چگ.نه می توان منحنی برازش داد؟

ج) مشکل تمایل مرکزی منحنی را چگونه می توان حل نمود؟

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *