بحث و تفسیر

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی فرضیه های پژوهش به شرح زیر می باشد :

فرضیه 1 ـ باتوجه به جدول  (1) وسطح معنی داری که (985/0) می باشد یعی (05/0P>) نتیجه می‌گیریم که بین آرامش روانی و سبک زندگی تفاوت معنی داری وجود ندارد و فرضیه (1) با اطمینان 95% رد می شود.

فرضیه  2 ـ باتوجه به جدول (2) و سطح معنی داری آرامش روانی که ( 324/0) می باشد یعنی (05/0P>) نتیجه می گیریم که بین آرامش روانی و وضعیت تأهل آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود ندارد و فرضیه (2) با اطمینان 95% رد می شود.

فرضیه 3 ـ با توجه به جدول ( 3) و سطح معنی داری سبک زندگی که (006/0) می باشد یعنی (05/0P<) نتیجه می گیریم که بین سبک زندگی و وضعیت تأهل آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد و فرضیه 3 با اطمینان  95% تائید می شود.

فرضیه  4 ـ باتوجه به جدول ( 4) و سطح معنی داری آرامش روانی که (598/0) می باشد یعنی (056/0P>) نتیجه می گیریم که بین آرامش روانی و سن آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود ندارد و فرضیه  4 با اطمینان 95% رد می شود.

فرضیه  5 ـ با توجه به جدول ( 5) و سطح معنی داری سبک زندگی که (002/0) می باشد یعنی (05/0P<) نتیجه می گیریم که بین سبک زندگی و سن ازمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد و فرضیه  5 با اطمینان  95% تائید می شود.

فرضیه  6 ـ با توجه به جدول (6) و سطح معنی داری آرامش روانی که (290/0) می باشد یعنی (05/0P> ) نتیجه می گیریم که بین آرامش روانی و رتبه تولد آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود ندارد و فرضیه  6 با اطمینان 95% رد می شود.

فرضیه  7 ـ با توجه به جدول (7) و سطح معنی داری آرامش روانی که ( 009/0) می باشد یعنی (05/0P<) نتیجه می گریم که بین آرامش روانی و مقطع تحصیلی آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد و فرضیه  7 با اطمینان 95% تائید می شود.

فرضیه  8 ـ باتوجه به جدول (8) و سطح معنی داری سبک زندگی که 0 016/0) می باشد یعنی (05/0P< نتیجه می گیریم که بین سبک زندگی و شغل پدر آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد و فرضیه 8 با اطمینان  95% تائید می شود.

فرضیه  9 ـ با توجه به جدول (9) و سطح معنی داری سبک زندگی که (043/0) می باشد یعنی (05/0P<) نتیجه می گیریم که بین سبک زندگی وشغل مادر آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد و فرضیه 9 با اطمینان 95% تائید می شود.

فرضیه10  ـ با توجه به جدول (10) و سطح معنی داری آرامش روانی که ( 031/0) می باشد یعنی (05/0P<) نتیجه می گیریم که بین آرامش روانی و وضع مسکن آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد و فرضیه  10 با اطمینان  95% تائید می شود.

فرضیه 11 ـ با توجه به جدول ( 11) و سطح معنی داری آرامش روانی که (001/0) می باشد یعنی (05/0P<) نتیجه می گیریم که بین آرامش روانی و منطقه زندگی آزمودنی ها تفاوت معنی داری وجود دارد و فرضیه  11 با اطمینان  95% تائید می شود.

 

نتیجه گیری

 1. بین سبک زندگی و آرامش روانی رابطه ای وجود ندارد .
 2. بین آرامش روانی و وضعیت تأهل رابطه ای وجود ندارد
 3. بین سبک زندگی و وضعیت تأهل رابطه وجود دارد .
 4. بین سبک زندگی و سن رابطه وجود دارد .
 5. بین‌آرامش روانی و مقطع تحصیلی رابطه وجود دارد.
 6. بین سبک زندگی و شغل پدر رابطه وجود دارد .
 7. ین سبک زندگی و شغل مادر رابطه وجود دارد .
 8. بین آرامش روانی و وضع مسکن رابطه وجود دارد .
 9. بین آرامش روانی و منطقه زندگی رابطه وجود ندارد .

 

 

منابع

 • آدلر ، الفرد ( 1370 ) . روانشناسی فردی ( حسن زمانی شرفشاهی ،‌مترجم ) . انتشارات مازیار . چاپ دوم ، 1381 .
 • اینلندر ، چارلز و موران ، سینتیا ( 1378 ) . استرس . ( دکتر امیر هوشنگ مهریار و همکاران ، مترجم ) . نشر حکایت . چاپ اول ، 1378 .
 • بک ، آرون تی ( 1375 ) . عشق هرگز کافی نیست . ( مهدی قراچه داغی ، مترجم ) .
 • شولتز ، دوان ( 1990 ) . نظریه های شخصیت . ( یوسف کریمی و همکاران ، مترجم ) . نشر ارسباران . چاپ چهارم ، 1990 .
 • فروم ،‌اریک ( 1373 ) . هنر عشق ورزیدن . ( پوری سلطانی ، مترجم ) . انتشارات مروارید . چاپ شانزدهم ، 1373 .
 • فتحی ، رسول ( 1378 ) . ریلاکس تراپی . انتشارات شهرآب . چاپ اول ، 1378 .
 • کورت ، اینگرید ( 1380 ) . 800 راه رسیدن به آرامش و شادی . ( احمد حلت و منصوره آرام فرد ، مترجم ) . ناشر موسسه آفاق علم . چاپ اول ، 1380 .
 • نیک بین ،‌فرید و حاتمی منزه ، افشین ( 1381 ) . فراتر از آرامش . انتشارات بهجت . چاپ اول ، 1381 .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان روش تحقیق وجود یا عدم وجود رابطه بین سبک زندگی و آرامش روانی  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه