دانلود رایگان پایان نامه :بررسی تحلیل کلام 2-4 رويكرد نقش گراي مايكل هليدي:

  2-4 رويكرد نقش گراي مايكل هليدي:

با توجه به اين نكته مهم كه بخش اعظم مفاهيم و ابزارهاي تجزيه و تحليل كلام مورد       .    استفاده در تحقيق حاضر، از ابزارهاي معرفي شده در روش هاليدي مي باشد و با توجه به نقش موثر اين زبان شناس برجسته در تجزيه و تحليل كلام ، در اين قسمت از تحقيق به معرفي رويكرد وي مي پردازيم.

برجسته ترين نظريه پرداز رويكرد نقش گرايي، مايكل هليدي با الهام از مفهوم بافت موقعيت و نيز نظريه نظام ساختي جي. آر . فرث، زبان شناسي سازگاني يا نظام مند _ نقشي را معرفي كرد كه به رويكردي موفق در عرصه تحليل متون تبديل شد.

زبان شناسي نظام مند نقشي به اعتقاد روبينز دستور هر زباني را مجموعه پيچيده اي از نظام هايي به شمار مي آورد كه سخنگويان  هر زبان بايد در درون آنها به انتخاب بپردازند. اين نظام ها برخي متوالي و برخي همزمان هستند. سخنگو از طريق اين نظامها، گفته اي را توليد ميكند وشنونده گفته را در مي يابد(روبينز، 1378 ، 464) .

در اين رويكردزبان شناختي دو مفهوم بنيادين مستتر است كه نام اين رويكرد از آنها گرفته شده است : نظام و نقش (هليدي، 1985 ، xiii ).

در مورد “نظام” توضيح اينكه هر زبان نظامي از معاني است كه با صورت همراه مي شود و در واقع با كمك صورت، معاني تظاهر پيدا مي كنند.  در مورد “نقش” اينكه هليدي دو مفهوم از آن در نظر دارد: الف) نقش هاي دستوري ب) نقش هاي زباني او همه نقش هاي زبان را نقشهاي اجتماعي مي داند.(همان)

هليدي دستور خود را دستور نقش گرا مي داند زيرا چهار چوب مفهومي آن بيشتر نقش گراست تا صوري. اودر تفسير سه مفهوم ، متن ، نظام ،   وعناصر ساختار زبان شناختي، نقش را مد نظر دارد (هليدي، 1985 ، xiii).

2-4-1جايگاه معنا و دستور در اين رويكرد

از نظر هليدي (1994 ، xvii) زبان به عنوان يك نظام معاني به همراه صورت هايي است كه از طريق آن صورت ها، معاني تشخيص داده مي شوند. از نظر او زبان نظامي براي ساختن معاني است كه دستور و معني شناسي در نزد او صرفاً به معاني واژگان محدود نمي شود بلكه يك نظام كامل از همه معاني موجود در يك زبان است و اين معاني همانقدر بوسيله دستور زبان تعيين مي شود كه به وسيله واژگان . در حقيقت در اين رويكرد معاني در قالب عبارت پردازي [1] رمز گذاري مي شوند. به عبارتي ديگر رشته اي از عوامل دستوري و يا واحدهاي نحوي شامل عناصر واژگاني چون افعال و اسامي و عناصر دستوري مانند حروف تعريف if, of, the ودر تعيين معنا نقش دارند. در رويكرد نقش گراي هليدي رابطه بين معني و عبارت پردازي يك امر قرارداري نيست بلكه صورت هاي دستوري به طور طبيعي با معاني كه رمزگذاري مي شوند، ارتباط دارند.

هليدي (1994، xviii) رابطه بين دستور و معنا شناسي را طبيعي مي داند نه قرار دادي. بدين صورت كه ارتباط بين معنا و كلام در مرحله صورت اوليه يا صورت فرضي زبان قرار دادي بوده است. به عبارتي هيچ ارتباط طبيعي بين معناي جمله اي مانند « من آن را مي خواهم »ويا « آن را به من بده » يا آواهايي چون «ماما» يا «نانا» كه اغلب به وسيله كودك ده ماهه توليد مي شود وجود ندارد. براي شروع و تكامل نظام زبان ، اين گونه قراردادهاي اوليه ضروري است . در غير اين صورت، مسئله ارتباط تنها به تعداد اندكي معاني كه براي آنها، نشانه هاي طبيعي وجود دارد محدود مي شد. بنابراين دستور واژگان شامل يك نظام نشانه اي طبيعي است و اين تفكر در ديدگاه نقش گرايي هليدي به خصوص تجزيه و تحليل كلامش نقش بنيادين دارد. دستور نظام مند- نقشي هليدي به معنا اهميت و اولويت مي بخشد و آن را در راس مدل سطحي خود قرار مي دهد كه اين سه سطح عبارتند از 1) معني[2] 2) بيان[3] 3) نظام آوايي زبان[4]  (هليدي ، 1985 ، xiii)

مفهوم معنا در نظريه، نظام مند – نقشي در سه فرا نقش[5] تجلي مي يابد: فرا نقش انديشگاني [6] فرا نقش بينا فردي [7] و فرا نقش متني.[8] هليدي ايفاي نقش فرا نقش ها را در بند محقق مي داند. از نظر او” بند” واحد تجزيه و تحليل متن است. فرا نقش بينا فردي به مفاهيمي چون “نمود”، “وجهيت” و” ارزيابي” مي پردازد و همه انتخابهايي را كه در بيان معاني بينا فردي داريم، توصيف مي كند. فرا نقش انديشگاني شامل مفاهيمي چون “شركت كننده” ،” فرايند “و” موقعيت” مي شود و چگونگي ارجاع به موجوديت ها و وقايع را توصيف مي كند. فرا نقش متني شامل مفاهيمي چون” مبتدا” ،” خبر” و” انسجام” مي شود وترتيب گروهها و عبارات را در بند باز مي نماياند( هليدي ، 1985 xiii) .

تامپسون (1996 ، 35 ) از فرا نقش چهارمي به نام «فرا نقش منطقي»سخن به ميان مي آورد كه مجموعه اي از بندها را به هم ربط مي دهد در حالي كه سه فرا نقش اول درون يك بند ايفاي نقش مي كنند. در اين رويكرد، هر عنصري از زبان با ارجاع به نقش آن در سيستم كلي زبان تعريف و تبيين مي شود. بر اين اساس دستور نقشي، چيزي است كه همه واحدهاي زبان (بندها، عبارت، واژگان و…) را به عنوان عنصري كه در قالب و شكل دهي نقش ها دخالت دارند با هم مي بينند و در ارتباط با يكديگر تفسير مي كنند.( هاليدي 1985،xiii  ).

هليدي خود در توضيح اين دستورچنين مي گويد : اين دستور يك دستور نقش گراست زيرا براساس چگونگي كاربرد زبان طراحي شده است.

هر متني فراگفتاري يا فرانوشتاري، دربافت كاربردي، مفهوم خود را باز مي يابد. علاوه بر اين، كاربرد بيش از ده ها هزار نسل در طي اعصار تاريخ است كه  نظام زبان را به وجود آورده است و در طي اين اعصار، زبان براي ارضاء نياز انسان بتدريج رشد كرده است و بر اساس نقشي كه در ارتباط با نيازها ايفا مي كند سازماندهي شده است(هاليدي، 1985، xiii).

2-5 از تحليل كلام به تحليل كلام انتقادي :

گرايش جديدي در دهه هاي اخير تحت عنوان تحليل كلام انتقادي به وجود آمده است و انتقاداتي را بر مطالعات كلامي و از جمله نظريه نظام مند-نقشي هاليدي وارد آورده كه چند مورد را به اختصار توضيح مي دهيم. نكته مهم اين است كه اين گرايش خود از درون نقش گرايي برخاسته ولي سطوح بالاتر و انتزاعي تري را شكل دهنده كلام معرفي مي كند.

ديويد برچ زبان شناسي هليدي را همانند چامسكي زبان شناسي جمله دانسته است. او معتقد است كه متن به عنوان يك واحد صوري در زبان است كه در حقيقت مثل يك ابر جمله عمل مي كند.  اين مساله باعث شده كه دستور متن به عبارات پيچيده منطق صوري تبديل گردد.

نورمن فركلاف بين اهداف انتقادي و اهداف توصيفي تحليل كلام تمايز قائل مي شود . او معتقد است كه بازنمايي هاي ايدئولوژيكي به خاطر طبيعي بودنشان بديهي فرض شده اند و در تحليل كلام توصيفي غالب در دوره اخير آنها را ناديده گرفته اند(ر.ك.فركلاف 1995 ).

به طور كلي بيشترين انتقادي كه تحليل گران كلام انتقادي برصاحب نظران تحليل كلام از جمله هليدي وارد آورده اند اين است كه آنها با كلام به طور «انتقادي» برخورد نكرده اند و متون را به صورت متوني بي طرف و عاري ازهرگونه ايدئولوژي درنظرگرفته اند. زبان شناسان انتقادي دريافته اند كه اشخاص ، در مقابل حوادث يا رويدادهاي زباني كه از پيش در قالب واقعيت هاي اجتماعي تبلور يافته اند، بي علاقه ، خنثي، مشاهده گر منفعل نمي باشند. بلكه به عكس آنها داراي گرايشات سياسي هستند. اينگونه تحليل گران انتقادي تلاش مي كنند كه با رويكرد و اتخاذ روش انتقادي در مطالعات زباني روشي ابداع كنند كه بتواند منشا تغييرات سياسي – اجتماعي در جامعه باشند (برچ،1991،791 ).

 

 

 

 

 

 

 

[1]-WORDING

[3]-wording

[4]-sounding

[5]-metafunction

[6]-ideational

[7]-inter personal

[8]-textual

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی تحلیل کلام 75صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *