5-9-3-4- تجزيه و تحليل كشش ارزي DRC  :

تجزيه و تحليل كشش ، يكي از بهترين ابزارها براي پي بردن به ميزان حساسيت و تأثيرپذيري يك متغير از عوامل مختلف است . هر چند كه محاسبة نرخ ارز غايي توانست تصويري از تفاوتهاي موجود ميان نرخ ارز سايه اي و نرخ ارز اسمي و اثرات آنها بر مقدار DRC  را نمايش دهد ؛ ليكن محاسبة كشش ارزي DRC  مي تواند تصوير دقيقتري از حساسيت مقدار مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف را نسبت به تغييرات نرخ ارز ارائه دهد . براي اين منظور نرخ ارز اسمي به عنوان نرخ ارز پايه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبة كشش ارزي DRC مطابق فرمول زير مي پردازيم :

 

چنانچه مي دانيم مقدار DRC با ميزان نرخ ارز رابطة معكوس دارد و بنابراين كشش ارزي DRC  منفي خواهد بود . اين امر بدان مفهوم است كه با افزايش نرخ ارز ، شاهد كاهش DRC و بهبود مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف خواهيم بود .

براساس فرمول فوق كشش ارزي DRC در توليد فرش دستباف كشور در استانهاي مورد بررسي به ترتيب براي استان آذربايجان شرقي معادل 99/0- ، براي استان قم معادل
94/0- ، براي استان اصفهان معادل 04/1- ، براي استان خراسان معادل 03/1- و براي استان همدان 93/0- قابل محاسبه است .

ارقام مذكور بدين مفهوم هستند كه به ازاي يك درصد افزايش در نرخ ارز ، مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف در استان آذربايجان شرقي 99/0 درصد ، در استان قم 94/0 درصد ، در استان اصفهان 04/1 درصد ، در استان خراسان 03/1 درصد و در استان همدان 93/0 درصد بهبود خواهد يافت . به بيان ديگر مي توان گفت كه مقدار DRC  در استانهاي اصفهان و خراسان نسبت به نرخ ارز با كشش بوده است و در استانهاي آذربايجان شرقي ، قم ، همدان ميزان DRC نسبت به نرخ ارز بي كشش است .

كاربرد ديگري كه مي توان از مبحث كشش ارزي DRC متصور نمود ، در حركت از نرخ ارز اسمي به سمت نرخ ارز سايه اي است . از آنجايي كه نرخ ارز سايه اي بيشتر از نرخ ارز اسمي مي باشد ، لذا با توجه به كشش هاي ارزي محاسبه شده براي DRC ، مي توان اظهار نمود كه مقدار DRC در استانهاي اصفهان و خراسان با حركت از نرخ ارز اسمي به سمت نرخ ارز سايه اي با كشش بزرگتر از يك بهبود مي يابد . اين در حالي است كه حركت از نرخ ارز اسمي به سمت نرخ ارز سايه اي در استانهاي آذربايجان شرقي ، قم و همدان به دليل كشش ارزي كوچكتر از يك براي DRC ، بهبودي قابل توجهي را در وضعيت مزيت نسبي اين استانها به همراه نخواهد داشت .

 

6-9-3-4- تجزيه و تحليل كشش قيمتي DRC  :

كشش DRC نسبت به قيمت فروش هر مترمربع فرش دستباف يكي ديگر از شاخص‌هايي است كه مي تواند حساسيت مقدار مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف را نسبت به قيمت فروش ارائه دهد . براي اين منظور برآوردهاي كارشناسي متوسط قيمت فوب هر مترمربع فرش دستباف در استانهاي مورد بررسي را به عنوان قيمت پايه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبة كشش قيمتي DRC مطابق فرمول زير مي پردازيم .

چنانچه مي دانيم مقدار DRC  با قيمت فروش هر مترمربع فرش دستباف رابطة معكوس دارد و بنابراين كشش قيمتي DRC منفي خواهد بود . اين امر بدان مفهوم است كه با افزايش قيمت فوب فروش هر مترمربع فرش دستباف ، مقدار DRC كاهش يافته و مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف افزايش خواهد يافت .

براساس فرمول فوق كشش قيمتي DRC در توليد فرش دستباف كشور در استانهاي مورد بررسي به ترتيب براي استان آذربايجان شرقي معادل 01/1- ، براي استان قم معادل 9/0- ، براي استان اصفهان معادل 03/1- ، براي استان خراسان معادل 82/0- و براي استان همدان معادل 5/1- مي باشد . ارقام مذكور بدين مفهوم هستند كه به ازاي يك درصد افزايش در قيمت فروش هر مترمربع فرش دستباف مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف در استان آذربايجان شرقي 01/1 درصد ، در استان قم 9/0 درصد ، در استان اصفهان 03/1 درصد ، در استان خراسان 82/0 درصد و در استان همدان 5/1 درصد مي‌باشد. فزوني ارقام كشش نسبت به عدد يك در استانهاي آذربايجان شرقي ، اصفهان و همدان نشاندهندة آن است كه مقدار DRC در استانهاي مذكور نسبت به قيمت فروش فرشهاي صادراتي با كشش مي باشد . بيشترين تأثيرپذيري DRC نسبت به قيمت فروش هر مترمربع فرش صادراتي به ترتيب در استانهاي همدان ، اصفهان و آذربايجان شرقي قابل الويت بندي مي باشد.

 

7-9-3-4- تجزيه و تحليل كشش DRC   نسبت به ارزش مواد اولية داخلي :

يكي ديگر از شاخص هايي كه مي تواند حساسيت مقدار مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف را ارائه دهد ، كشش DRC نسبت به ارزش مواد اولية داخلي استفاده شده در توليد هر مترمربع فرش دستباف است .

براي اين منظور محاسبات انجام شده در خصوص ارزش مواد اوليه داخلي توليد در استانهاي مورد بررسي را به عنوان ارزش پايه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبة كشش DRC مطابق فرمول زير مي پردازيم .

چنانچه مي دانيم مقدار DRC با ارزش مواد اولية داخلي توليد رابطة مستقيم دارد و بنابراين كشش DRC نسبت به ارزش مواد اولية داخلي مثبت خواهد بود ، اين امر بدان مفهوم است كه با كاهش ارزش مواد اولية داخلي توليد ، مقدار DRC كاهش يافته و مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف افزايش خواهد يافت . براساس فرمول فوق كشش DRC  نسبت به ارزش مواد اولية داخلي توليد فرش دستباف كشور در استانهاي مورد بررسي به ترتيب براي استان آذربايجان شرقي معادل 9/0 ، براي استان قم معادل 13/1 ، براي استان اصفهان معادل 03/1 ، براي استان خراسان معادل 2/1 و براي استان همدان معادل 16/1 قابل محاسبه است . ارقام مذكور بدين مفهوم هستند كه به ازاي يك درصد كاهش در ارزش مواد اولية داخلي توليد ، مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف در استان آذربايجان شرقي ، 9/0 درصد ، در استان قم 13/1 درصد ، در استان اصفهان 03/1 درصد ، در استان خراسان 2/1 درصد و در استان همدان 16/1 درصد بهبود خواهد يافت . به بيان ديگر مي توان گفت در حاليكه ميزان مزيت نسبي در توليد در استان آذربايجان شرقي نسبت به ارزش مواد اولية داخلي بي كشش است ، اما در استان‌هاي خراسان ، همدان ، قم و اصفهان ، ميزان مزيت نسبي در توليد ، به ترتيب بيشترين كشش را نسبت به تغيير در ارزش مواد اولية داخلي داراست .

 

8-9-3-4- تجزيه و تحليل كشش DRC   نسبت به ارزش نهاده هاي قابل تجارت :

شاخص ديگري كه مي تواند حساسيت مقدار مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف را ارائه دهد ، كشش DRC نسبت به ارزش نهاده هاي قابل تجارت استفاده شده در توليد هر مترمربع فرش دستباف است . براي اين منظور محاسبات انجام شده در خصوص ارزش نهاده هاي قابل تجارت در استانهاي مورد بررسي را به عنوان ارزش پايه در نظر گرفته و براساس آن به محاسبة كشش DRC طبق فرمول زير مي پردازيم :

چنانچه مي دانيم مقدار DRC با ارزش نهاده هاي قابل تجارت رابطة مستقيم دارد و بنابراين كشش DRC نسبت به ارزش نهاده هاي قابل تجارت مثبت خواهد بود ، اين امر بدان مفهوم است كه با كاهش ارزش نهاده هاي قابل تجارت ، مقدار DRC كاهش يافته و مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف افزايش خواهد يافت . براساس فرمول فوق كشش DRCنسبت به ارزش نهاده هاي قابل تجارت فرش دستباف كشور در استانهاي مورد بررسي به ترتيب براي استان آذربايجان شرقي معادل 19/0 ، براي استان قم معادل 18/0 ، براي استان اصفهان معادل 2/0 ، براي استان خراسان معادل 16/0 و براي استان همدان معادل 4/0 قابل محاسبه است . ارقام مذكور بدين مفهوم است كه به ازاي يك درصد كاهش در ارزش نهاده هاي قابل تجارت ، مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف در استان آذربايجان شرقي 19/0 درصد ، در استان قم 18/0 درصد ، در استان اصفهان 2/0 درصد ، در استان خراسان 16/0 درصد و در استان همدان 4/0 درصد بهبود خواهد يافت . به بيان ديگر مي توان گفت در استانهاي آذربايجان شرقي ، قم و خراسان ، كشش DRC نسبت به ارزش نهاده هاي قابل تجارت در كمترين سطح قرار دارد كه اين امر به دليل آنست كه استانهاي مذكور به لحاظ جايگزيني ابريشم داخلي به جاي ابريشم وارداتي از امتياز ويژه اي برخوردار هستند . در استان‌هاي اصفهان و همدان نيز ، مقدار DRC نسبت به ارزش نهاده هاي قابل تجارت بي‌كشش است .

 

9-9-3-4- ارزيابي عوامل مؤثر بر مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف براساس مطالعات ميداني تحقيق :

چنانچه در قسمت قبل ملاحظه گرديد تأثير عوامل مؤثر بر ايجاد مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف ، در قالب شاخص هاي تحمل غايي DRC و كشش هاي ارزي DRC ، كشش DRC نسبت به قيمت فروش محصول صادراتي و كشش DRC نسبت به ارزش مواد اولية داخلي و ارزش نهاده هاي قابل تجارت بكار گرفته شده در توليد هر مترمربع فرش دستباف مورد بررسي قرار گرفت . جدول شماره ( 18 – 4 )  جمع بندي نتايج مذكور را ارائه مي دهد .

 

 

جدول شماره (18 – 4) : مقادير محاسبه شدة كشش DRC فرش دستباف در كشور

نـام استان

عنوان كشش

آذربايجان شرقي قـم اصفهان خراسان همدان
كشش ارزي DRC 99/0- 94/0- 04/1- 03/1- 93/0-
كشش  DRC نسبت به قيمت هر متر مربع فرش دستباف 01/1- 9/0- 03/1- 82/0- 5/1-
كشش  DRC نسبت به ارزش مواد اولية داخلي 9/0 13/1 03/1 2/1 16/1
كشش  DRC نسبت به ارزش نهاده هاي قابل تجارت 19/0 18/0 2/0 16/0 4/0

مأخذ : محاسبات تحقيق

 

بدين ترتيب مجموعه عواملي كه مي توانند مقادير كشش هاي مختلف DRC را تحت تأثير قرار دهند ، مي توانند بر مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف مؤثر باشند . با توجه به آنكه ويژگي هاي ساختاري و تنوع و تخصصهاي منطقه اي گوناگون در خصوص شيوة بافت ، طرح و نقشه و رنگ آميز فرشهاي ايران در هر يك از استانها ، متفاوت مي‌باشد، ارزيابي عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در قالب سئوالات پرسشنامه هاي نوع A  تحقيق به تفكيك هر يك از استانها مد نظر قرار گرفته است . نتايج حاصل از فعاليت ميداني تحقيق با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در قالب عوامل استاني مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در قسمتهاي قبلي ارائه گرديد . در اين قسمت عوامل مشترك مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف مدنظر قرار داشته است .

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل عوامل مشترك مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف دركل استانهاي مورد بررسي،با استفاده از نرم افزارSpss  و با بكارگيري ابزار تحليل عاملي(Factor Analysis) حكايت از آن دارد كه عامل هماهنگي بين بخش توليد و صادرات و عامل استفاده از مواد اولية مرغوب در كل آزمون ، در بالاترين حد اثرگذاري ارزيابي شده اند . همچنين عواملي نظير ايجاد كارگاههاي مجتمع توليدي ، حذف متوليان مختلف در فرايند توليد فرش و استفاده از رنگزاهاي طبيعي در درجة بعدي تأثيرگذاري ارزيابي شده اند . اين در حالي است كه عواملي همچون آموزش بافندگان ، تسهيلات و اعتبارات دولتي و ايجاد بازار بورس فرش در اولويتهاي بعدي تأثيرگذاري بر مزيت نسبي كشور در توليد فرش دستباف مورد ارزيابي قرار گرفته اند . نتايج تفصيلي تجزيه و تحليل آماري عوامل مشترك و تحليل عاملي ، در ادامه ارائه شده است .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه