دانلود پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات: شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته فناوری اطلاعات

عنوان:

شناسایی و الویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های هوش تجاری با روش TOPSIS -مطالعه موردی شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی

استاد راهنما:

دکتر بابک شیرازی و دکتر ایرج مهدوی

استاد مشاور:

دکتر جواد وحیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق………………….. 13

1-1. معرفی………………….. 15

1-2. مقدمه………………… 15

1-3. تعریف مساله………………… 21

1-4. اهداف…………………… 22

1-5. ضرورت تحقیق………………….. 23

1-6. نوآوری‌های تحقیق………………….. 24

1-7. محدوده تحقیق………………….. 25

1-8. ساختار پایان نامه………………… 25

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق………………….. 27

2-1. مقدمه………………… 28

2-2. هوش تجاری………………….. 28

2-2.1. تعارف مختلف هوش تجاری………………….. 28

2-2.2. سیستم های هوش تجاری………………….. 30

2-2.3. ابزارهای هوش تجاری………………….. 33

2-2.4. علت وجودی و مزایای هوش تجاری………………….. 34

2-3. سیستم هوش تجاری و مولفه‌های آن…………………. 36

2-3.1. انباره داده‌ها……………….. 37

2-3.2. ابزارهای استخراج و انتقال داده………………… 38

2-3.3. تکنیک‌های فرایند تحلیل برخط………………….. 39

2-3.4. داده کاوی………………….. 40

2-3.5. معماری فنی هوش تجاری………………….. 40

2-4. مزایا و چالش‌های هوش تجاری………………….. 42

2-4.1. مزایای هوش تجاری………………….. 42

2-4.2. معایب و چالش‌های هوش تجاری………………….. 43

2-5. داشبوردهای مدیریتی و ارتباط آن با هوش تجاری……….. 44

2-6. ویژگی سازمان‌های کوچک و متوسط………………….. 45

2-6.1. نقش بنگاه‌های اقتصادی کوچک در توسعه اقتصادی………….. 46

2-6.1. مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک از جنبه مالی………………….. 49

2-7. مزایا و معایب هوش تجاری در سازمان‌های کوچک و متوسط……. 50

2-8. عوامل حیاتی موفقیت در هوش تجاری………………….. 55

2-9. برخی از عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شده در پیاده‌سازی سیستم‌های هوش تجاری….. 57

2-10. دسته‌بندی عوامل حیاتی موفقیت…………………… 61

2-11. نتیجه گیری………………….. 63

فصل سوم روش تحقیق…………………. 64

3-1. مقدمه………………… 65

3-2. روش جمع‌آوری داده………………… 65

3-3. جامعه و نمونه آماری………………….. 66

3-4. روش‌ها و ابزار جمع‌آوری داده‌ها……………….. 66

3-5. متغییرهای مستقل و وابسته تحقیق………………….. 70

3-5.1. متغییرهای مستقل تحقیق:………………… 71

3-5.2. متغییرهای وابسته تحقیق:………………… 76

3-6. فرضیه‌ها و مدل پیشنهادی تحقیق………………….. 77

3-6.1. مدل پیشنهادی تحقیق………………….. 78

3-6.2. انطباق الگوریتم و مدل پیشنهادی………………….. 79

3-6.3. معیارها و شاخص‌های تحقیق………………….. 80

3-7. مراحل انجام پژوهش……………………. 82

3-8. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………….. 84

3-9. نتیجه‌گیری………………….. 85

فصل چهارم محاسبات و یافته‌های تحقیق………………….. 86

4-1. مقدمه………………… 88

4-2. تحلیل‌های توصیفی………………….. 89

4-2.1. مشخصه‌های جمعیت‌شناختی………………….. 89

4-3. آمار استنباطی………………….. 91

4-3.1. فرضیه اول…………………. 91

4-3.2. نتایج…………………. 91

4-3.3. جدول توزیع فراوانی………………….. 91

4-3.4. روش حل فرضیه اول…………………. 92

4-3.5. الویت بندی عوامل سازمانی بر مبنای روش تاپسیس………. 94

4-3.6. فرضیه دوم………………… 95

4-3.7. نتایج…………………. 95

4-3.8. جدول توزیع فراوانی………………….. 95

4-3.9. روش حل فرضیه دوم………………… 97

4-3.10. الویت بندی عوامل فرآیندی بر مبنای روش تاپسیس……… 98

4-3.11. فرضیه سوم………………… 99

4-3.12. نتایج…………………. 99

4-3.13. جدول توزیع فراوانی………………….. 100

4-3.14. روش حل فرضیه سوم………………… 101

4-3.15. الویت بندی عوامل فنی بر مبنای روش تاپسیس…….. 102

فصل پنجم نتایج و پیشنهادات………………….. 104

5-1. مقدمه………………… 105

5-2. مرور مختصر بر مساله و هدف تحقی……… 105

5-3. نتایج و یافته‌ها……………….. 107

5-4. پیشنهادات…………………… 108

5-3.1. پیشنهادات اجرایی………………….. 108

5-4.1. پیشنهادات تحقیقات آینده………………… 109

5-5. نتیجه گیری………………….. 110

پیوست 1- پرسش‌نامه………………… 111

پیوست 2- نمودار فراوانی………………….. 116

پیوست 3 – محاسبات فرضیه اول…………………. 123

پیوست 4 – محاسبات فرضیه دوم………………… 128

پیوست 5 – محاسبات فرضیه سوم………………… 132

فهرست منابع و مآخذ…………………. 137

چکیده:

هدف اصلی در این پایان‌نامه شناسایی و الویت‌بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده‌سازی سیستم‌های هوش تجاری در سازمان‌های کوچک و متوسط است. تاکنون مطالعات مختلفی توسط محققین و در شرایط متفاوت بر روی عوامل حیاتی موفقیت سیستم‌های هوش تجاری انجام گرفته است اما در این پایان نامه سعی بر آن است تا از بین عوامل متعدد، عواملی که در سازمان‌های ایرانی و کوچک تاثیرگذار است، انتخاب گردند. در این تحقیق عوامل حیاتی موفقیت از سه جنبه مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته: منظر سازمانی، فرایندی و فناوری. شاخص‌های مرتبط با هریک از عوامل تعیین و سپس پرسش‌نامه‌ای که قابلیت اعتماد آن مورد آزمون قرار گرفته بود توزیع گردید و سرانجام داده‌های پژوهش جمع‌آوری و مشخص شد که در این میان به‌کارگیری ابزارها و منابع رایگان مهم‌ترین عوامل حیاتی و بعد از آن حمایت مالی مدیران ارشد سازمان در رده دوم قرار گرفت. بیان دقیق منافع حاصل از پیاده‌سازی سیستم و ایجاد دیدگاهی واقع‌بینانه نسبت به کارایی و عملکرد سیستم، نزدکیترین گزینه به راه‌حل ایده‌آل در میان عوامل فرایندی محسوب شده و دسترسی آسان کاربر به داده‌های مورد نیاز کسب‌وکار دارای بیش‌ترین امتیاز در میان عوامل فناوری می‌باشد.

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- معرفی

در این فصل به معرفی اجمالی مسئله مورد نظر می‌پردازیم. در ابتدا مسئله مورد نظر تعریف می‌شود سپس مروری بر سابقه تحقیق و ساختار پایان نامه خواهیم داشت.

2-1- مقدمه

آنتونی پادالینو در پایان نامه خود [1] هوش تجاری را این گونه تعرف می‌نماید: هوش تجاری واژه ای است که دارای تعاریف متعدد می‌باشد اما به طور عام می‌توان گفت هوش تجاری فرایند تبدیل داده‌ها به اطلاعات مفید و مورد استفاده سازمان است، به گونه‌ای که این اطلاعات بتواند در پشتیبانی از تصمیم‌سازی در سازمان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین هوش تجاری عمدتا می‌تواند به عنوان معماری سازمانی برای برنامه‌های کاربردی پشتیبان تصمیم و عملیاتی تعریف شود. سیستم‌های هوش تجاری به عنوان بسته‌های نرم‌افزاری استاندارد از طریق شرکت‌های مختلف ارائه می‌شوند مانند Cognos, SAS, Microsoft, Oracle که به مشتریان خود این امکان را می‌دهند تا این بسته‌ها را مطابق با نیازمندی‌های خود سازگار سازند [2].

هوش تجاری شامل مجموعه‌ای از برنامه‌های کاربردی و تحلیلی است که به استناد پایگاه‌های داده عملیاتی و تحلیلی به اخذ تصمیم بهینه برای فعالیت‌های مدیریتی می‌پردازد. به عبارت دیگر هوش تجاری به فرایند تبدیل داده‌های خام به اطلاعات تجاری و مدیریتی اطلاق می‌گردد که به تصمیم سازان سازمان کمک می‌کند تا تصمیمات خود را بهتر و سریع‌تر گرفته و بر اساس اطلاعات صحیح، عمل نمایند. داده‌ها با ورود به سیستم هوش تجاری مورد پردازش قرار گرفته و تبدیل به دانش می‌شوند، سپس دانش بدست آمده مورد تحلیل قرار گرفته و از نتایج تحلیلی آن، مدیران در تصمیم گیری خود بهره‌مند شده و اقداماتی را جهت بهبود عملکرد سازمان انجام می‌دهند.

هوشمندی سازمانی را می‌توان استفاده موثر، به جا و سریع از داده‌ها، اطلاعات، دانش و خرد افراد داخل و خارج از سازمان در تصمیم گیری‌های سطوح مختلف سازمان دانست. امروزه از هوشمندی سازمانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های رقابتی سازمان نام برده می‌شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *