تاریخچه سلامت روانی

      تاریخچه سلامت روانی باتوجه به وجود بیماریهای روانی اززمانی که بشر وجود داشته ومخصوصاً زندگی اجتماعی راشروع کرده همراه بوده است.پیداکردن ،شروع وآغاز هرنهضتی به خصوص نهضت های اصلاحی وعلمی به علت داشتن منابع گوناگون وچند جانبه مسئله مشکلی است.درحقیقت روانپزشکی را می توان قدیمی ترین حرفه وتازه ترین علم به شمارآورد.

ازاسناد ومدارک موجود چنین استنباط می شودکه تااواخر قرن هیجدهم وهمزمان باانقلاب کبیرفرانسه ازتاریخچه سلامت روانی اطلاعات کافی دردست نیست به علت جهل وبی سوادی ازبروز بیماری های روانی،اختلافات رفتاری وبیماریهای روانی رابه دخالت ارواح خبیثه وشیاطین ،قدرت های ماورای انسانی ونفوذعوامل طبیعی مانندخورشید ماه ورعد وبرق دربدن می دانستندکه بااین بیماری هابانیروی ماوراء الطبیعه وساطت افرادمقدس درنزدخدا بهبود یابندواین شفاعت موقعی اتفاق می افتدکه بیماردرخواب باشد.

اولین باربقراط فیلسوف مشهوریونانی بودکه خرافات درباره بیماری های روانی راکنارگذاشت واختلافات روانی رابه طرف پزشکی کشانید.دراوایل قرن سیزدهم واوایل رنسانس ارتباط جسم و روان ویکپارچگی واکنش آنها موردبحث قرارگرفت.

اطلاعات جسته وگریخته ای وجود داردکه تاقرن چهاردهم مکان های برای مواظبت ئنگهداری بیمارروانی وجود داشته است.درقرن هفدهم ارتباط جسم و روان ومحل این ارتباط درسلسله اعصاب موردبحث قرارگرفت درهمین قرن درسال 1602 اولین کتاب پزشکی درباره بیماری های روانی بانام پراکسین مدیا توسط یک سوئیسی نوشته شد(میلانی فر؛1373).

در اواخر قرن 18 واوایل قرن 19 نام 3 نفربایددرسرلوحه پیشتازان ورهبران درمان اخلاقی وانسانی که عبارتنداز فیلیپ ازفرانسه،ویلیام تیوک ازانگلستان ،و ون سنزوکیاروکی ازایتالیا قرارگیرد.دراین قرن علوم وتکنولوژی پیشرفت قابل توجهی کرد. درقرن بیستم تئوریهای مختلف روانکاوی ،روانپزشکی ،دینامیک،ژنتیک،بیولوژی ،ارتباط جسم وران ،تئوریهای سرشتی،مطالعه درباره  اثرات الکتروشوک وعمل جراحی مغز دربعضی ازبیماریهای روانی،گشایش مراکزاورژانس ،روانپزشکی به علت بروز جنگ جهانی دوم ومطالعات اپیدمیولوژیک درکودکان که ازخانواده هایشان جداشده بودندوبه سایرکشورها پناه آورده بوندباز شد.کم کم مکتب رفتارگرایی توسط واتسون مفهوم همئوستازی ومطالعه واکنشهای اعصاب ،اتونوم به وسیله کائن دراثربرخوردبااسترس وفشارها،فرضیه فشارسندروم سازش عمومی توسط هانس سیله وبالاخره فرضیه های دیگریکی پس ازدیگری پیداشدو روانپزشکی بصورت روانپزشکی امروزی درآمد(میلانی فر،1373).

کلید سلامت روان

      سلامت روان به نحوه تفکر،احساس وعمل فردمربوط می شود.به طورکلی افرادی که ازسلامت روانی برخوردارهستند:

  1. نسبت به زندگی نگرش مثبت دارند.
  2. آماده برخوردبامشکلات زندگی هستند.
  3. درموردخودودیگران احساس خوبی دارند.
  4. درمحیط کارو در روابطشان مسئولیت پذیرهستند.

وقتی ازسلامت روانی خوبی برخوردارباشندانتظاربهترین چیزهارادرزندگی دارندوآماده برخوردباهرحادثه ای هستند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه