تز و پایان نامه مقالات

دانلود رایگان پایان نامه :بررسی تحلیل کلام 2-4 رویکرد نقش گرای مایکل هلیدی:

دانلود پایان نامه

  2-4 رویکرد نقش گرای مایکل هلیدی:

با توجه به این نکته مهم که بخش اعظم مفاهیم و ابزارهای تجزیه و تحلیل کلام مورد       .    استفاده در تحقیق حاضر، از ابزارهای معرفی شده در روش هالیدی می باشد و با توجه به نقش موثر این زبان شناس برجسته در تجزیه و تحلیل کلام ، در این قسمت از تحقیق به معرفی رویکرد وی می پردازیم.

برجسته ترین نظریه پرداز رویکرد نقش گرایی، مایکل هلیدی با الهام از مفهوم بافت موقعیت و نیز نظریه نظام ساختی جی. آر . فرث، زبان شناسی سازگانی یا نظام مند _ نقشی را معرفی کرد که به رویکردی موفق در عرصه تحلیل متون تبدیل شد.

زبان شناسی نظام مند نقشی به اعتقاد روبینز دستور هر زبانی را مجموعه پیچیده ای از نظام هایی به شمار می آورد که سخنگویان  هر زبان باید در درون آنها به انتخاب بپردازند. این نظام ها برخی متوالی و برخی همزمان هستند. سخنگو از طریق این نظامها، گفته ای را تولید میکند وشنونده گفته را در می یابد(روبینز، 1378 ، 464) .

در این رویکردزبان شناختی دو مفهوم بنیادین مستتر است که نام این رویکرد از آنها گرفته شده است : نظام و نقش (هلیدی، 1985 ، xiii ).

در مورد “نظام” توضیح اینکه هر زبان نظامی از معانی است که با صورت همراه می شود و در واقع با کمک صورت، معانی تظاهر پیدا می کنند.  در مورد “نقش” اینکه هلیدی دو مفهوم از آن در نظر دارد: الف) نقش های دستوری ب) نقش های زبانی او همه نقش های زبان را نقشهای اجتماعی می داند.(همان)

هلیدی دستور خود را دستور نقش گرا می داند زیرا چهار چوب مفهومی آن بیشتر نقش گراست تا صوری. اودر تفسیر سه مفهوم ، متن ، نظام ،   وعناصر ساختار زبان شناختی، نقش را مد نظر دارد (هلیدی، 1985 ، xiii).

2-4-1جایگاه معنا و دستور در این رویکرد

از نظر هلیدی (1994 ، xvii) زبان به عنوان یک نظام معانی به همراه صورت هایی است که از طریق آن صورت ها، معانی تشخیص داده می شوند. از نظر او زبان نظامی برای ساختن معانی است که دستور و معنی شناسی در نزد او صرفاً به معانی واژگان محدود نمی شود بلکه یک نظام کامل از همه معانی موجود در یک زبان است و این معانی همانقدر بوسیله دستور زبان تعیین می شود که به وسیله واژگان . در حقیقت در این رویکرد معانی در قالب عبارت پردازی [1] رمز گذاری می شوند. به عبارتی دیگر رشته ای از عوامل دستوری و یا واحدهای نحوی شامل عناصر واژگانی چون افعال و اسامی و عناصر دستوری مانند حروف تعریف if, of, the ودر تعیین معنا نقش دارند. در رویکرد نقش گرای هلیدی رابطه بین معنی و عبارت پردازی یک امر قرارداری نیست بلکه صورت های دستوری به طور طبیعی با معانی که رمزگذاری می شوند، ارتباط دارند.

هلیدی (1994، xviii) رابطه بین دستور و معنا شناسی را طبیعی می داند نه قرار دادی. بدین صورت که ارتباط بین معنا و کلام در مرحله صورت اولیه یا صورت فرضی زبان قرار دادی بوده است. به عبارتی هیچ ارتباط طبیعی بین معنای جمله ای مانند « من آن را می خواهم »ویا « آن را به من بده » یا آواهایی چون «ماما» یا «نانا» که اغلب به وسیله کودک ده ماهه تولید می شود وجود ندارد. برای شروع و تکامل نظام زبان ، این گونه قراردادهای اولیه ضروری است . در غیر این صورت، مسئله ارتباط تنها به تعداد اندکی معانی که برای آنها، نشانه های طبیعی وجود دارد محدود می شد. بنابراین دستور واژگان شامل یک نظام نشانه ای طبیعی است و این تفکر در دیدگاه نقش گرایی هلیدی به خصوص تجزیه و تحلیل کلامش نقش بنیادین دارد. دستور نظام مند- نقشی هلیدی به معنا اهمیت و اولویت می بخشد و آن را در راس مدل سطحی خود قرار می دهد که این سه سطح عبارتند از 1) معنی[2] 2) بیان[3] 3) نظام آوایی زبان[4]  (هلیدی ، 1985 ، xiii)

مفهوم معنا در نظریه، نظام مند – نقشی در سه فرا نقش[5] تجلی می یابد: فرا نقش اندیشگانی [6] فرا نقش بینا فردی [7] و فرا نقش متنی.[8] هلیدی ایفای نقش فرا نقش ها را در بند محقق می داند. از نظر او” بند” واحد تجزیه و تحلیل متن است. فرا نقش بینا فردی به مفاهیمی چون “نمود”، “وجهیت” و” ارزیابی” می پردازد و همه انتخابهایی را که در بیان معانی بینا فردی داریم، توصیف می کند. فرا نقش اندیشگانی شامل مفاهیمی چون “شرکت کننده” ،” فرایند “و” موقعیت” می شود و چگونگی ارجاع به موجودیت ها و وقایع را توصیف می کند. فرا نقش متنی شامل مفاهیمی چون” مبتدا” ،” خبر” و” انسجام” می شود وترتیب گروهها و عبارات را در بند باز می نمایاند( هلیدی ، 1985 xiii) .

تامپسون (1996 ، 35 ) از فرا نقش چهارمی به نام «فرا نقش منطقی»سخن به میان می آورد که مجموعه ای از بندها را به هم ربط می دهد در حالی که سه فرا نقش اول درون یک بند ایفای نقش می کنند. در این رویکرد، هر عنصری از زبان با ارجاع به نقش آن در سیستم کلی زبان تعریف و تبیین می شود. بر این اساس دستور نقشی، چیزی است که همه واحدهای زبان (بندها، عبارت، واژگان و…) را به عنوان عنصری که در قالب و شکل دهی نقش ها دخالت دارند با هم می بینند و در ارتباط با یکدیگر تفسیر می کنند.( هالیدی 1985،xiii  ).

هلیدی خود در توضیح این دستورچنین می گوید : این دستور یک دستور نقش گراست زیرا براساس چگونگی کاربرد زبان طراحی شده است.

هر متنی فراگفتاری یا فرانوشتاری، دربافت کاربردی، مفهوم خود را باز می یابد. علاوه بر این، کاربرد بیش از ده ها هزار نسل در طی اعصار تاریخ است که  نظام زبان را به وجود آورده است و در طی این اعصار، زبان برای ارضاء نیاز انسان بتدریج رشد کرده است و بر اساس نقشی که در ارتباط با نیازها ایفا می کند سازماندهی شده است(هالیدی، 1985، xiii).

2-5 از تحلیل کلام به تحلیل کلام انتقادی :

گرایش جدیدی در دهه های اخیر تحت عنوان تحلیل کلام انتقادی به وجود آمده است و انتقاداتی را بر مطالعات کلامی و از جمله نظریه نظام مند-نقشی هالیدی وارد آورده که چند مورد را به اختصار توضیح می دهیم. نکته مهم این است که این گرایش خود از درون نقش گرایی برخاسته ولی سطوح بالاتر و انتزاعی تری را شکل دهنده کلام معرفی می کند.

دیوید برچ زبان شناسی هلیدی را همانند چامسکی زبان شناسی جمله دانسته است. او معتقد است که متن به عنوان یک واحد صوری در زبان است که در حقیقت مثل یک ابر جمله عمل می کند.  این مساله باعث شده که دستور متن به عبارات پیچیده منطق صوری تبدیل گردد.

نورمن فرکلاف بین اهداف انتقادی و اهداف توصیفی تحلیل کلام تمایز قائل می شود . او معتقد است که بازنمایی های ایدئولوژیکی به خاطر طبیعی بودنشان بدیهی فرض شده اند و در تحلیل کلام توصیفی غالب در دوره اخیر آنها را نادیده گرفته اند(ر.ک.فرکلاف 1995 ).

به طور کلی بیشترین انتقادی که تحلیل گران کلام انتقادی برصاحب نظران تحلیل کلام از جمله هلیدی وارد آورده اند این است که آنها با کلام به طور «انتقادی» برخورد نکرده اند و متون را به صورت متونی بی طرف و عاری ازهرگونه ایدئولوژی درنظرگرفته اند. زبان شناسان انتقادی دریافته اند که اشخاص ، در مقابل حوادث یا رویدادهای زبانی که از پیش در قالب واقعیت های اجتماعی تبلور یافته اند، بی علاقه ، خنثی، مشاهده گر منفعل نمی باشند. بلکه به عکس آنها دارای گرایشات سیاسی هستند. اینگونه تحلیل گران انتقادی تلاش می کنند که با رویکرد و اتخاذ روش انتقادی در مطالعات زبانی روشی ابداع کنند که بتواند منشا تغییرات سیاسی – اجتماعی در جامعه باشند (برچ،1991،791 ).

 

 

 

 

 

 

 

[1]-WORDING

[3]-wording

[4]-sounding

[5]-metafunction

[6]-ideational

[7]-inter personal

[8]-textual

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی تحلیل کلام 75صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

92