دانلود پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات: امکان سنجی و ارائه طرح سامانه تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای کسب و کارهای دارای مخاطب خاص

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(تجارت الکترونیک)

عنوان:

امکان سنجی و ارائه طرح سامانۀ تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای کسب و کارهای دارای مخاطب خاص

استاد راهنما:

دکتر غلامحسین دستغیبی فرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1- مقدمه…………………… 1

1-1- مقدمه…………………. 1

1-2- بیان مسأله و ضرورت تحقیق………………….. 3

1-3- اهداف تحیق………………….. 5

1-4- سازمان‌دهی پایان‌نامه…………………. 6

2- مبانی نظری و پیشینۀ پژوهشی………………….. 8

2-1- مقدمه…………………. 8

2-2- تبلیغات سیار یا مبتنی بر موبایل…………………. 8

2-3- ویژگی‌های کاربردی پیام کوتاه برای تبلیغات………………….. 9

2-4- مقایسۀ رسانه‌های مختلف در تبلیغات………………….. 11

2-5- دسته بندی تبلیغات سیار از نظر ساختاری………………….. 12

2-6- دسته بندی تبلیغات سیار از نظر نحوۀ اجرا………………… 13

2-7- نگرش کنونی افراد نسبت به تبلیغات موبایل…………………. 15

2-8- فاکتورهای موثر بر پذیرش تبلیغات موبایل از دیدگاه مخاطب طبق پژوهش‌های پیشین….. 17

2-8-1- محتوای پیام…………………. 17

2-8-2- زمان ارسال پیام…………………. 18

2-8-4- امکان شخصی سازی پیام ها………………… 18

2-8-5- کنترل توسط کاربر…………………. 20

2-8-6- داشتن اجازه از کاربر…………………. 20

2-8-7- حفظ حریم خصوصی………………….. 20

2-8-8- تعامل دوطرفه…………………. 21

2-8-9- وجود شرایط تشویقی و انگیزه برای کاربر…………………. 22

2-8-10- فرکانس ارسال پیام…………………. 23

2-8-11- اطلاع دهنده و سرگرم کننده بودن…………………. 23

2-8-12- عدم رنجش…………………… 23

2-8-13- ذهنیت مثبت از نام تجاری………………….. 24

2-8-14- متغیرهای جمعیت شناختی………………….. 25

2-9- مدل‌های ارائه شده برای بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مخاطب به تبلیغات پیامکی در تحقیقات پیشین… 26

2-10- جمع بندی………………….. 40

3- شرح سامانۀ پیشنهادی تبلیغات مؤثر پیامکی و روش ارزیابی………………….. 42

3-1- مقدمه…………………. 42

3-2- تشریح ویژگیهای سامانۀ پیشنهادی تبلیغات مؤثر از طریق پیام کوتاه………. 42

3-2-1- مبتنی بر اجازه بودن…………………. 43

3-2-2- امکان انصراف از سیستم…………………. 44

3-2-3- عدم ارسال انبوه و تکراری تبلیغات………………….. 44

3-2-4- زمان ارسال تبلیغات………………….. 45

3-2-5- عدم افشای اطلاعات خصوصی کاربران به سایرین………………….. 45

3-2-6- امکان انتخاب موضوع تبلیغات توسط کاربران…………………. 46

3-2-7- معرفی محصولات جدید طبق رفتار قبلی کاربر…………………. 46

3-2-8- ایجاد شرایط تشویقی و انگیزه برای کاربر…………………. 46

3-2-9- ایجاد حس مالکیت و وفاداری در مشتری………………….. 47

3-2-10- ایجاد ذهنیت مثبت از نام تجاری………………….. 48

3-2-11- امکان مدیریت هزینه ها برای شرکت ها………………… 49

3-2-12- استفاده از جمع سپاری در توزیع تبلیغات………………….. 50

3-2-13- قابلیت استفاده برای کسب و کارهای خاص…………………… 51

3-3- نحوۀ عملکرد سامانۀ پیشنهادی تبلیغات مؤثر از طریق پیام کوتاه……….. 52

3-4- بررسی مزایای طرح پیشنهادی نسبت به پژوهش های پیشین………………….. 56

3-5- امکان سنجی پیاده سازی سامانه پیشنهادی در ایران…………………. 58

3-6- مدل پیشنهادی و چگونگی ارزیابی………………….. 59

3-6-1- روش تحقیق………………….. 59

3-6-2- روش گرد آوری داده ها………………… 60

3-6-3- طراحی پرسشنامه…………………. 61

3-6-4- جامعه آماری………………….. 62

3-6-5- متغیرهای مستقل و وابستۀ تحقیق و شاخص های مؤثر در آن‌ها……. 63

3-6-6- فرضیه های تحقیق………………….. 66

3-6-7- مدل پیشنهادی تحقیق………………….. 68

3-6-8- روائی پرسشنامه…………………. 70

3-6-9- پایایی پرسشنامه…………………. 70

3-7- جمع بندی………………….. 72

4- تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی نظریه ها………………… 73

4-1- مقدمه…………………. 73

4-2- توصیف داده های جمعیت شناختی مربوط به کاربران…………. 74

4-3- توصیف داده های جمعیت شناختی مربوط به کارشناسان…………………. 76

4-4- آزمون فرضیه های تحقیق………………….. 78

4-4-1- آزمون فرضیات مربوط به مخاطبان تبلیغات………………….. 81

4-4-2- آزمون فرضیات مربوط به شرکت ها………………… 83

4-5- اولویت بندی عوامل موثر بر استقبال از تبلیغات پیامکی………………….. 85

4-6- بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی درمتغیرهای تحقیق………………….. 87

