مقالات

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع : رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتها

دانلود پایان نامه

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

 

3-1)مقدمه

روش تحقیق را میتوان  بعنوان مجموعه ای از قواعد ، ابزارها  وراه های معتبر ونظام یافته برای بررسی واقعیتها کشف مجهولات ودستیابی به راه حل مشکلات دانست . اتخاذ روش تحقیق علمی تنها راه دستیابی به دست آوردهای قابل قبول و علمی است  (خاکی ، 1382،ص 201) . بطور کلی هر تحقیق می تواند در ابتدا در پی طرح مشکل یا مسئله ای باشد . مشکل و مسئله سوالات زیادی در ذهن محقق ایجاد می کند ودر برخی مواقع موجب پیدایش فرضیاتی می شود . در این حالت پژوهشگر با جمع آوری اطلاعات وآمار مورد نیاز و تجزیه وتحلیل آنها به پاسخ سوالات پژوهشی وتایید یا رد فرضیات مطرح شده ، می پردازد . مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از فرایند اجرای تحقیق ، روش اجرای تحقیق ، جامعه ونمونه آماری ، روشها وابزار جمع آوری اطلاعات وهمینطور روش تجزیه وتحلیل داده ها واطلاعات .

 

3-2)فرایند اجرای تحقیق

در این تحقیق ابتدا به بررسی ادبیات تحقیق بر اساس مسئله بیان شده ، سپس متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شده وداده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله بررسی اسناد ومدارک و پرسشنامه جمع آوری گردید ، سپس این داده ها تبدیل به امتیازات مربوط شده و برای تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSSآماده شدند . در ادامه با محاسبه مشخصه های توصیفی متغیر وجداول مربوطه توزیع صفت های متغیر بررسی ودر نهایت به آزمون فرضیه اقدام شده است .

 

3-3)روش تحقیق

این تحقیق براساس ماهیت و روش از نوع توصیفی – تحلیلی وبر اساس هدف ازنوع کاربردی می باشد.اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد . تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می شود . یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین وگزارش می کند  (خاکی ، 1382 ، ص 104) . بعبارت بهتر مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف و ویژگی های متغیرهای یک موقعیت صورت می گیرد.از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارت از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر با دیدگاهی فردی ، سازمانی ، صنعتی و نظایر آن است  (سکاران، 1390، ص124-123) . روش تحقیق در این مطالعه مبتنی بر روش میدانی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است .

 

3-4)جامعه و نمونه آماری:

جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است در باره آن به مطالعه بپردازد  (مقیمی، 1377، ص294)  . در تحقیق حاضر ، جامعه آماری شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان است .

نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می باشد و به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مومنی،1380،ص 182) . نمونه برداری، فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه بتوان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد (سکاران،1390،ص 296) . در تحقیق حاضر  چهار چوب نمونه عبارت از شرکتهای کوچک ، متوسط و بزرگ در صنایع غذایی و صنایع فلزی است . به این دلیل که صنایع غذایی از صنایع بسیار مهم کشور بوده و در زندگی روزمره افراد نقش مهمی را ایفا می کند و همچنین صنایع فلزی به دلیل این که پایه و اساس بسیاری از صنایع می باشد، در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته شده است . در تعریف اندازه شرکت در زمینه تحقیقاتی معیارهای متفاوتی نظیر تعداد پرسنل ، حجم سرمایه ، حجم دارایی ها ، مقدار فروش و ظرفیت تولید به کار می رود اما رایج ترین ملاک تعریف اندازه شرکت سطح اشتغال پرسنل است ، در آمار وزارت صنعت و معدن شرکتها از نظر تعداد پرسنل به دو گروه زیر 10 نفر و بالای 10 نفر تقسیم شده اند که شرکتهایی بالای 10 نفر در 3 گروه دسته بندی می شوند .  به شرکتهای که 49-10 پرسنل دارند کوچک ، دارای 99-50 پرسنل باشند متوسط و بالای 100 پرسنل شاغل بزرگ اطلاق می گردد  . تعداد 915 شرکت در شهرک های صنعتی استان گیلان فعال می باشند از این تعداد 287 شرکت در زمینه صنایع غذایی و فلزی فعالیت می کنند ، که تعداد 166 شرکت دارای بیشتر از 10 نفر پرسنل و سابقه فعالیت 3 سال به بالا هستند که  در تحقیق حاضر بعنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده و از آنجا که تعداد جامعه آماری کم بوده است برای تمام جامعه آماری پرسشنامه توزیع گردیده است .

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

 

 

نوشته های مشابه

بستن