تز و پایان نامه مقالات

انتظارات بیش از توان کودک -پایان نامه رایگان دروغگویی کودکان-رشته روانشناسی

دانلود پایان نامه

سئوال 19 : انتظارات بیش از توان کودک

در مورد سئوال (19)، 33/58درصد از پاسخ‌دهندگان، انتظارات بیش از حد توان کودک را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط  66/11 درصد از پاسخ‌دهندگان این امررا موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، انتظارات بیش از حد توان کودک در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
2 33/3% 5 33/8% 18 30% 27 45% 8 33/13%

 

سئوال 20: احساس کمبود نسبت به دوستان

در مورد سئوال (20)، 99/64 درصد از پاسخ‌دهندگان احساس کمبود نسبت به دوستانش در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند درحالی که فقط  32/13 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامع آماری ما، احساس کمبود نسبت به دوستانش در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
4 66/6% 4 66/6% 13 66/21% 26 33/43% 14 66/21%

 

سئوال 21: محرومیت زیاد

در مورد سئوال (21)، 65درصد از پاسخ‌دهندگان محرومیت زیاد در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط  33/13درصد از پاسخ‌دهندگان این امررا موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، محرومیت زیاد دردروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
4 33/3% 6 10% 13 66/21% 24 40% 15 25%

 

 

سئوال 22: احساس بی ارزش بودن

در مورد سئوال (22)، 66/66درصد از پاسخ‌دهندگان، احساس بی ارزش بودن را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط  66/11 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر  نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، احساس بی ارزش بودن در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
2 33/3% 5 33/8% 13 66/21% 26 33/43% 14 33/23%

 

سئوال 23: امید و آرزوهایی که به واقعیت پیوسته اند

در مورد سئوال (23)، 66/51 درصد از پاسخ‌دهندگان، امید و آرزوهایی که به واقعیت پیوسته اند را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط  66/6درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، امید و آرزوهایی که به واقعیت نپیوسته اند در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 3 5% 25 66/41% 20 33/33% 11 33/18%

 

سئوال 24: تاچه حد می توان با اتظارات معقول از کودک باعث کاهش دروغگویی کودک شد

در مورد سئوال (24)، 99/74درصد از پاسخ‌دهندگان که تا چه حد می‌توان با انتظارات معقول از کودک باعث کاهش دروغگویی کودک شده را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط  66/11درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، اینکه تا چه حد می‌توان با انتظارات معقول از کودک باعث کاهش دروغگویی کودک شد، در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
2 33/3% 5 33/8% 8 33/13% 20 33/33% 25 66/41%

سئوال 25: آیا کودک دروغگو، غالباً به دنبال جلب توجه و عقاله

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان آن80برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

92