4-7- جمع بندی………………….. 88

5- نتیجه گیری و پیشنهادات………………….. 90

5-1- مقدمه…………………. 90

5-2- جمع بندی و نتیجه گیری………………….. 90

5-3- پیشنهادات………………….. 92

فهرست منابع فارسی………………….. 94

فهرست منابع لاتین………………….. 96

پیوست‌ها …………………99

چکیده:

امروزه نقش مؤثر بازاریابی و تبلیغات در موفقیت کسب و کارها بر کسی پوشیده نیست. تبلیغات از طریق ابزارهای سیار پدیده ای است که با گسترش نفوذ فناوری سیار در میان جوامع، ظهور کرده است. در این میان پیام کوتاه به عنوان ابزاری با سطح پوشش بالا و هزینۀ پایین، پتانسیل خوبی برای انجام تبلیغات هدفمند و برقراری ارتباط یک به یک با مخاطبان در جهت حفظ مشتری‌های فعلی و افزایش وفاداری آنها به شرکت دارد. در این پژوهش با توجه به فاکتورهای مؤثر بر پذیرش تبلیغات از طریق پیامک توسط مردم طبق تحقیقات پیشین، و همچنین توجه به انتظارات فعلی مردم و شرکت ها از تبلیغات پیامکی، مدلی برای استقبال مردم و شرکت ها از تبلیغات پیامکی ارائه شده و بر اساس این مدل سامانه‌ای برای تبلیغات مؤثر از طریق پیام کوتاه طراحی شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که هم مردم و هم شرکت‌ها نگرش مثبتی نسبت به سامانۀ تبلیغاتی پیشنهاد شده برای تبلیغات از طریق پیامک دارند. از خصوصیات این سامانه می توان مبتنی بر اجازه بودن و عدم ایجاد رنجش برای مخاطب، کنترل‌پذیری تبلیغات، شخصی سازی پیام‌ها، وجود شرایط تشویقی برای کاربران و شناسایی مشتریان بالقوۀ شرکت ها را نام برد.

1- مقدمه

1-1- مقدمه

با شدت گرفتن رقابت بین شرکت ها در مشتری یابی برای محصولات و خدماتشان، و همچنین افزایش قدرت مشتری در دنیای رقابتی امروز، شرکتها دیگر نه تنها به دنبال جذب مشتریان جدید هستند، بلکه حفظ و نگهداری مشتریان قبلی و برقراری روابط مستحکم با آنها را نیز باید مورد توجه قرار دهند.

بازاریابی رابطه مند به دنبال برقراری چنان روابطی با مشتریان هدف است که مجدداً در آینده از شرکت وی خرید کنند و دیگران را نیز به این کار تشویق کنند. بهترین رویکرد جهت حفظ و نگهداری مشتریان این است که رضایتمندی فراوان در مشتری ایجاد کرده و آنچه را که برای او ارزش تلقی می شود مورد توجه قرار داد تا درنتیجه وفاداری او به شرکت مستحکم شود.

در بحث بازاریابی، تبلیغات از اهمیت خاصی برخوردار است و درواقع بخش قابل رویت بازاریابی را تشکیل می دهد. طوری که اگر بازاریابی را مانند کوه یخ شناوری در آب تصور کنیم، تبلیغات بخشی از کوه یخ است که بیرون از آب بوده و قابل رویت می باشد. (محمدیان 1382)

حال در این بستر می توان نگاه خود را به شکل خاصی از تبلیغات متمرکز کرد: تبلیغات و ارتباط با مشتری از طریق امکانات تلفن همراه. امروزه استفاده از تلفن همراه در دنیا بسیار گسترده شده است. طوری که شاید نتوان زندگی بدون آن را تصور کرد. بنابر گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 30 بهمن 90 وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران را 73 درصد اعلام کرد. این آمار نشان دهندۀ استفادۀ گسترده از این وسیلۀ ارتباطی است که پتانسیلی را برای بازاریابی مؤثر از طریق تلفن همراه ایجاد کرده است. به طوری که در دهه های اخیر، بازاریابی از این طریق، فرصت های بسیاری را برای شرکت ها در جهت تبلیغات تجاری و یا تداوم ارتباط با مشتریان به وجود آورده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *