تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه

واگنر را در قالب مفهومی مطلق آن درنظر میگیرند. در این رابطه، تیم(۱۹۶۱)۱۰۲ معتقد است واگنر در بیان قانون خود، رشد نسبی را در نظر داشته، نه رشد مطلق. بنابراین از نظر تیم، قانون واگنر باید بهصورت افزایش نسبی سهم مخارج عمومی از رشد درآمد واقعی سرانه درنظر گرفتهشود. ماسگریو(۱۹۶۹)۱۰۳ با استفاده از تفسیر تیم، معداله زیر را معرفی میکند:

LN (NGE / NGDP) = a + b LN (GDP / P)

براساس معادله بهکاررفته توسط ماسگریو، رشد سهم مخارج اسمی دولت از تولید ناخالص داخلی اسمی(NGE / NGDP) به تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه(GDP / P) بستگی دارد. مان(۱۹۸۰)۱۰۴ نیز از تعبیر نسبی قانون واگنر استفاده میکند. وی از تولید ناخالص داخلی واقعی بهجای تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه بهعنوان متغیر مستقل استفاده مینماید. بنابراین هر دو الگوی مورد استفاده توسط ماسگریو و مان، قانون واگنر را تأیید میکنند، زیرا شیب معادله(مقدار ضریب b) بزرگتر از صفر بهدست آمدهاست. بهعبارت دیگر در هر دو الگو، مقدار کشش بزرگتر از صفر بودهاست.
جدول زیر شش تفسیر مختلف از قانون واگنر را که در بالا معرفی شدند، نشان میدهد.

جدول (۳-۱): تفسیرهای مختلف از قانون واگنر
شکل تفسیری از قانون واگنر
معادله رگرسیونی
تفسیرهای مطلق
پیکاک- وایزمن(۱۹۶۱)
LNGE = a + b LNGDP + ut
گوپتا(۱۹۶۷)
LN(GE / P) = a + b LN(GDP / P) + ut
گافمن(۱۹۶۸)
LNGE = a + b LN(GDP / P) + ut
پرایر(۱۹۶۹)
LNGCE = a + b LNGDP + ut
تفسیرهای نسبی
ماسگریو(۱۹۶۹)
LN(NGE / NGDP) = a + b LN(GDP / P)+ut
مان(۱۹۸۰)
LN(NGE / NGDP) = a + b LNGDP +ut
منبع: دمیرباس۱۰۵، ۱۹۹۹

اکنون می توان معادله (۳-۱۱) را در تابع نسبت مالیاتی حقیقی جایگزین کرد. برای این منظور می توان شکل تابع نسبت مالیاتی را به صورت خطی فرض کرده و آنرا به صورت زیر نشان داد:

(۳-۱۲)

که در آن ut، جمله اختلال با فروض کلاسیک است. با جایگزین کردن رابطه (۳-۱۱) در رابطه (۳-۱۲) و با قراردادن ۰? به جای و ۱? بهجای در رابطه (۳-۱۱)، خواهیم داشت:
(۳-۱۳)

بنابراین داریم:
(۳-۱۴)
که در آن = c0 ، =و ۱=است.
در رابطه (۳-۱۴) داریم:
سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی
YA : سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی
YS : سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی
YM : سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی
: سهم بخش خارجی از تولید ناخالص داخلی
: سهم قرضهای خارجی از تولید ناخالص داخلی
: معکوس تولید ناخالص داخلی سرانه
: سهم جمعیت شهری از کل جمعیت
Mn: پولی کردن

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *