مقالات

تهران:، محمّد، دوم،، (تهران:،

دانلود پایان نامه

9، تصحیح و تحقیق و مقدمه: علی اکبر رشاد، به اشراف: سید محمد خامنه ای، تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، (1383).
25.______________. الحکمهالمتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه. جلد1،، ، ، 6، 7، 8، 9، حاشیه نویسی: محمد حسین طباطبایی، قم: انتشارات مصطفوی، (1386).
26.______________. الحکمهالمتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه. جلد2، ، 6، 7، 8، 9، بیروت: انتشارات داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم، (1410ق، 1990م).
27.______________. شرح الهدایه الاثیریه. ضبط و تحقیق: محمد مصطفی فولادکار، بیروت: مؤسسات التاریخ العربی، چاپ دوم، (1422ق).
28.______________.الشواهدالربوبیه. تصحیح و تعلیق: جلال الدین آشتیانی، مشهد: مرکزنشر دانشگاهی، (1360).
29.______________.العرشیه. تصحیح: غلام حسین آهنی ، تهران: انتشارات مولی، (1361).
30.______________. المبدأ والمعاد. با مقدمه و تصحیح: سید جلال الدین آشتیانی، تهران: انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران، (1354).
31.______________. المظاهر الالهیه. محقق: محمدخامنه ای، تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ اول، (1378).
32.______________. ایقاظ النائمین. تصحیح و تحقیق ومقدمه و تعلیق: محمد خوانساری، تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ دوم، (1386).
33. صغیر، جلال الدین علی. الولایه التکوینی حق الطبیعی للمعصوم.جلد4، انتشارات دارالاعراف، چاپ دوم، (1419ق).
34.طباطبایی، محمّد حسین. المیزان فی تفسیر القرآن. جلد4، 8، بیروت: مؤسسه ی الأعلمی للمطبوعات، (1417ق ).
35._______________. المیزان فی تفسیر القرآن. جلد1، قم: نشر جامعه مدرسین، (1377).
36._______________. المیزان فی تفسیر القرآن. جلد1، 7، 8، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چاپ پنجم، (1417ق( .
37._______________.نهایه الحکمه، (قم: مؤسسه النشرلاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، 1416)،
38.طوسی، شیخ ابو جعفر. مصباح المتهجد.، بیروت: انتشارات مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، (بی تا).
39.عبده، محمّد. شرح نهج البلاغه. بیروت: دارالبلاغه، چاپ اوّل، (1413ق).
40.فارابی ابو نصر. السیاسه المدینه. تحقیق: علی بوملحم، بیروت: انتشارات مکتبه الهلال، چاپ اول، (بی تا).
41. فراهیدی، خلیل بن احمد. العین. جلد5، 7، قم: انتشارات هجرت، چاپ سوم، (1410).
42. _______________. العین. جلد7، تحقیق: مهدی مخزومی، بیروت: انتشارات مکتبه الهلال، (بی تا).
43. فیّاضی، غلامرضا. نهایه الحکمه. جلد4، تهران: مؤسسه امام خمینی(ره)، چاپ سوم، (1388).
44. فیوجی، احمد بن محمد. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی. جلد2، قم: انتشارات دارالهجره، چاپ دوم، (1414ق).
45. قرشی، علی اکبر. قاموس قرآن. جلد5، 6، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، (بی تا).
46. قمی، قاضی سعید شرح توحید الصدوق، جلد3، تصحیح و تعلیق: نجفقلی حبیبی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (1373).
47. قونوی، صدر الدین، مفتاح الغیب و شرحه مصباح الانس، تصحیح: محمد خواجوی، تهران: موسی، چاپ اول، (بی تا).
48. کاشانی، ملا حبیب الله، وسیله المعاد، بی جا، بی نا، چاپ سنگی، (1287ق).
49. کفوی، ابی البقاء، الکلیات و الفروق اللغویه، بیروت: انتشارات الرساله، چاپ دوم، (1413).
50. محمّد بن ‌منور، اسرارالتوحید، جلد1، به‌ کوشش‌: محمّدرضا شفیعی‌ کدکنی، تهران: انتشارات آگاه، چاپ اوّل، (1366).
51. مصطفوى، حسن ، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، جلد10، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، (1360).
51. میر سید شریف، التعریفات، تهران: انتشارات ناصر خسرو، چاپ چهارم (1412ق).
ج) مقالات
. خادمی، عین الله، “نظریه ی صدرا در باره ی چگونگی پیدایش کثیر از واحد(نظام فیض)”، نامه ی فلسفی، (1384): 74.
. شجاری، مرتضی، “آفرینش بر اساس عشق و قاعده ی الواحد از دیدگاه ابن عربی”، مقالات پژوهشی دانشگاه قم، 10(1388): 88.
. لطیفی رحیم ، “اثبات امامت و واسطه ی فیض”، کلام و عرفان، ، (1386): 48.
. مصباح، محمد تقی،”نسیم رحمت الهی ()”، معرفت، 162، 20(1390):7.
One of the most important philosophical issues considering by faithful philosophers since a long time ago was the Allah’s names and attributes and their impact on the human’s evolution. In this paper, three Allah’s attributes, creativity, state of grace and merciful and their impact on the human’s evolutionare examined; due to the special position of transcendent theosophy (Hekmate motalli) among different philosophy schools in Islamic world.The universe is issued on behalf of Allah’s granted knowledge; in this way that Allah had made effort on all aspects of his performance, before creating creatures. His creatures have all expected characteristics in highest step of perfection which its prerequisite is the supreme system; among his creatures human holds special position.Therefore, the impact of creativity attribute on evolution could be explained by thinking about the position of human as the caliph of Allah whom gives in divine trust and is prostrated by angels.Grace is performance of a performer who performs without reserve and without motive; he is a permanent existence, source of all charity; and he bestows grace via intermediaries.Pondering about Imam’s formative and religious guardianship (velayat) could explain the impact of grace attribute on human evolution.All people (abd) are alimented and received the exceedingly compassionate; but only faithful believers (mumenin) received the exceedingly merciful of Allah. Thus pondering the show of the exceedingly merciful of Allah (creation, Islam and Quran) explains the human evolution.So according to what is said, man attains the cognition of Allah, becomes similar to Allah, then see every things as the essence of god and fades himself into Allah; he achieves to highest step of perfection which is called fanafi Allah (passing away or annihilation of the self and recognition of fundamental unity of Allah, creation and individual self).
Key words: names, attributes, human evolution, creativity, state of grace, merciful of Allah, Sadrol Mote’allehin
Faculty of Theology & Islamic Studies
Thesis
For Degree of Master in Science (MSC )
in Philosophy & Islamic Theology
The Impact of Cognition of Attributes, Creativity, State of Grace and Merciful on Human Evolution in Sadrol Mote’allehin’s Philosophy
Dr. Mahdi Monfared
Fatemeh Mahmoodi khurandi
Winter/2015
. محمد بن مکرم ابن منظور، لسان‌العرب، چاپ اوّل، (تهران: موسسه ی تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (ع)، بی تا)، ج6، ص381.
. احمد بن محمّد فیومى، المصباح المنیرفی غریب الشرح الکبیر للرافعی، چاپ دوم، (قم: انتشارات دارالهجرت، ۱۴۱۴ق)، ج2، ص290.
. محمّد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، (بیروت: موسسه ی الأعلمی للمطبوعات، 1417ق )،ج 8، ص352.
. همو، المیزان فی تفسیرالقرآن، (ترجمه :سید محمّد‌باقر موسوی همدانی)، چاپ نهم، (تهران: دفتر تبلیغات اسلامی،1364)، جلد 8، ص 447.
. صدرالدین محمّد شیرازی، الاسرارالآیات، (مصحح: محمد خواجوی)، (تهران: انتشارات انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ی ایران،1360)، ص 40؛ همو، المظاهر الالهیه، (محقق: محمدخامنه ای)، چاپ اول، (تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1378)، ص 35.
. همو، المظاهر الالهیه، (ترجمه: سیّد حمید طبیبیان)، چاپ دوّم، (تهران: انتشارات امیر کبیر، 1364)، ص 28؛ محمد خواجوی، ترجمه اسرارالآیات (رازهای آیات قرآن)، چاپ دوم، (تهران: انشارات مولی، 1385)، ص 75.
7. بقره، 313233. «و خدا همه معانى نام ها را به آدم آموخت‏ سپس آن ها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود: اگر راست مى‏گویید از اسامى این ها به من خبر دهید. گفتند: منزهى تو ما را جز آن چه خود به ما آموخته‏اى هیچ دانشى نیست، تویى داناى حکیم. فرمود اى آدم ایشان را از اسامى آنان خبر ده و چون آدم، ایشان را از اسماءشان خبر داد فرمود: آیا به شما نگفتم که من نهفته آسمان ها و زمین را مى‏دانم و آن چه را آشکار مى‏کنید و آن چه را پنهان مى‏داشتید، مى‏دانم».
8. صدرالدین محمّد شیرازی، الاسرار الآیات، (مصحح: محمد خواجوی)، ص 41.
9. محمد خواجوی، ترجمه اسرارالآیات (رازهای آیات قرآن)، ص 75.
10. اعلی، . «نام پروردگارت را تسبیح گوی».
. صدرالدین محمّد شیرازی، المظاهر الالهیه، (ترجمه: سید حمید طبیبیان)، 29؛ محمد خواجوی، ترجمه اسرارالآیات، (رازهای آیات قرآن)، ص 78 .
12. صدرالدین محمدشیرازی، المظاهر الالهیه، (محقق: محمدخامنه ای)، ص 37.
. همو، المظاهر الالهیه، (ترجمه: سید حمید طبیبیان)، ص 29.
. اعراف180; اسراء115; طه ۸ ؛ حشر24. نام های نیکو از آن خداوند است.
. محمّد بن مکرم‌ابن منظور، لسان العرب، چاپ سوم، (بیروت: انتشارات دارالصاد، 1414)، ج3، ص179.
. محمّد شجاعی، اسماء حسنی، چاپ اوّل، (تهران: انتشارات سروش،1383)، ص53.
. مرتضی شجاری، انسان شناسی در عرفان و حکمت متعالیه، چاپ اوّل، (تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز، 1388)، ص 242.
اینترنت 15
اینترنت و بازاریابی 29
رفتار مصرف کننده آنلاین 43
6 عوامل موثر بر رفتار خرید اینترنتی 56
2پیشینه تحقیق 79
بررسی پایاننامههای داخلی مرتبط 79
بررسی پایاننامههای خارجی مرتبط 83
مدل مفهومی تحقیق 87
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 91

92