تز و پایان نامه مقالات

دانلود رایگان پایان نامه ارشد روانشناسی و علوم تربیتی تاثیرات مشاوره گروهی-تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج کشور

دانلود پایان نامه

تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج کشور

تحقیقاتی که در خارج ایران انجام گرفته حاکی از موثر بودن شیوه شناختی رفتاری درکاهش اضطراب کودکان بوده است که به چند مورد آن اشاره می‌کنیم .

ژولیت لیبر[1] و بریجیت ون ویدفلت [2] (2008) تحقیقی با هدف مقایسه درمان به شیوه شناختی رفتاری به صورت گروهی و انفرادی کودکان 12-8 ساله انجام داده‌اند.

کودکان 12-8 ساله‌ای را که به کلینک مراجعه کرده بودند و با اضطرابهایی، اضطراب جدایی[3] 52 نفر، اختلال اضطراب[4] عمومی 22 نفر، فوبیای ویژه 16 نفر، به طور تصادفی به دو دسته تقسیم شدند دسته اول به صورت انفرادی (62) نفر دسته دوم به صورت گروه 62 نفر تحت درمان قرار گرفتند هر دو گروه تحت درمان به شیوه شناختی رفتاری CBT قرار گرفتند و پس از دوره درمان تحلیل‌های آماری صورت گرفت تحلیل‌های استفاده شده شامل خی دو[5] و تحلیل رگرسیون بوده‌اند نتایج بدست آمده 48٪ از کودکان در گروه انفرادی در مقابل 41٪ کودکان به صورت گروهی آموزش دیده بودند، از هر نوع اختلال اضطرابی رها شده بودند در پس آزمون 62٪ در مقابل 54٪ از اختلالات اضطراب که در ابتدای عمل داشتند رها شده بودند. تحلیل رگرسیون نشان داد که تفاوت معنی دار در نتایج درمان فردی و گروهی وجود ندارد. نتیجه: کودکان به هر دو شیوه درمان شناختی رفتاری انفرادی و گروهی درمان می‌شدند انتخاب شیوه درمان به صورت گروهی و انفرادی وابسته به ملاحظات عملی نظیر منابع درمان تعداد مراجعان و نظر کودکان و اولیا دارد.

فیلیپ کندال[6] و همکاران (2008) با هدف مقایسه تاثیر مشاوره به شیوه شناختی رفتاری و آموزش خانواده بر کاهش اضطراب کودکان 14-7 ساله تحقیقی انجام دادند.

تحقیق آنها یک تحقیق آزمایشی کلینکی بوده است این پژوهش تاثیر نسبی درمان شناختی رفتاری کودک (ICBT)[7] درمان شناختی رفتاری خانواده (FCBT)[8] و یک فعالیت آموزش حمایت و توجه دهی به خانواده (FESA)[9] برای درمان اختلال اضطراب کودکان 14-7 ساله نمونه مورد بررسی شامل 161 کودک که 44٪ دختر و 56٪ پسر بوده‌اند که دارای اختلال اضطراب جدایی و ترس مفرط (فوبی) یا اختلال اضطراب تعمیم یافته بوده‌اند.

والدینشان نیز در درمان مشارکت داده شدند تحلیل آماری خی دو صورت گرفت و نتایج تحقیق نشان داد که در پس آزمون که پس از دوره آموزشی انجام گرفت به پس آزمون که یک سال پس از آموزش گرفته شد گزارش خود کودکان و والدینشان و معلمین وضعیت کودکان در همه موقعیت‌ها (اختلالات) بهتر شده بود. با این وجود شیوه شناختی رفتاری فردی (ICBT) و خانوادگی (FCBT) از دوره آموزش حمایت و توجه دهی خانواده (FESA) در کاهش در چند انواع اختلالات اضطراب کودکان موثر بوده‌اند این نتایج در پس آزمون 1 سال بعد هم نشان داده شدند. البته در پس آزمون اول دوره آموزشی ICBT یعنی درمان به شیوه شناختی رفتاری فردی موثرتر از FCBT درمان شناختی رفتاری خانوادگی بوده است.

در پس آزمون 1 سال بعد در خانواده‌هایت که قبل از دوره آموزشی پدر یا مادر (یا هر دو) اختلال اضطراب داشته‌اند. درمان FCBT درمان به شیوه شناختی رفتاری خانواده موثرتر نشان داده شده است.

آن ماری چالفنت[10] و همکاران (2007) با هدف بررسی تاثیر مشاوره به شیوه شناختی رفتاری در CCBT والدین با کاهش اختلالات اضطراب کودکان با اختلالات خیال پرستی[11] تحقیقی انجام داده‌اند.

نمونه مورد مطالعه آنها 47 کودک مضطرب دارای اختلال خیال پرستی بودند دوره درمان شامل 12 هفته آموزش گروهی والدین بوده است. تفاوت بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون و گزارشات والدین کودکان و معلمان مورد تحلیل آماری قرار گرفت نتایج تحقیق نشان داد که اختلالات اضطربی کودکان مورد مطاله به طور معنی داری کاهش پیدا کرده است. وندی سیلورمن[12] و همکاران (2008) یک فرا تحلیل بر 32 پژوهش انجام شده در زمینه اختلالات اضطرابی کودکان و تاثیر درمان به شیوه شناختی رفتاری بر آنها انجام داده‌اند و به نتایج زیر رسیده‌اند:

  1. از میان درمان شناختی رفتاری فردی و (ICBT)[13] و گروهی (GCBT)[14] درمان به شیوه شناختی رفتاری والدین تاثیر بیشتری بر کاهش اضطراب کودکان داشته است.
  2. در شیوه‌های درمانی دیگر تفاوت معنی داری در درمان گروهی و فردی درمان کودک به طور مجزا و والدین به طور مجزا دیده نشده است.
  3. درمان شناختی رفتاری علاوه بر کاهش علائم اضطراب کودکان اختلالات دیگر نظیر ترس، افسردگی، پرخاشگری، درون گرایی مفرط هم موثر بوده است.

سوزان اسپنس[15] و همکاران (2006) با هدف بررسی آموزش به شیوه شناختی رفتاری والدین از طریق اینترنت یک طرح آزمایش را اجرا کرده‌اند آنها 72 کودک مضطرب 14-7 ساله را به طور تصادفی در گروههای درمان به شیوه شناختی رفتاری کلینکی و درمان شناختی رفتاری از طریق آموزش از راه دور اینترنت تقسیم کردند. پیش از آزمون پس آزمون از 2 گروه گرفته شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که آموزش از طریق اینترنت والدین بطور معناداری بیشتر بر کاهش اضطراب کودکان تاثیر داشته است.

کودکانی که والدین آنها از طریق اینترنت درمان شناختی رفتاری را یاد می‌گرفت و علائم اضطرابی کمتری در پس آزمون نشان دادند همچنین استقلال بیشتری را از این طریق نشان دادند.

کتی کریس ول[16] و همکاران (2007) با هدف بررسی مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب کودکان تحقیقی انجام داده‌اند. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که مشاوره گروهی والدین بیش از درمان مستقیم فرزندان در کاهش اضطراب تاثیر داشته است. با این حال عواملی چون درجه اضطراب خود والدین سن و جنسیت کودک نوع و شدت اضطراب کودک و تعداد جلسات در این مسئله موثر هستند.

هیمبرگ وهمکارانش ( 1990) در اولین بررسی‌های به عمل آمده در خصوص اثر بخشی درمان شناختی رفتاری نشان دادند که درمان رفتاری – شناختی در مقایسه با درمان کنترل توجه در مرحله پس از درمان و نیز در مرحله پیگیری موجب کاهش معنی دار اضطراب اجتماعی شده است . (به نقل از مهری نژاد ، 1379)

در یک پژوهش جدیدتر فابخت ( 2000) به بررسی تاثیر رفتاری شناختی بر بیمار دچار هراس اجتماعی پرداخت که نتایج پژوهش او نشان دهنده افزایش معنی دار آماری نمرات شرکت کنندگان در پرسشنامه جرات ورزی و ترس و کاهش نمرات هراس اجتماعی بود. ( به نقل از نامجو، 1385)‌

همچنین اتو – پولاک‌ و همکارانش 1996 در بررسی مقایسه اثر بخشی درمان رفتاری شناختی و دارو درمانی بوسیله کلونازپام دریافتند که هر دوی این درمان‌ها در بهبود اضطراب اجتماعی موثرند، همسو می‌باشند . ( به نقل از یوسفی لویه ، 1386)‌

 

تحقیقات انجام گرفته در ایران

تحقیقاتی نیز در ایران انجام گرفته است که اغلب آنها حاکی از موثر بودن شیوه درمان شناختی- رفتاری CBT در کاهش اضطراب و سایر اختلالات بوده است که به چند مورد آنها اشاره می‌گردد.

– ژاله عباسی باویل در سال 79 به مقایسه اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری و دارو درمانی اختلال اضطراب نشر پرداخت که نتایج نشانگر آن بود که گروه درمان شناختی رفتاری نسبت به دارو درمانی در کاهش افکار و نگرشهای ناسالم و بهبود روابط بین فردی موفق‌تر بوده است اما در کاهش سطح اضطراب تفاوت بین این روش و دارو درمانی ملاحظه نشد. (به نقل از یوسفی لویه ، 1386)

– یعقوبی نصر آبادی در سال 78 به بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری بر کاهش افسردگی و اضطراب بیماران بستری در بیمارستان که مبتلا به اختلال خلقی بودند پرداخت که نتیجه حاکی از آن بود که گروه درمانی شناختی رفتاری به طور معناداری در کاهش افسردگی بیماران بستری موثر ببوده این روش در کاهش اضطراب تاثیر قابل ملاحظه‌ای نداشت.(به نقل از نامجو، 1385)

– بیابانگرد در سال 78 به مقایسه اثر بخشی شناخت درمانی، خود آموزش دهی و حساسیت زدایی منظم در کاهش اضطراب امتحان پرداخت که نتیجه این بود که هر سه روش درمانی در کاهش اضطراب امتحان به طور معنا داری موثر از گروه کنترل بودند. ( به نقل از سازگار ، 1384)

– فاتحی زاده در سال 75 به بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی به روش بک در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پرداخت که نتیجه پژوهش حاکی از اختلاف در نمره پیش آزمون و پس آزمون بود اما این تفاوتها معنی دار نبود.( به نقل از یوسفی ، 1386)

– اعتمادی در سال 74 به بررسی نقش مشاوره گروهی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان مقطع راهنمایی پرداخت که نتیجه حاکی از آن بود که اضطراب دانش آموزانی که در گروه درمانی شرکت کرده بودند بطور معنا داری کمتر از دانش آموزان گروه کنترل بود. ( به نقل از سازگار، 1384)

– بخشانی در سال 73 به بررسی اثر بخشی روش رفتاری- شناختی در درمان حالات اضطرابی پرداخت در پژوهش او 21 بیمار مبتلا به حالات اضطرابی (اضطراب منتشر و پانیک) در فاصله سنی 17 تا 40 سالگی حضور داشتند. نتایج نشان داد که دو روش دارو درمانی و رفتاری شناختی در مقایسه با گروه کنترل باعث بهبودی معنی دار سطح اضطراب و علائم جسمانی می‌شوند. مشخص شد که درمان شناختی رفتاری را می‌توان بعنوان یک درمان موازی یا مستقل در درمان حالات اضطرابی و حتی در شرایط خاص فرهنگی به کار گرفت. (به نقل از نامجو، 1385)

جمع بندی و نقد و بررسی پژوهشهای انجام شده

شناخت توانائیها، نیازها، ناسازگاریها و ویژگی‌های رفتاری و خصوصیات روانی کودکان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و یکی از مهمترین مسائل ومشکلات اجتماعی امروز درجوامع گوناگون اضطراب کودکان و روشهای مقابله با آنهاست تردیدی نیست که مساله بهداشت روانی و شناخت و پیشگیری و درمان اختلالات، اضطرابی روز به روز اهمیت بیشتری در جهان کنونی می‌یابد و علاوه بر آن گاه یک مشکل جزئی شخصیتی و رفتاری که رفع آن مستلزم آگاهیهای مقدماتی و کوششهای ابتدایی است بر اثرعدم آگاهی اولیاء و مربیان با گذشت زمان به یک مشکل‌ حاد و مزمن بدل خواهد شد .

لازم به ذکر است که کودکان با توجه به تاثیرپذیری که از محیط دارند وتاثیر گذاری برمحیط وجامعه و آینده از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند . بسیاری از ما نمی‌دانیم که چطور می‌توانیم به بچه‌های خود کمک کنیم تا از زندگی به میزان کافی لذت ببرند و علت این هم این است که هیچ کس این رمز ساده را به خوبی به ما نیاموخته است . ما چیزی که نمی‌دانیم نمی‌توانیم به کار ببریم و این باور که پدر و مادرها می توانند راه حلهای مفیدی برای کودکان مضطرب خود بیابند بر یک واقعیت استوار است .

لذا، با توجه به اهمیت موضوع محقق تصمیم گرفته که بر روی والدین کودکان مضطرب کار تحقیقی انجام دهند پژوهش انجام گرفته دارای اهداف ویژه‌ای است که عبارتند از :

  • برخورد صحیح ومناسب بانگرانیها و هراسهای کودکان توسط والدین .
  • تغییر باورهای غلطی که اضطراب آنان را افزایش می‌دهد، توسط والدین .
  • آموزش راههای مقابله با این افکار ،احساسات و رفتارها بوسیله والدین .
  • تغییر نگرش والدین نسبت به مسائل تربیتی ( آن مسائلی که در ایجاد و تداوم اضطراب کودکان نقش دارند).
  • تاثیر آموزش روی آگاهی والدین و تاثیر آن بر تربیت کودکان .

با نگاهی اجمالی به تحقیقات خارجی (‌روی کودک انجام شده ) مشاهده شد که شیوه درمان شناختی رفتاری روی والدین و کودکان درکاهش اضطراب کودکان نتیجه مثبت بهمراه داشته است . که نگارنده معتقد است دلیل مثبت بودن این تحقیقات ناشی از جدی بودن بحث مشاوره در مدارس، توجه دولت به کودکان، همکاری لازم بامحققین و مناسب بودن شیوه‌ شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب و شیوه‌های صحیح آموزش به والدین، رفاه اقتصادی می‌باشد .

اما در تحقیقات انجام شده در ایران محقق تحقیقی مشابه با تحقیق خود نیافته است نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری والدین بر کاهش اضطراب کودکان موثر بوده است و اگردر این میان 3 رکن اصلی جامعه خانواده و نهادهای اجتماعی (‌مراکز آموزشی و تفریحی ) همسو و همگام در جهت سیاستهای آموزشی مشاوره‌ای و حمایتی پیش بروند می‌تواند نتایج چشمگیر آگاهی والدین تربیت صحیح کودکان بردارد .

در این فصل به مرور ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته شد. ابتدا به اختلالات اضطرابی کودکان و رویکردهای نظری به اضطراب پرداخته شد سپس به شیوه شناختی رفتاری والدین در کاهش اضطراب کودکان و درمان و مشاوره گروهی مورد بررسی قرار گرفت.

آنآنآیتنب

 

[1] . libor juliettem

[2] . vanwiden felt, Brigitm

[3] . separation anxiety Disorder

[4] . General/ sed Anxiety disorder

[5] . chi- sqvare

[6] . kendall, phlipe

[7] . Zn dividual cognitive Behavioral therapy

[8] . Family cognitive Behavioral therapy

[9] . Family Baced Education/ support/ attchtior

[10] . Chal fant, Annemorie

[11] . Autism

[12] . siverman, wendy

[13] . Individual Cognitive Behavior

[14] . Group Cognitive Behavior therapy

[15] . Spence suson.

[16] . creswell, cathy

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری درکاهش نشانه‌های اضطراب کودکان 187 ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

92