عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

معرفی اموال شرکت

اموال و دارایی شرکت متعلق به شخص حقوقی است و از مجموعه آورده شرکاء تشکیل و در عین حال از اموال و دارایی شرکاء مستقل و منفک می باشد شرکاء به محض تحویل و تسلیم سهم شرکت خود به شرکت و اختصاص آن به شخص حقوقی هیچگونه رابطه عینی بر اموال شرکت ندارند و حقوق عینی آنها تبدیل به حقوق دینی می گردد بنابراین شرکتها به عنوان یک شخص حقوقی مستقل از شخص شرکا هستند و بستانکاران برای وصول طلب خود از شرکت باید اموال شرکت را معرفی کنند.آثاراین تفکیک در اموال و اختصاص اموال شرکتهای تجاری میتواند نتایجی داشته باشد که به شرح ذیل دسته بندی می شود:

  • دارایی و اموال شرکت ضامن منحصر پرداخت مطالبات طلبکاران شرکت است.به عبارت بهتر در موقع انحلال و تصفیه منحصراً طلبکاران حق دارند از کلیه اموال موجود در شرکت استفاده نمایند و پس از وضع دیون چنانچه چیزی بماند قابل تقسیم بین شرکاست و انفکاک استقلال دارایی شرکت از شرکاء ایجاب می کند که طلبکاران شخصی شرکاء حق مراجعه به اموال شرکت را نداشته باشند و نتوانند برای وصول مطالبات خود از طریق محکمه صالحه علیه اموال شرکت اقامه دعوا یا اجرائیه صادر کند. همان طوریکه طلبکاران شرکت در موقع حیات شرکت حق مراجعه به اموال شخصی شرکاء شرکت را ندارند.
  • نظر به اینکه به اسناد ماده ۵۸۳ قانون تجارت همه شرکت های این قانون واجد شخصیت حقوقی هستند و از طرفی اموال شرکت تنها منبع مالی جهت تامین بدهی های شرکت بوده لذا طلبکاران بعضی از شرکت های موضوع قانون تجارت که مسئولیت شرکاء در آنها نا محدود و یا نسبتاً نا محدود است، میتوانند در صورت عدم کفایت اموال شرکت جهت تامین مطالباتشان به تک تک شرکاء مراجعه و از اموال شخصی آنها استیفای حقوق بنمایند.
  • در صورت انحلال شرکت شرکاء حق ندارند نسبت به تقسیم و تسهیم سهم ا لشرکه یا آورده خود اقدام نمایند مگر اینکه قبل از آن نسبت به وضع دیون شرکت اقدام کرده باشند دقیقاً مثل ما ترک متوفی است تا زمانیکه مخارج کفن و دفن و وضع دیون میت از آن صورت نگیرد ملحق به ورثه نخواهد بود.
  • شرکت بابت منافع حاصله از فعالیتش مستقیماً مسئول پرداخت مالیات است و وضع مالیات بر شرکتها موکول به تقسیم میان شرکاء نیست.

طبق این تفاسیر و به موجب ماده ۵۸۳ شرکت تجارتی که دارای شخصیت حقوقی است اموال و دارایی و حقوق تکالیف مخصوص به خود دارد و جدا از آن  شرکا دارد و طلبکاران شرکت حق درخواست تامین نسبت به دارایی آن را دارند و محدود کردن حقوق آنان به سرمایه ثابت صحیح نیست. زیرا سرمایه اولیه شرکت می تواند جزئاً یا کلاً از بین رود و تبعاً ارزش سهام نیز کاهش یافته و نهایتاً به صفر رسد. این امر بیشتر زمانی اتفاق می افتد که شخص حقوقی در معاملات خود ضرر می کند. همین طور امکان دارد که شرکت پس از تشکیل با سرمایه معین، اموالی کسب کند. این اموال، خواه منقول و خواه غیر منقول الزاماً نباید در سرمایه شرکت وارد گردد؛ اما تضمین مناسبی برای حفظ حقوق طلبکاران است. مدیر تصفیه شرکت نیز بدهی ها و هزینه های دادرسی را از محل دارایی شخص حقوقی و نه صرفاً سرمایه آن پرداخت خواهد کرد. بستانکاران شرکت ها ی شخص که از محل دارایی آن به جمیع مطالبات خود نمی رسند از حق وثیقه ای که دارند نسبت به دارایی شرکاء ضامن بهره برداری می نمایند.در خصوص طلبکاران شخصی شریکان همان طور که قبلاً اشاره کردیم حقی نسبت به اموال شرکت ندارند. آنان فقط حق توقیف سهم ا لشرکه یا سهام بدهکاران خود را به اجرا درخواهند آورد. البته در صورتی که شرکت تحت هر عنوان قانونی وجوهی را به شرکاء خود اختصاص داده باشند حق تامین آن نیز محفوظ می ماند.

بند اول: عدم امکان معرفی اموال شرکت در قبال بدهی شرکاء

علت عدم امکان توقیف اموال شرکت در قبال بدهی شرکاء و جدا بودن شخصیت و در نتیجه دارایی شرکاء شرکت در یکدیگر می باشد. اموال شرکت تعلق به شرکت دارد وجزء دارایی شرکاء نمی باشد تا طلبکاران آنها بتوانند آن را به عنوان دارایی شرکت توقیف و از محل آن طلب خود را وصول کنند. حقی که شریک در شرکت دارد سهم ا لشرکه (سهام) اوست که به موجب آن حق دارد از سود شرکت بهره ببرد. به موجب دلالت مواد ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت شرکاء بوده و دارایی آنها نیز مستقل از دارایی شرکاء است، چنان که این امر از امور متمایز کننده شرکت مدنی و شرکت تجاری بوده و از آثار شخصیت حقوقی است و شرکت با مسئولیت محدود نیز جزء گروه شرکت سهامی است که شخصیت شرکاء در آن نقشی ندارد، بنابراین توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی مدیرعامل و شرکاء شرکت  فاقد مجوز قانونی است. در مورد شرکت تضامنی نیز طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند که طلب خود را مادام که شرکت مربوط منحل نشده است از دارایی شرکت تامین یا وصول کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
  • آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
  • آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
  • آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
  • آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری  با فرمت ورد