تجزیه و تحلیل یافته ها:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

دانلود پایان نامه

– جدول (6-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
55- 70 15

بسیار ضعیف

32- 70 38 ضعیف
38 70 108 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 56 70 126 زیاد
99% 4 97/123 7- 70 63 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 97/123 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (7-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
3/12 3/12 3/12 43 بسیار ضعیف
3/54 42 42 147 ضعیف
6/84 3/30 3/30 106 متوسط
1/97 6/12 6/12 44 زیاد
100 9/2 9/2 10 بسیار زیاد
100 100 350 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر ایجاد بازار بورس فرش » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « ضعیف» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (7-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (7-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
27- 70 43

بسیار ضعیف

77 70 147 ضعیف
36 70 106 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 26- 70 44 زیاد
99% 4 71/174 60- 70 10 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 71/174 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر تمرکز گرایی در صادرات » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (8-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
7/3 7/3 7/3 13 بسیار ضعیف
8/35 1/32 32 112 ضعیف
9/69 1/34 34 119 متوسط
7/93 8/23 7/23 83 زیاد
100 3/6 3/6 22 بسیار زیاد
100 7/99 349 کل
3/0 1 انحراف آماری
100 350 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر تمرکز گرایی در  صادرات   » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (8-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (8-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
8/56- 8/69 13

بسیار ضعیف

2/42 8/69 112 ضعیف
2/49 8/69 119 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 2/13 8/69 83 زیاد
99% 4 64/141 8/47- 8/69 22 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 64/141 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر عضویت ایران در سازمانهای بین المللی » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (9-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
6/8 6/8 6/8 30 بسیار ضعیف
7/37 1/29 1/29 102 ضعیف
58 3/20 3/20 71 متوسط
7/81 7/23 7/23 83 زیاد
100 3/18 3/18 64 بسیار زیاد
100 100 350 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر عضویت ایران در سازمانهای بین المللی » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « ضعیف» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (9-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (9-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
40- 70 30

بسیار ضعیف

32 70 102 ضعیف
1 70 71 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 13 70 83 زیاد
99% 4 42/40 6- 70 64 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 42/40 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی فرش» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (10-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
0 0 0 0 بسیار ضعیف
1/5 1/5 1/5 18 ضعیف
32 9/26 9/26 94 متوسط
1/83 1/51 1/51 179 زیاد
100 9/16 9/16 59 بسیار زیاد
100 100 350 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی فرش» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (10-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (10-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
0 0 0

بسیار ضعیف

5/69- 5/87 18 ضعیف
5/6 5/87 94 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 5/91 5/87 179 زیاد
99% 3 65/160 5/28- 5/87 59 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 65/160 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 3 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر ممنوعیت صدور فرش های نا مرغوب» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (11-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
3/0 3/0 3/0 1 بسیار ضعیف
6/4 3/4 3/4 15 ضعیف
4/19 9/14 9/14 52 متوسط
9/70 4/51 4/51 180 زیاد
100 1/29 1/29 102 بسیار زیاد
100 100 350 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر ممنوعیت صدور فرش های نا مرغوب» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (11-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (11-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
69- 70 1

بسیار ضعیف

55- 70 15 ضعیف
18- 70 52 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 110 70 180 زیاد
99% 4 34/303 32 70 102 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 34/303 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر اعمال سلایق خریداران و نیازهای بازار» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (12-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
6/0 6/0 6/0 2 بسیار ضعیف
3/2 7/1 7/1 6 ضعیف
1/21 9/18 9/18 66 متوسط
74 9/52 9/52 185 زیاد
100 26 26 91 بسیار زیاد
100 100 350 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر اعمال سلایق خریداران و نیازهای بازار» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (12-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (12-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
68- 70 2

بسیار ضعیف

64- 70 6 ضعیف
4- 70 66 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 115 70 185 زیاد
99% 4 03/320 21 70 91 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 03/320 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر کاهش مراحل مختلف صادراتی» بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (13-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
3/2 3/2 3/2 8 بسیار ضعیف
9/12 6/10 6/10 37 ضعیف
42 1/29 1/29 102 متوسط
88 46 46 161 زیاد
100 12 12 42 بسیار زیاد
100 100 350 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر کاهش مراحل مختلف صادراتی» بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « زیاد» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار ضعیف» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (13-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (13-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
62- 70 8

بسیار ضعیف

33- 70 37 ضعیف
32 70 102 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 91 70 161 زیاد
99% 4 60/241 28- 70 42 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 60/241 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

  • « تأثیر حمایتها و تسهیلات (اعتبارات) دولتی » بر مزیت نسبی صادراتی
شاخص

– جدول (14-2-1-4): توزیع فراوانی وضعیت عامل

گزینه

درصد تجمعی

درصد ارزشمند درصد فراوانی فراوانی مطلق
3/12 3/12 3/12 43 بسیار ضعیف
5/37 2/25 1/25 88 ضعیف
8/64 2/27 1/27 95 متوسط
1/91 4/26 3/26 92 زیاد
100 9/8 9/8 31 بسیار زیاد
100 7/99 349 کل
3/0 1 انحراف آماری
100 350 حجم نمونه

چنانچه ملاحظه می شود « تأثیر حمایتها و تسهیلات (اعتبارات) دولتی » بر مزیت نسبی صادراتی، بطور عمده با گزینه « متوسط» مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که گزینه «بسیار زیاد» کمترین موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذکور در نمودار زیر نیز قابل پیگیری است.
– نمودار (14-2-1-4) : مقایسه وضعیت عامل

– جدول (14-3-1-4) : مشخصات آزمون چی دو عامل

پسماند مقادیر مورد انتظار مقادیر مشاهده شده شرح
8/26- 8/69 43

بسیار ضعیف

2/18 8/69 88 ضعیف
2/25 8/69 95 متوسط
سطح معنی داری درجه آزادی مقدار چی دو 2/22 8/69 92 زیاد
99% 4 76/52 8/38- 8/69 31 بسیار زیاد

مقایسه مقدار محاسبه شده چی دو 76/52 با مقدار جدول توزیع چی دو با درجه آزادی 4 ، نشان دهنده آنست که تفاوت در انتخاب گزینه ها در خصوص عامل مذکور در سطح احتمال 99% معنی دار بوده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

این نوشته در تز و پایان نامه, مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *