تز و پایان نامه مقالات

دانلود پایان نامه رایگان درباره امنیت ملی دیدگاه‌های صاحب نظران سیاسی

دانلود پایان نامه

بخش دوم

دیدگاه‌های صاحب نظران سیاسی


بخش دوم: دیدگاه‌های صاحب‌نظران سیاسی

فصل اول

دیدگاه دال و رقابت سیاسی

رابرت دال در نظریه‌های خود، از تکثر سیاسی لیبرال دفاع کرده است، وی حفظ ثبات قدرت سیاسی در جوامع غربی را به استناد برخی شواهد و آمارهای عینی از انتخابات، نحوه حل بحرانهای مختلف اجتماعی و نحوه تخصیص ارزش‌ها مدیون توزیع شدید قدرت سیاسی توأم با اقتدار لازم دیده است.

خاستگاه پیدایی و تکوین نظریات کثرت گرایانه وی موجب شده که علاوه بر جهان غرب، به صدور توصیه‌ای دستورالعمل گونه برای جهان سوم نیز مبادرت نماید، اساس این توصیه را تفاوت قوت دولت در جهان غرب و جهان سوم تشکیل می‌دهد. از مطالب «دال» چنین بر می‌آید که وی دولت را در نظام‌های غربی قوی  تصور کرده و تکثر سیاسی غربی در فضای جدید جهانی را تحلیل نموده است بعلاوه چنین به نظر می‌رسد که این الگو به نظر وی برای جهان غرب الگویی مطلوب ارزیابی شده است که توانسته کارایی رقابتی خود را در طول زمان نشان دهد. در عوض، وی دولت را در جهان سوم ضعیف ارزیابی کرده و در تناسب با این برداشت، بر شکل‌گیری نهادهای رقابت سیاسی پیش از ایجاد، فعال شدن و عمل کردن خود رقابت سیاسی تاکید ورزیده[1] است. در این فرض اگر کشوری خواسته باشد به سوی مردم سالاری هرچه بیشتر گام بردارد باید مراحلی چند را پشت سر گذارد:

اول اینکه به استحکام بخشیدن به چارچوب‌های بنیادین نظام سیاسی از راه تدوین قانون اساسی ایجاد دیوان سالاری متمرکز، نیروهای قوی حافظ امنیت داخلی و امنیت ملی، بهینه‌سازی فرایند جامعه‌پذیری فرهنگی و سیاسی بپردازد.

دوم اینکه تلاش نماید سطح آگاهی عمومی و سیاسی جامعه را از راه ارتقای شاخص‌های آموزشی بالا برد تا در کل جامعه بطور واقعی دو احساس ایجاد گردد.

1ـ احساس داشتن حق دخالت در امور سیاسی کشور برای بهره‌برداری از حقوق صریح و آشکار خود.

2ـ احساس مؤثر بودن نظر و دیدگاه افراد جامعه در تغییردهی جریان امور سیاسی کشور.

سوم اینکه کوشش کند ساز و کارهایی برای هدایت جامعه به سوی شکل‌دهی مردمی مجاری بومی و مناسب اعمال مشارکت سیاسی ایجاد نماید تا نهادهای اعمال مشارکت سیاسی مردم بطور طبیعی شکل گیرد، یکی از فواید مهم فرایندی کردن، ایجاد نهادهای اعمال مشارکت سیاسی، بومی شدن شکل و کارکرد آنهاست؛ به عبارت دیگر رویه مرسوم جهان سوم که بر تقلید چشم بسته و کپی‌برداری از دنیای غربی استوار بوده و ناکارایی و بی‌ثباتی سیاسی را به منزله پیامد خود عرضه کرده است، جای خود را به نهادهایی میدهد که برآمده از بنیادهای فرهنگی جامعه‌ای است که در آن حیات یافته‌اند.

چهارم اینکه پس از شکل‌گیری تدریجی و طبیعی مبتنی بر احساس نیاز جامعه، نهادهای اعمال مشارکت سیاسی با اطمینان از پشتوانه ملی، که برای تداوم حیات آنها وجود دارد، رقابت سیاسی را اجازه دهد.

پنجم اینکه دامنه رقابت سیاسی از محدود آغاز میشود و بطور تدریجی گسترش خود را آغاز میکند، اما هیچ گاه بدلیل بنیادهای فرهنگی مستحکمی که دارد به چارچوب‌های نظام سیاسی عامداً آسیب وارد نمی‌کند و  خطوط قرمز نظام سیاسی را در نمی‌وردد.

دیدگاه هانتینگتون و رقابت سیاسی

هانتینگتون را از این نظر باید پیرو رابرت دال دانست که در رهنمودهای خود به جهان سوم، تلاش کرده منظور خود را شفاف و صریح بیان دارد. وی از این موضوع در مباحث مربوط به کثرت گرایی در جهان سوم سخن گفته است، تصور وی از جهان سوم دنیایی را شکل می‌دهد که در آن دموکراتیزاسیون تقریباً در نیمه راه قرار دارد. هانتینگتون پذیرفته است که دموکراتیزاسیون از جهان سوم نشأت نگرفته، طبیعی جهان سوم نیست؛ بلکه در جهان غرب رشد کرده و برای جهان سوم الگو واقع شده و کشورهایی چند به سوی اجرایی سازی آن گرایش پیدا کرده‌اند. در عین حال مشکلاتی که فراروی دموکراتیزاسیون در جهان سوم قرار دارد از نظر وی دورنمانده است، در کتاب «موج سوم دموکراسی» وی انواع مختلفی از این مشکلات را به نحو تبیینی برشمرده، تلاش کرده است نشان دهد که کشورهای غیر غربی واقع در جهان سوم، نسبت به امواج سه گانه دموکراتیزاسیون در چه موقعیتی قرار دارند.

در توصیه‌هایی که وی برای آغاز کردن و تداوم بخشیدن به دموکراسی کرده تقریباً همه جا دسته‌ای متشکل و منسجم از افراد یا گروه‌های اجتماعی و سیاسی را مفروض گرفته که خواهان اجرای دموکراسی در کشورهای خود هستند و برای رسیدن به آن کوشش می‌کنند.

از نظر وی، حفظ ثبات سیاسی یک نظام سیاسی جهان سومی در گرو تشکیل احزاب سیاسی قدرتمند و متکی به حمایت نهادینه شده توده‌ای است که ترجیحاً باید پیش از گرم شدن بازار رقابت سیاسی تشکیل شده باشد. در نتیجه در این دیدگاه، رقابت سیاسی نسبت به نهاد خود تقدم نداشته، بلکه متأخر از آنست. حال مسئله مهم اینست که در این مرحله باید مشخص شود چه نوع نظام حزبی مناسب‌ترین است و می‌تواند بر استحکام ثبات سیاسی بیش از پیش بیفزاید، پاسخ هانتینگتون که به شکل پیش‌بینی اجمالی بیان شده چنین است:

«نظام‌های دو حزبی و نظام‌های دارای یک حزب مسلط، در درازمدت بیشتر از نظامهای تک‌حزبی و یا چند حزبی، ثبات سیاسی را برقرار خواهند نمود، زیرا نظامهای دو حزبی و نظامهای دارای حزب مسلط، نوعی رقابت حزبی را بوجود می‌آورند که در جذب گروه‌های جدید به درون نظام سیاسی، کارایی بیشتری دارد. جذب منافع جدید اجتماعی و اقتصادی ناشی از نوسازی بدون بکارگیری اجبار برای نظامهای تک حزبی کار دشواری است و حد نهایت به بروز بی‌ثباتی می‌انجامد.»

جذب نیروهای جدید اجتماعی به درون سیاست در نظام چند حزبی تنها می‌تواند از طریق افزایش تعداد احزاب صورت گیرد و نظام دو حزبی به گونه موثرتری می‌تواند قطبی شدن را که بنیاد سیاست مبتنی بر وجود حزب است نهادینه سازد و تعدیل نماید.

بنابراین، خلاصه دیدگاه هانتینگتون آنست که پیش از گسترش دامنه رقابت سیاسی باید یک نظام دو حزبی یا چند حزبی با یک حزب مسلط ایجاد شده، استحکام یابد و رقابت سیاسی در چارچوب آن به جریان افتد؛ به عبارت دیگر، تنها ماشین حزبی با دو مشخصه یاد شده در جهان سوم پاسخگوی حفظ ثبات نظام سیاسی است، در غیر اینصورت باید منتظر رویدادهای خشونت بار و بی‌ثباتی کننده بود[2].

دیدگاه لوسین پای و رقابت سیاسی

لوسین پای عامل رقابت سیاسی را در پرتو بحران مشروعیت نظام سیاسی بررسی کرده است، بحران مشروعیت بوسیله پای با مقدماتی تعریف شده است.

1ـ مسایل هویت و مشروعیت، بسیار به هم نزدیک‌اند و در بعضی موارد بر یکدیگر منطبق می‌شوند اما بین بحران‌های هویت و بحران‌های مشروعیت تمایز روشنی وجود دارد، زیرا می‌توان تصور کرد مردمی از هویت خود تصویر واضحی داشته باشند، اما بر روی تقسیم و توزیع مناسب و پذیرفته شده اقتدار میان ساختارهای گوناگون سیاسی اجماع نظر نداشته باشند.

در نتیجه حل رضایت بخش بحران هویت چه بسا رفع بحران مشروعیت را شامل نگردد[3].

به عبارت دیگر بین بحران هویت و بحران مشروعیت نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است زیرا هر بحران مشروعیتی بحران هویت نیز هست اما هر بحران هویتی ممکن است بحران مشروعیت نباشد.

2ـ بحران مشروعیت به نحوی بارز به فشارهای موجود بین برابری و ظرفیت در نشانگان توسعه ارتباط دارد.

توضیح اینکه؛ چون مشروعیت، خصیصه‌ای از نظام سیاسی است، به شکل خاصی با عملکرد ساختار حکومتی در ارتباط نزدیک است و بنابراین در تعیین ظرفیت نظام نقش اساسی دارد؛ به عبارت دیگر، پذیرش و تأیید مشروعیت با مردم است و این امر احتمالاً آنگاه تحقق می‌یابد که به نظر رسد زمامداران به اصول برابری احترام گذاشته‌، تمایزات را تنها به منزله واقعیت اشکال مناسب انفکاک ساختاری تلقی می‌کنند.

بنابراین، تمامی پیشرفتهای حاصل در نشانگان توسعه همراه با تغییرات پیوسته در روابط بین برابری ظرفیت، و انفکاک ساختاری احتمالاً واکنشی را ایجاد خواهد کرد که بر مشروعیت تأثیر نهاده، بحران بزرگی را موجب گردد.

3ـ در یک بحران مشروعیت واقعی، قاعدتاً چالش باید متوجه ابعاد قانونی و مبنایی نظام و عام‌ترین ادعاهای رهبری صاحب اقتدار نظام باشد.

«پای» با این دیباچه کوتاه، ابتدا بحران مشروعیت را به منزله شکل تغییر در ساختار بنیادین یا هویت حکومت، یا منبعی که حکومت مدعی است اقتدار عالی خود را وامدار آنست، یا آرمان‌هایی که حکومت ادعای عرضه آنها را دارد تعریف می‌کند و سپس کوتاه و صریح بیان می‌دارد که «بحران مشروعیت عبارت است از فروپاشی مبانی قانونی حکومت»[4].

[1]. مایرون واینر و ساموئل هانتینگتون؛ «درک و توسعه سیاسی»، همان ص 51.

[2]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص 122.

[3]. لوسین پای و دیگران؛ همان، ص 205.

[4]. غلامرضا خواجه سروی؛ همان ـ ص 125.

این تکه ای از پایان نامه رایگان با عنوان بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران 170صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

92